FI SV EN

Ramarna för statsfinanserna och budgeten

I början av valperioden beslutar regeringen om valperiodens ram, statsbudgetens utgiftsregler och -tak. Valperiodens ram anger utgiftslinjen för hela den fyraåriga valperioden. I mars varje år gör regeringen en översyn av rambeslutets förvaltningsspecifika anslag och uppdaterar ramen utifrån förändringar i kostnadsnivån, priserna och ramutgifternas struktur.

Statsbudgeten är en plan över statens ekonomi och medelsförvaltning som börjar utarbetas i början av året efter det årliga rambeslutet. Riksdagen antar budgeten för följande budgetår före utgången av det föregående budgetåret.

Staten kan ta upp lån med riksdagens samtycke. Finansministeriet svarar för den strategiska styrningen av hur budgetekonomins skuldportfölj förvaltas och Statskontoret svarar för de finansiella transaktionerna. Se närmare statens finansieringspolitik.