Tjänste- och arbetsvillkor

Bestämmelser om systemet för reglering av tjänsteförhållandets villkor finns i lagen om statens tjänstekollektivavtal och lagen om kollektivavtal. Tjänstekollektivavtalslagstiftningen kompletteras av statens huvudavtal. Det har ingåtts i ett förhandlingsförfarande som gäller statstjänstemän. 

Anställningsvillkoren för tjänstemän och arbetstagare avtalas genom tjänste- och arbetskollektivavtal på central nivå och preciserande tjänstekollektivavtal och arbetskollektivavtal på ämbetsverksnivå enligt statens förhandlings- och avtalssystem. Tjänste- och arbetskollektivavtal för ämbetsverk och förvaltningsområden ingås för egen och förvaltningsområdets räkning av avtalsämbetsverk, som är ca 60 till antalet. Dessa avtal utgör främst överenskommelser om särskilda löne- och arbetstidsfrågor och de godkänns av finansministeriet.

Ytterligare information