Nationell revision av EU-medel

I EU:s budget ingår fonder och program genom vilka budgetens utgifter huvudsakligen överförs till medlemsstaterna. Finland får EU-medel bland annat för gemensamma jordbrukspolitiska stöd och för landsbygdsutvecklingen. Strukturpolitiska stöd fås ur Europeiska socialfonden (ESF+), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Fonden för en rättvis omställning (FRO).   Dessutom har Finland anvisats finansiering ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) för åren 2021–2026.

Ansvaret för medlen ligger hos kommissionen, även om de förvaltas tillsammans med medlemsstaterna. Användningen av medlen ska vara förenlig med principen om sund ekonomisk förvaltning och skydda unionens ekonomiska intressen.

Revisionsmyndigheterna verifierar

Medlemsstaternas särskilt utsedda oberoende revisionsmyndigheter utför på kommissionens vägnar verifiering genom vilken kommissionen får information om huruvida medlen används och förvaltas på ett korrekt sätt. Revisionsmyndigheterna rapporterar årligen skilt om varje fond till kommissionen. 

I Finland ansvarar finanscontrollerfunktionen vid finansministeriet för denna revision. Revisorer från olika EU-fonder utför sitt arbete i enlighet med EU-lagstiftningen och kommissionens anvisningar. De utför revisions- och kontrolluppgifter i enlighet med internationellt erkända revisionsstandarder.

Kommissionen säkerställer kvaliteten

Kommissionen säkerställer genom sina anvisningar att myndigheternas arbete räcker till och håller tillbörlig kvalitet. Kommissionen utför dessutom egna kontroller i medlemsstaterna.  Syftet är att säkerställa att revisionsmyndigheterna och de aktörer som ansvarar för genomförandet av fonderna handlar i enlighet med kraven. 

Kommissionen följer den så kallade single audit -principen, där den utnyttjar det arbete som utförts på föregående nivå. Om en myndighets arbete är tillförlitligt kan kommissionen utnyttja dess arbete i enlighet med den gemensamma inspektionsmodellen. På detta sätt kan kommissionen minska på revisionsarbetet.

Om kommissionen inte kan förlita sig på en myndighets arbete granskar den medlemsstatens verksamhet direkt. I praktiken utför kommissionen då inspektioner på plats i en medlemsstat.

Kontrollerna utförs på plats och som kontorsarbete

Revisionsarbetet består till exempel av intervjuer, dokumentkontroller, revisioner av informationssystem och granskningar av enskilda stödmottagare. Arbetet utförs på plats (on the spot -kontroll) eller som kontorsarbete (desk audit). Revisorerna utvärderar verksamheten hos de myndigheter som behandlar olika stöd, även om de i praktiken också utför granskningar hos stödmottagaren.

Kontakt

Kari Rouvinen, 
revisionsråd, enhetschef 
tfn 02955 30130
kari.rouvinen(at)gov.fi

Jarkko Huhtaniska, 
enhetschef, inspektionsråd 
tfn 02955 30094 
jarkko.huhtaniska(at)gov.fi