Tjänste- och arbetsvillkor

Bestämmelser om systemet för reglering av tjänsteförhållandets villkor finns i lagen om statens tjänstekollektivavtal och lagen om kollektivavtal. Tjänstekollektivavtalslagstiftningen kompletteras av statens huvudavtal. Det har ingåtts i ett förhandlingsförfarande som gäller statstjänstemän. 

Anställningsvillkoren för tjänstemän och arbetstagare avtalas genom tjänste- och arbetskollektivavtal på central nivå och preciserande tjänstekollektivavtal och arbetskollektivavtal på ämbetsverksnivå enligt statens förhandlings- och avtalssystem. Tjänste- och arbetskollektivavtal för ämbetsverk och förvaltningsområden ingås för egen och förvaltningsområdets räkning av avtalsämbetsverk, som är ca 60 till antalet. Dessa avtal utgör främst överenskommelser om särskilda löne- och arbetstidsfrågor och de godkänns av finansministeriet.

Ytterligare information

Förvaltningsområdets förhandlingsmyndigheter, föreskrift 21.12.2021

Statens resereglemente 2023, publikation 2023:36

Publikationen kan beställas från Statsrådets gemensamma nätbokhandel

Statens tjänste- och arbetsvillkor 2023-2025, publikation 2023:39

Publikationen kan beställas från Statsrådets gemensamma nätbokhandel

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 2023-2025

Personalförvaltningsdokument -sidor
På sidan finns alla gällande tjänste- och arbetskollektivavtal, brev med föreskrifter, anvisningar och rekommendationer, statsrådets principbeslut och andra brev som gäller statens personalförvaltning.

Lagen om statens tjänstekollektivavtal, 6.11.1970/664 (Finlex)

Förordningen om statens tjänstekollektivavtal, 23.12.1987/1203 (Finlex)

Lagen om kollektivavtal, 7.6.1946/436 (Finlex)