Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning 

Vid finansministeriet finns ett samarbets- och förhandlingsorgan för statsförvaltningen och Finlands Kommunförbund. Organet går under namnet delegationen för kommunal ekonomi och kommunal förvaltning (Kuthanek). I delegationen ingår även representanter för undervisnings- och kulturministeriet samt social och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund.

Delegationen har till uppgift att behandla

  1. utvecklingsplaner och lagstiftningsprojekt som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning medan planerna och projekten utarbetas,
  2. statens budgetförslag till de delar det gäller den kommunala ekonomin,
  3. regeringspropositioner som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning innan propositionerna behandlas i statsrådet,
  4. kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna,
  5. andra viktiga ärenden som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning.

Delegationen har en ekonomisektion och en utvärderingssektion som bereder ärenden. Ekonomisektionen bereder utvecklingsprognosen för kommunekonomin, och utvärderingssektionen samordnar och förenhetligar utvärderingen av den basservice som kommunerna ordnar. Utvärderingssektionen bereder en utvärderingsplan för basservicen som omfattar regeringsperioden, och den kompletteras årligen.

Delegationens sammanställning

finansministeriet:

kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero

 (suppleant Sami Yläoutinen, finanspolitisk samordnare)

överdirektör, avdelsninschef Jani Pitkäniemi

 (suppleant Minna-Marja Jokinen, regeringsråd)

budgetchef Hannu Mäkinen

 (suppleant Juha Majanen, biträdande budgetchef)

budgetråd Jouko Narikka

 (suppleant Assi Aalto, finanssekreterare)

social- och hälsovårdsministeriet:

avdelningschef Tuija Kumpulainen (suppleant Pasi Pohjola, direktör)

undervisnings- ja kulturministeriet:

avdelningschef Eeva-Riitta Pirhonen

 (suppleant Timo Ertola, finanssekreterare)

Finlands Kommunförbund har utnämnt följande medlemmar och personliga suppleanter som sina representanter:

verkställande direktör Minna Karhunen

(suppleant Juha Myllymäki, ledande jurist)

vice verkställande direktör Timo Reina

 (suppleant Jarkko Huovinen, direktör)

 vice verkställande direktör Hanna Tainio

 (suppleant Tarja Myllärinen, direktör)

direktör Terhi Päivärinta

 (suppleant Päivi Väisänen-Haapanen, sakkunnig)

direktör Ilari Soosalu

 (suppleant Arto Sulonen, direktör för lagärenden)                                       

chefsekonomist Minna Punakallio

 (suppleant Sanna Lehtonen, utvecklingschef)

Statsrådet har utnämnt kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero till ordförande för delegationen och verkställande direktör Minna Karhunen till viceordförande.

Konsultativa tjänstemannen Anu Hernesmaa är generalsekreterare för delegationen.

Ta kontakt

Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka 0295530027