Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning 

Vid finansministeriet finns ett samarbets- och förhandlingsorgan för statsförvaltningen och Finlands Kommunförbund. Organet går under namnet delegationen för kommunal ekonomi och kommunal förvaltning (Kuthanek). I delegationen ingår även representanter för undervisnings- och kulturministeriet samt social och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund.

Delegationen har till uppgift att behandla

  1. utvecklingsplaner och lagstiftningsprojekt som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning medan planerna och projekten utarbetas,
  2. statens budgetförslag till de delar det gäller den kommunala ekonomin,
  3. regeringspropositioner som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning innan propositionerna behandlas i statsrådet,
  4. kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna,
  5. andra viktiga ärenden som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning.

Delegationen har en ekonomisektion och en utvärderingssektion som bereder ärenden. Ekonomisektionen bereder utvecklingsprognosen för kommunekonomin, och utvärderingssektionen samordnar och förenhetligar utvärderingen av den basservice som kommunerna ordnar. Utvärderingssektionen bereder en utvärderingsplan för basservicen som omfattar regeringsperioden, och den kompletteras årligen.

Delegationens sammanställning

finansministeriet:

kommun- och reformminister Anu Vehviläinen
 (suppleant Sami Yläoutinen, finanspolitisk samordnare)

överdirektör, avdelsninschef Jani Pitkäniemi
 (suppleant Auli Valli-Lintu, regeringsråd)

budgetchef Hannu Mäkinen
 (suppleant Juha Majanen, biträdande budgetchef)

budgetråd Jouko Narikka
 (suppleant Assi Aalto, finanssekreterare)

social- och hälsovårdsministeriet:

avdelningschef Markku Tervahauta
 (suppleant Pasi Pohjola, direktör)

undervisnings- ja kulturministeriet:

avdelningschef Eeva-Riitta Pirhonen
 (suppleant Timo Ertola, finanssekreterare)

Finlands Kommunförbund har utnämnt följande medlemmar och personliga suppleanter som sina representanter:

verkställande direktör Jari Koskinen
 (suppleant Kristina Wikberg, direktören för den svenskspråkiga verksamheten)

vice verkställande direktör Timo Reina
 (suppleant Sari Korento, utvecklingschef)

 vice verkställande direktör Hanna Tainio
 (suppleant Tarja Myllärinen, direktör)

direktör Terhi Päivärinta
 (suppleant Päivi Väisänen-Haapanen, sakkunnig)

tf.direktör Henrik Rainio
 (suppleant Arto Sulonen, direktör för lagärenden)                                       

biträdande direktör Reijo Vuorento
 (suppleant Minna Punakallio, chefsekonomist)

Statsrådet har utnämnt kommun- och reformminister Anu Vehviläinen till ordförande för delegationen och Finlands Kommunförbunds vd Jari Koskinen till viceordförande.

Konsultativa tjänstemannen Katja Palonen är generalsekreterare för delegationen.

Ytterligare information

Läget med basservicen  -rapporten 2014 del 1 och del 2

Delegationen för kommunal ekonomi och kommunal förvaltning 40 år - Ny sektion för utveckling av bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna
Pressmeddelande  |  12.02.2013

Kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunnan 40 ensimmäistä vuotta -jubileumspublikation
Publikation  |  12.02.2013

Utvärderingsplan för basservicen  2007

Utvärderingsplan för basservicen 2009 -2011
Publikation  |  27.01.2009  |  pdf, 273 Kt