Öppenhet, förtroende och etik

Förvaltningens öppenhet

Finansministeriet främjar tillsammans med andra aktörer, såsom ämbetsverk och kommuner, öppen förvaltning eftersom alla har rätt att få information och att delta i samhällelig verksamhet och utveckling av samhället. Arbete för att främja öppen förvaltning utförs inom projektet Öppen förvaltning, som baserar sig på det nationella handlingsprogrammet.

Öppen Förvaltning.

Arbetet pågår inom följande områden:

 • Offentlighet: Offentlighetsprincipen innebär rätt att få uppgifter om myndigheters verksamhet.
 • Begriplighet: Förvaltningens texter, tjänster och reformer ska vara tydliga och begripliga.
 • Förtroende: Förtroendet är ett centralt mål för öppen förvaltning, men det är också ett område där man bland annat försöker öka informationsunderlaget om hur förtroende kan främjas och utvärderas.
 • Kommunikation: Kommunikationen är dubbelriktad och en väsentlig del av allt arbete inom samtliga delområden av den öppna förvaltningen.
 • Delaktighet: Alla som vill ska ha möjlighet att delta i beredningen och utvecklingen av ärenden. Förvaltningen är öppen för nya idéer, krav och behov.
 • Öppen verksamhet: Förvaltningen utvecklar sin verksamhet så att den blir öppnare inom alla delområden.
 • Förvaltningen som möjliggörare: Förvaltningen stöder verksamhetsmöjligheterna för cilvilsamhället och undanröjer hinder för civilsamhällets verksamhet.
 • Öppen data: Data ska finnas tillgängligt i öppen och maskinellt läsbar form.

Öppen förvaltning -sidor

Opengovpartnership.org -sidor

OECD Open government -arbetet

Justitieministeiret sidor om grundläggande rättigheter och demokrati

Länk till annan sida Offentlighetslagen – Finlex

Kontaktuppgifter

Katju Holkeri
finansråd
fn 02955 30087
[email protected]

Etik

Sidorna finns på Värdegrund och etik.

Förtroende

Förtroendet är ett viktigt tema inom förvaltningspolitiken. Förtroendekapitalet är en viktig resurs vid genomföringen av reformer. Reformer kan genomföras endast om förvaltningen litar på medborgarna och medborgarna på förvaltningen, och om aktörerna inom den offentliga förvaltningen litar på varandra, företagen och den tredje sektorn. Förtroende kan förstärkas genom att öppna förvaltningen: begripliga

strukturer och processer, kundvänliga tjänster, tydligt språk, medborgarnas delaktighet och öppen information är delområden som bör utvecklas.

Finland har beställt en förtroendebedömning från OECD. Bedömning blir färdig våren 2021. Syftet med bedömningen är att

 • Utvidga och förstärka kunskapsunderlaget om förtroendet för förvaltningsinstitutioner i Finland samt att tillhandahålla internationell jämförande information
 • Utreda förtroendet som medborgarna har gentemot förvaltningen
 • Ge en analys över de frågor som förstärker eller försvagar förtroendet gentemot förvaltningsinstitutioner i Finland. På detta sätt kan vi skapa en strategi för hur och genom vilka åtgärder vi bör investera så att förtroendearbetet kan ge önskade resultat.

Vintern 2020 utreder OECD med hjälp av en medborgarpanel åsikter och förslag för att trygga yttrandefriheten i Finland. Panelen är en del av en mer omfattande utvärdering av hur verksamhetsförutsättningarna för det finländska civila samhället kan stärkas och vilka möjligheter medborgarna har att delta i det offentliga beslutsfattandet. Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi genomför en dryftande medborgarpanel på uppdrag av finansministeriet och justitieministeriet. 

Kontaktuppgifter

Katju Holkeri
finansråd
tfn 02955 30087
[email protected]