Understöd för främjande av digitaliseringen i kommunerna 2019

Statsbudgeten för 2019 innehöll ett anslag på 30 miljoner euro för kommunernas incitamentssystem för digitalisering. Det beviljades vid två separata ansökningar.

1. Understöd för förbättring av kommunens ledning genom information, utnyttjande av data samt för utveckling av informationsledning och verksamhetsprocesser som anknyter till dem

Understödsobjekten:

  • Automatisering av processerna inom kommunens ekonomiförvaltning och utveckling av informationshanteringen som stöder den med hjälp av gemensamt definierad information. 
  • Föremål för automatisering inom ekonomiförvaltningen kan vara exempelvis automatisering på transaktionsnivå, kostnadsberäkning, den interna- och externa rapporteringen eller automatiska analyser.
  • Andra sådana åtgärder med vilka man skapar förutsättningar för eller förbättrar förutsättningarna för digitalisering av information som gäller kommunens verksamhet, ekonomi och personal samt för utnyttjande av denna information vid ledningen genom information.

Finansministeriet beviljade på basis av denna ansökan understöd till 41 projekt den 21 november 2019.

2. Understöd för kommuners gemensamma projekt

Understöd kunde sökas för sådana ändringar i kommunernas verksamhet, uppgifter och interna processer där

  • mer kundorienterade serviceprocesser utvecklas med utnyttjande av gemensamma lösningar
  • gemensamma dataspecifikationer och tillvägagångssätt utvecklas för tjänsterna så att kunderna kan hantera ärenden digitalt och information kan överföras mellan kommunernas system
  • lagstadgade tjänster i kommunerna utvecklas till elektroniska genom samarbete
  • kommunernas informationsledning/ledning genom information förbättras
  • kommunernas strategiska processer utvecklas eller
  • ny teknik såsom robotiserad processautomatisering, artificiell intelligens och processautomation utnyttjas i den offentliga förvaltningen.

Statsunderstöd beviljades endast projekt som genomförs i samarbete av flera kommuner.

Utvecklingsprojekten och understödsmålen skulle i första hand bestå av ändringar i kommunernas verksamhetssätt och processer. Projektet skulle gå ut på att planera hur verksamhetsändringarna genomförs och hur projektets resultat kommer att utnyttjas och spridas efter avslutat projekt. Detta skulle också beskrivas i ansökan.

Understöd kunde inte sökas för

utvecklingsprojekt som hänför sig till social - och hälsovården,
projekt som hänför sig till verksamhetsområdet som gäller den byggda miljön, eller
utveckling av ärendehanteringen eller arkiveringen.

Finansministeriet beviljade på basis av denna ansökan understöd till 27 projekt den 26 februari 2020.