EU:s budgetram

Europeiska unionens årliga budgetar baserar sig på en mångårig budgetram. Beslutet om budgetramen fattas en genom en rättsligt bindande förordning.

Avsikten med budgetramen är att garantera en kontrollerad utveckling av EU:s utgifter inom ramen för unionens egna medel. Den fleråriga budgetramen fastställs för minst en femårsperiod.

Ramen beaktar den fasta prisnivå som gäller då ramen uppgörs. Den nuvarande ramen 2014–2020 har uppgjorts enligt 2011 års prisnivå. Kommissionen gör årliga uppdateringar av budgetramen mot det aktuella årets priser.

De huvudsakliga utgifterna i EU-budgeten är indelade i unionens centrala verksamhetsområden. För varje verksamhetsområde fastställs en maximinivå för utgifter som EU kan binda sig till innevarande år (åtagandebemyndiganden). Årligen fastställs också en maximinivå för utgifter som kan betalas ur EU-budgeten innevarande år (betalningsbemyndiganden). Budgetramens siffror är maximibelopp.

Budgetramen 2014–2020 (2011 års priser)

  • åtagandebemyndiganden för åtgärder inom budgetramen 959 988 miljoner euro (1,00 procent av EU:s BNP)
  • betalningsbemyndiganden 908 400 miljoner euro (0,95 procent av EU:s BNP).

När man inräknar instrument utanför ramen är bemyndigandenas maximinivå 996 782 miljoner euro (1,04 procent av EU:s BNP).

Budgetramens maximibelopp är bindande för institutionerna, men ramen kan ändå inte betraktas som en flerårig budget. I det årliga budgetförfarandet bestäms maximibelopp för utgifterna och bemyndigandena fördelas på olika budgetposter.

Budgetramförordningen ska antas enhälligt i rådet efter Europaparlamentets godkännande.

EU:s budgetram 2014-2020

Interinstitutionella avtal

EU:s nästa långtidsbudget (EU-kommission)

Kontaktinformation

Budgetråd
Seija Kivinen
tfn 02955 30236
seija.kivinen(at)gov.fi