Möjligt med tilläggsfinansiering för att trygga servicen

Välfärdsområdena har möjlighet och rätt att få tilläggsfinansiering av staten om finansieringen av ett enskilt område inte räcker till för att producera service och om invånarnas lagstadgade grundläggande fri- och rättigheter äventyras. 

Tilläggsfinansiering kan beviljas på ansökan av välfärdsområdet eller på initiativ av finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet eller inrikesministeriet. Tilläggsfinansiering kan sökas när som helst. 

Beslutet om tilläggsfinansiering kan innehålla villkor som gäller tjänsternas genomslag, kvalitet eller mängd eller ordnandet av tjänsterna på effektivt sätt. 

Tilläggsfinansieringen höjer inte nästa års finansiering för det välfärdsområde som fått den. Tilläggsfinansieringen påverkar inte heller direkt hela landets finansieringsnivå följande år. Välfärdsområdets faktiska kostnader beaktas dock vid justeringen av kostnaderna i efterhand.

Återkommande tilläggsfinansiering (två gånger under tre på varandra följande räkenskapsperioder) kan leda till ett utvärderingsförfarande för välfärdsområdet.

Kontakt

Pasi Leppänen, finansråd, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)gov.fi
Ville Salonen, finansråd, tfn 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi