EU:s fleråriga budgetram

Den fleråriga budgetramen (Multiannual Financial Framework, MFF) styr EU:s årliga budgetar. Siffrorna inom budgetramen anger de maximala belopp inom vilka den årliga budgeten ska upprättas. Syftet med den fleråriga budgetramen är att garantera att EU:s utgifter utvecklas på ett kontrollerat sätt inom ramen för unionens egna medel. Efter Europaparlamentets godkännande antar rådet enhälligt en juridiskt bindande förordning som fastställer den fleråriga budgetramen.

Den fleråriga budgetramen fastställs för en period på minst fem år, men i praktiken har budgetramarna gällt i sju år. Den nuvarande budgetramperioden omfattar åren 2021–2027.

De huvudsakliga utgifterna i EU:s budget har indelats i unionens centrala verksamhetsområden (utgiftskategorier). För varje verksamhetsområde fastställs en maximinivå för de utgifter som EU kan förbinda sig att betala under året i fråga (åtagandebemyndiganden). Årligen fastställs också en maximinivå för de utgifter som betalas ur EU:s budget under året i fråga (betalningsbemyndiganden). Budgetramen anger maximibeloppen. 

Den totala nivån för åtgärder som omfattas av budgetramen 2021–2027 är (enligt priserna 2018)

  • åtagandebemyndiganden till ett belopp av cirka 1 074 miljarder euro
  • betalningsbemyndiganden till ett belopp av cirka 1 061 miljarder euro.

Utanför budgetramen finns dessutom särskilda instrument för vissa oförutsedda situationer. När dessa instrument utanför ramen räknas med uppgår maximibeloppet för åtagandena till cirka 1 095 miljarder euro under hela ramperioden.

 Av utgifterna i ramen omfattar utgifterna för jordbrukspolitiken och region- och strukturpolitiken sammanlagt över 60 procent. Andra sektorers andelar, såsom forsknings- och innovationspolitiken, digitaliseringen, migrationen samt försvars- och säkerhetspolitiken, har dock ökat klart jämfört med den föregående budgetramperioden. Under 2014–2020 täckte utgifterna för jordbrukspolitiken samt region- och strukturpolitiken över 70 procent av alla utgifter. 

Under den nuvarande ramperioden har man för hela budgetramen ställt upp ett allmänt minimimål på 30 procent för klimatåtgärder, vilket betyder att minst 30 procent av alla utgifter under hela ramperioden ska riktas till bekämpning av klimatförändringen.

Den nuvarande budgetramen är indelad i sju utgiftsrubriker. Nedan anges det maximala beloppet för åtagandebemyndiganden under varje rubrik och rubrikens relativa andel av anslagen för hela budgetramen, inklusive särskilda instrument utanför ramen. 

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 per rubrik (miljarder euro enligt 2018 års priser och andelen av hela ramen):

  1. Inre marknaden, innovation och digitalisering (133 md €, 12%
  2. Sammanhållning, resiliens och värden (378 md €, 35%)
  3. Naturresurser och miljö (356 md €, 33%)
  4. Migration och gränssäkerhet (23 md €, 2%)
  5. Säkerhet och försvar (13 md €, 1%)
  6. Angränsande områden och resten av världen (98 md €, 9%)
  7. EU:s förvaltning: 73 md €, 7%)

Dessutom uppgår instrumenten utanför ramen till 20 miljarder euro enligt 2018 års priser (2%).

Budgetramens maximibelopp är bindande för organen, men ramarna kan ändå inte betraktas som någon flerårig budget. I det årliga budgetförfarandet fastställs maximibeloppen för genomförandet av utgifterna och anslagen fördelas under olika budgetrubriker. De årliga budgetarna upprättas enligt gängse priser med hjälp av en fast årlig ändringskoefficient på 2 procent. 


Förordningen om budgetramen (EU:s författningsdatabas Eurlex)

EU:s långtidsbudget för perioden 2021–2027 (Kommissionens webbplats)

 

Kontaktinformation
Konsultativ tjänsteman
Vesa Kulmala
tfn 0295 530 548
vesa.kulmala(at)gov.fi