Partiella sammanslagningar av kommuner

Inledande och beredning av partiella sammanslagningar

En framställning om överföring av en del av en kommun till en annan kommun kan göras av 

  • fullmäktige i den kommun som berörs av ändringen, 
  • båda kommuners fullmäktige tillsammans, 
  • en kommunmedlem eller 
  • ministeriet. 

Kommunens eller kommunernas framställning ska lämnas till ministeriet.

En kommunmedlem lämnar sin framställning till kommunstyrelsen i sin egen kommun, som i sin tur ska inhämta utlåtanden om framställningen hos fullmäktige i alla kommuner som berörs av ändringen. Av utlåtandet ska framgå kommunens ståndpunkt och motiveringar till ändringen i kommunindelningen. 

Kommunstyrelsen ska sända framställningen och kommunernas utlåtanden till ministeriet inom sex månader från det att framställningen tagits emot. Om en kommunmedlems framställning till väsentliga delar är likadan som ett förslag som nyligen behandlats i kommunerna, kan kommunstyrelsen sända framställningen direkt till ministeriet utan utlåtanden av de övriga kommuner som berörs av ändringen.

Ministeriet kan inleda överföringen av en del av en kommun till en annan kommun genom att bestämma att en särskild kommunindelningsutredning ska genomföras.

Innehållet i och beredningen av kommunernas gemensamma framställning

I en gemensam framställning om överföring av en del av en kommun till en annan kommun ska de kommuner som berörs av ändringen motivera behovet att ändra kommunindelningen och utreda på vilket sätt de förutsättningar för en ändring i kommunindelningen som anges i kommunstrukturlagen föreligger.

Kommunerna ska foga fastighetsregisterförarens och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas utlåtanden till framställningen. Till fastighetsregisterförarens utlåtande ska fogas en förteckning över de registerenheter i fastighetsregistret som överförs från en kommun till en annan, och delar av dem, samt vid behov ett förslag till den nya gränsen mellan kommunerna. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas utlåtande ska innehålla invånarantalet och språkförhållandena i den del av kommunen som föreslås bli överförd.

Varje berörd kommun är skyldig att se till att kommuninvånarna har möjlighet att delta och påverka. Möjlighet att påverka ska också ges dem vars livsmiljö, arbete eller andra förhållanden kan påverkas avsevärt av att en del av en kommun överförs till en annan kommun.

Kommunstyrelsen ska ge kommuninvånarna och andra som anser sig berörda av saken möjlighet att framföra anmärkningar om överföring av en del av en kommun till en annan kommun. En anmärkning ska framställas inom 30 dagar från det att kungörelsen om framställandet av anmärkningar har publicerats i kommunen i enlighet med kommunallagen. Kommunstyrelsen ger ett utlåtande om anmärkningarna och lägger fram ett förslag för fullmäktige om överföring av en del av en kommun till en annan kommun.

Framställningen ska beredas i samarbete med företrädare för personalen på det sätt som föreskrivs i lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner.

Innehållet i en kommuns eller en kommunmedlems framställning

I en enskild kommuns och en kommunmedlems framställning om att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun ska man motivera behovet att ändra kommunindelningen och redogöra för hur de förutsättningar för ändring av kommunindelningen och beslutsfattande som anges i kommunstrukturlagen uppfylls.

Av kommunens framställning ska framgå hur ärendet beretts tillsammans med de andra kommuner som berörs av ändringen. Till framställningen ska fogas utlåtanden av fullmäktige i de övriga kommunerna, och områdena i fråga ska anges med behövlig noggrannhet.

Förberedande behandling av en kommuns eller en kommunmedlems framställning

Ministeriet beslutar om den förberedande behandlingen av en enskild kommuns eller kommunmedlems framställning om överföring av en del av en kommun, om ministeriet inte genast förkastar framställningen. Framställningen kan förkastas genast, om fullmäktige i den kommun som berörs av ändringen har motsatt sig den eller om det inte finns tillräckliga förutsättningar för en ändring i kommunindelningen. Ministeriet kan av grundad anledning också skjuta upp inledandet av den förberedande behandlingen.

Ministeriet ska inhämta den berörda fastighetsregisterförarens och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas utlåtanden om framställningen. Till fastighetsregisterförarens utlåtande ska fogas en förteckning över de registerenheter i fastighetsregistret och delar av dem som överförs från en kommun till en annan samt vid behov ett förslag till den nya gränsen mellan kommunerna. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas utlåtande ska innehålla invånarantalet och språkförhållandena i den del av kommunen som föreslås bli överförd.

Ministeriet ska bestämma att de kommuner som berörs av ändringen ger sina invånare och andra som anser att saken berör dem möjlighet att framställa anmärkningar om propositionen. En anmärkning ska framställas inom 30 dagar från det att kungörelsen om framställandet av anmärkningar har publicerats i kommunen i enlighet med kommunallagen. Anmärkningen ska tillställas kommunstyrelsen i den kommun i vilken den som framställer anmärkningen är invånare eller med avseende på vilken den som framställer anmärkningen i övrigt anser sig vara part.

Fullmäktige i de kommuner som berörs av ändringen ska ge utlåtande om framställningen och anmärkningarna om den. Kommunens utlåtande och anmärkningarna ska tillställas ministeriet inom utsatt tid.

Förutsättningar för beslutsfattande om överföring av en del av en kommun till en annan kommun

Beslut om att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun kan fattas om inte fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig ändringen.

Beslut om att en del av en kommun överförs till en annan kommun kan fattas trots fullmäktiges motstånd, om

  1. ändringen är ringa för en kommun som motsätter sig ändringen med beaktande av ändringens konsekvenser för kommunens invånarantal, landareal, kommunala service, ekonomi, näringsverksamhet, samhällsstrukturens utveckling eller andra omständigheter som kan jämföras med dessa, eller
  2. om utvecklingen av näringarna i området förutsätter en förändring och ändringen inte avsevärt försämrar funktionsförmågan hos någon kommun som motsätter sig ändringen eller någon kommuns förutsättningar att ansvara för ordnandet eller finansieringen av service.