Öppenhet, förtroende och etik

Förvaltningens öppenhet

Finansministeriet främjar tillsammans med andra aktörer, såsom ämbetsverk och kommuner, öppen förvaltning eftersom alla har rätt att få information och att delta i samhällelig verksamhet och utveckling av samhället. Arbete för att främja öppen förvaltning utförs inom projektet Öppen förvaltning, som baserar sig på det nationella handlingsprogrammet.

Öppen Förvaltning.

Arbetet pågår inom följande områden:

  • Offentlighet: Offentlighetsprincipen innebär rätt att få uppgifter om myndigheters verksamhet.
  • Begriplighet: Förvaltningens texter, tjänster och reformer ska vara tydliga och begripliga.
  • Förtroende: Förtroendet är ett centralt mål för öppen förvaltning, men det är också ett område där man bland annat försöker öka informationsunderlaget om hur förtroende kan främjas och utvärderas.
  • Kommunikation: Kommunikationen är dubbelriktad och en väsentlig del av allt arbete inom samtliga delområden av den öppna förvaltningen.
  • Delaktighet: Alla som vill ska ha möjlighet att delta i beredningen och utvecklingen av ärenden. Förvaltningen är öppen för nya idéer, krav och behov.
  • Öppen verksamhet: Förvaltningen utvecklar sin verksamhet så att den blir öppnare inom alla delområden.
  • Förvaltningen som möjliggörare: Förvaltningen stöder verksamhetsmöjligheterna för cilvilsamhället och undanröjer hinder för civilsamhällets verksamhet.
  • Öppen data: Data ska finnas tillgängligt i öppen och maskinellt läsbar form.

Öppen förvaltning -sidor

Opengovpartnership.org -sidor

OECD Open government -arbetet

Justitieministeiret sidor om grundläggande rättigheter och demokrati

Länk till annan sida Offentlighetslagen – Finlex

Etik

Värdegrund och etik

Förtroende

Förtroendet är ett viktigt tema inom förvaltningspolitiken. Förtroendekapitalet är en viktig resurs vid genomföringen av reformer. Reformer kan genomföras endast om förvaltningen litar på medborgarna och medborgarna på förvaltningen, och om aktörerna inom den offentliga förvaltningen litar på varandra, företagen och den tredje sektorn. Förtroende kan förstärkas genom att öppna förvaltningen: begripliga

strukturer och processer, kundvänliga tjänster, tydligt språk, medborgarnas delaktighet och öppen information är delområden som bör utvecklas.

Finland beställde en förtroendebedömning från OECD.

Den bedömning som OECD gjort för Finland ger aktuell information om medborgarnas förtroende för förvaltningen och de offentliga institutionerna i Finland samt rekommendationer om hur förvaltningen kan utveckla sin verksamhet för att stärka och bevara medborgarnas förtroende. Slutrapporten om bedömningen publicerades den 4 maj 2021.

Den engelska slutrapporten "Drivers of Trust in Public institutions in Finland" om OECD:s förtroendebedömning

Finansministeriets pressmeddelande om slutrapporten om förtroendebedömningen.

Kontaktuppgifter

Katju Holkeri
finansråd
tfn 02955 30087
[email protected]