Kommunernas självstyrelse och beslutsfattande

En kommuns förvaltning grundar sig på självstyrelse för kommunens invånare. Kommunen har beskattningsrätt.

Kommunens beslutanderätt utövas av fullmäktige. Fullmäktige utarbetar en kommunstrategi, som fastställer de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi.

Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige utses genom kommunalval som förrättas med fyra års mellanrum.

I kommunen ska det förutom fullmäktige finnas en kommunstyrelse och en revisionsnämnd. Fullmäktige kan dessutom tillsätta andra organ, såsom nämnder, direktioner och sektioner. Fullmäktige väljer också en kommundirektör.

Kommuninvånarna och de som utnyttjar kommunens tjänster har rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet. Fullmäktige ska se till att det finns mångsidiga och effektiva sätt att delta. Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet.

Bestämmelser om kommunal självstyrelse finns i grundlagen. I kommunallagen föreskrivs det om beslutsfattandet i kommunerna.