Ledningens ställning och anställningsförhållanden

En kompetent och etiskt högtstående tjänstemannaledning är en nationell resurs i regeringens och hela nationens tjänst. Den offentliga förvaltningens verkställighetsförmåga beror på ett avgörande sätt på ledarnas kompetens och utfästelse till gemensamma målsättningar. Denna utfästelse förstärks av den politiska styrningens konsekvens samt av att tjänstemannaledningen och den politiska ledningen litar på varandra och har ett ömsesidigt välfungerande förhållande till varandra.

En god förvaltning baserar sig på en gemensam uppfattning om gott ledande. Gott ledande skapas genom att utveckla goda chefer och genom att förse dem med förutsättningar för framgång. Viktiga faktorer är förutom välfungerande arbetssamfund även chefernas ställning och anställningsförhållanden, valet av dem, träningen och ledandet av prestationen samt helheten som består av alla dessa faktorer. Chefsuppdragen ska för det första vara attraktiva, och staten måste kunna rekrytera kvalificerade och utvecklingsdugliga chefer till ledningsuppdrag och -karriärer enligt tillräckligt enhetliga grunder och förfaranden. För det andra bör utvecklingsmålsättningarna och utvecklingsstigarna vara klart synliga, och cheferna bör ges stöd både för karriärhantering och för professionell utveckling. För det tredje stöder man men utvärderingen av chefernas lyckanden både förvaltningens effektivitet och chefernas utveckling. Ledningens prestation och rörlighet främjas dessutom av en ändamålsenlig tjänste- och uppgiftsstruktur, där tidsbundna chefsuppdrag spelar en väsentlig roll.

Gemensamt för alla chefer

Det är viktigt för staten som arbetsgivare att kunna rekrytera kompetenta ledare samt att utveckla och sporra dem i deras arbete. Detta främjas genom ledningens rörlighet och stöd för yrkesmässig utveckling. Tjänste- och uppgiftsstrukturen inom i synnerhet den högsta ledningen baserar sig på tidsbundenhet. 

Rättigheterna och skyldigheterna för tjänstemän som utnämns eller utnämnts till en ledningstjänst fastställs i statstjänstemannalagen. Utgångspunkten är att de är likadana som övriga tjänstemäns rättigheter och skyldigheter. 

Tjänsterna inom ledningen tillsätts i regel på basis av offentlig ansökan. Utnämningsbehörigheten (republikens president, statsrådet, ett ministerium, ett ämbetsverk) bestäms enligt vilken typ av ledningsuppgift det är fråga om. Mera information om de principer som ska iakttas vid tillsättandet av statliga tjänster finns i finansministeriets anvisning.

Anvisning om de principer som ska iakttas vid tillsättandet av tjänster

En tjänsteman ska enligt statstjänstemannalagen uppträda så som hans ställning och uppgifter förutsätter. Skyldigheten att uppträda korrekt är mera förpliktande för de högsta tjänstemännen än för andra, och skyldigheten gäller också fritiden. Mera om tjänstemannaetik:

Värdegrund och etik

Bestämmelser om uppsägningsgrunderna för chefer finns i statstjänstemannalagen. En tjänstemans tjänsteförhållande upphör utan uppsägning eller annan åtgärd vars syfte är att tjänsteförhållandet ska upphöra vid utgången av den månad under vilken han eller hon uppnår avgångsåldern. Avgångsåldern är 68 år för dem som är födda 1957 eller tidigare, 69 år för dem som är födda 1958–1961 och 70 år för dem som är födda 1962 eller därefter. 

Den högsta ledningens ställning och rörlighet

Med högsta tjänstemannaledningen avses ministeriernas kanslichefer, understatssekreterarna, avdelningscheferna och tjänstemän med motsvarande tjänsteställning samt ämbetsverkens chefer. Den högsta ledningen omfattar ca 130 tjänstemän.  

Tjänsterna inom statens högsta ledning tillsätts i regel för en tid av fem år, om det inte av särskilda skäl är motiverat att utnämna för en kortare tid än detta. Tidsfristen kan förlängas med högst ett år på grund av en anledning som är väsentlig med tanke på ämbetsverkets verksamhet. Det är möjligt att bli utnämningen till en tjänst för en ny femårsperiod på basis av offentlig ansökan. Om en tjänsteman utnämns till en tjänst för en andra femårsperiod, anses tjänstemannen ha avgått från en eventuell tidigare tjänst vid samma tidpunkt, om inte myndigheten av särskilda skäl beslutar något annat. 

Syftet med visstidsanställningar är att öka ledningens rörlighet och därigenom yrkesmässig utveckling och användbarhet på olika håll inom statsförvaltningen. Finansministeriet uppmuntrar och stöder ledningen att söka sig till nya lediga uppgifter. På denna webbplats hittar du information om när de tidsbegränsade utnämningarna av den högsta ledningen löper ut. (se länken i slutet av sidan). 

En person som föreslås bli utnämnd till en tjänst inom den högsta ledningen ska före utnämningen lämna en redogörelse för sin näringsverksamhet, sina äganden i företag och annan förmögenhet samt för sina uppgifter utanför tjänsten, sina bisysslor och sina andra bindningar som kan vara av betydelse vid bedömningen av förutsättningarna att sköta tjänsteuppgifterna. Uppgifterna om den högsta tjänstemannaledningens bindningar, till den del de är offentliga, publiceras i det allmänna datanätet på finansministeriets webbplats:

Högsta ledningens bindningar

Ett karensavtal ska ingås om personen i sin tjänst, uppgift eller ställning har tillgång till sådan information som är sekretessbelagd eller skyddas av bestämmelser vilka i övrigt begränsar offentligheten, och som på ett väsentligt sätt kan utnyttjas i ett nytt anställningsförhållande eller den nya verksamheten för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan. Mera information om karensavtal finns på finansministeriets: 

Annvisning om karensavtal

Annan tilläggsinformation (på finska)

Statsförvaltningens högsta ledning med siffror i september 2020

Statens tjänstemannaetiska kommissions rapport

Tjänstemannasetik, kommissionen 

Kontaktuppgifter 

Ari Holopainen
finansråd
tfn 02955 30520
[email protected]

Miska Lautiainen
lagstiftningsråd 
tfn 02955 30212
[email protected]