Programmet för främjande av livshändelsebaserad digitalisering

Programmet för främjande av livshändelsebaserad digitalisering stöder beredningen av projekt för digitalisering av livshändelser och händelser i företagens livscykel, det lägger fram förslag för genomförande av projekt som beretts och det styr och samordnar projekt när de inleds.
 
Programmet baserar sig på föresatsen i statsminister Petteri Orpos regeringsprogram enligt vilken man under regeringsperiodens gång genomför projekt för digitalisering av offentliga och privata tjänster som hänför sig till livshändelser eller företagshändelser så att de fungerar smidigt ihop. Programmet ska dessutom främja målet i Finlands digitala kompass om att definiera och digitalisera ungefär 40 viktigaste servicehelheter för livshändelser före 2030.

Målet med programmet är att man under programperioden arbetar fram minst 10 genomförbara projektkoncept som hänför sig till livshändelser och affärshändelser. Programmet tar också fram en långsiktig utvecklingsplan för livshändelsebaserad digitalisering och en skalbar och inkluderande samarbets- och utvecklingsmodell för utveckling av servicehelheter.
 
Dessutom inrättas det ett nätverk av utvecklare för nya projekt som inleds. Nätverket är ett gemensamt forum för experter på livshändelsebaserad digitalisering. Nätverket bidrar till programresultatens transparens, tillämpning av resultaten på bred front, spridning av bästa praxis och arbetsmetoderna för gemensam utveckling.

Programmet styrs och följs upp av en övergripande strategisk styrgrupp, vars medlemmar representerar ministerier, ämbetsverk, välfärdsområden, kommuner och andra centrala intressentgrupper.

Kontakt

Nico Käräjäoja, projektchef, finansministeriet, tfn. +358 295 530 516, [email protected]

Johannes Mielo, programkoordinator, finansministeriet, tfn. +358 295 530 346, [email protected]

Bakgrund