Statens center för informations- och kommunikationsteknik (Valtori) och resultatstyrningen av Valtori

Statens gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och gemensamma informationssystemtjänster tillhandahålls och utvecklas av ett servicecenter som hör till finansministeriets förvaltningsområde, dvs. Valtori. Valtori agerar som integrerare i sin serviceverksamhet och samordnar både sin egen serviceproduktion och olika samarbetsparters tjänster som upphandlats på marknaden. 

Alla ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen är kunder hos Valtori. Även statliga affärsverk, andra myndigheter inom den offentliga förvaltningen, offentligrättsliga inrättningar, riksdagen, fonder utanför statsbudgeten samt företag eller organisationer som sköter offentliga förvaltnings- eller serviceuppgifter kan vara kunder.

Finansministeriet svarar för den strategiska styrningen av servicecentret, för styrningen av servicecentrets informations- och kommunikationstekniska aktionsberedskap, övriga beredskap och säkerhet samt för styrningen av servicecentret i enlighet med företagsekonomiska principer.

Finansministeriet styr statens center för informations- och kommunikationsteknik genom resultatstyrning av ämbetsverken bl.a. genom att fastställa långsiktiga mål och genom att ingå ett årligt resultatavtal om ämbetsverkets resultatmål. 

Inom statsförvaltningen är resultatstyrningen en avtalsbaserad styrmodell vars syfte är att hitta en balans mellan tillgängliga resurser och de resultat som kan uppnås med hjälp av dem och samtidigt utveckla tjänsternas kvalitet och säkerställa ett kostnadseffektivt genomförande av dem. Det är viktigt att modellen för resultatstyrning baserar sig på de politiska målen i regeringsprogrammet, koncernmålen för förvaltningsområdena och de ämbetsverksspecifika målen. Den utgör en betydande del av den omfattande resurs- eller budgetstyrningen som helhet.

Valtoris Utvecklingsprogram 

Finansministeriet förutsatte att Valtori startar ett utvecklingsprogram för att utveckla verksamhetssätten och produktiviteten våren 2020. Syftet med utvecklingsprogrammet är att säkerställa genomförandet av Valtoris strategi. Finansministeriet utredde effektiviteten hos statens gemensamma servicecentra. Utifrån resultatutredningen konstaterades det att effektiviteten hos Valtoris tjänster kan utvecklas. Syftet med åtgärderna i Valtoris utvecklingsprogram är att utveckla verksamhetens resultat. 

Utvecklingsprogrammet innebär intern utveckling av Valtori och finansministeriet deltar i styrningen av programmet. Valtoris verkställande direktör ansvarar i egenskap av chef för ämbetsverket för utvecklingsprogrammet och Valtoris förändringsledare Paula Kujansivu svarar för den praktiska organiseringen. Utvecklingsprogrammets mandatperiod är 2020–2022, varefter de mål som krävs har uppnåtts.

Valtoris kunddelegation

I enlighet med lagen om ordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster stöder den av finansministeriet tillsatta kunddelegationen vid Valtori kundstyrningen och utvecklandet av verksamheten. 
Finansministeriet har förnyat och tillsatt Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris kunddelegation för mandatperioden 1.1.2021-31.12.2024. Delegationens sekretariat har tillsatts för tiden 1.1.2021 –31.12 .2022. Sekretariatet är ett nytt organ. Ordförande för kunddelegationen är Marja Rantala från Lantmäteriverket.
Valtoris kunddelegation ska behandla och följa utvecklingen av Valtoris verksamhet och tjänster samt kvaliteten hos tjänsterna och kundbelåtenheten.

Kunddelegationens sammansättning har förnyats: nu finns det betydligt fler medlemmar än tidigare från olika kundämbetsverk. Målet med reformen är att öka kundstyrningens genomslagskraft. Utöver representanter för alla förvaltningsområden har kunddelegationen dessutom representanter för Valtoris tio största kunder så att man ska kunna förmedla ett direkt kundperspektiv till stöd för styrningen.

Som ett helt nytt organ tillsattes ett sekretariat med fem personer som har till uppgift att ge en konkret bild av kundernas behov och den aktuella kvaliteten hos tjänsterna. Sekretariatets medlemmar representerar kundämbetsverken och de har praktisk kompetens i utveckling och upphandling av tjänster hos Valtori. Sekretariatets verksamhet samordnas av en generalsekreterare som utses senare.

Sekretariatets uppgifter preciserades samtidigt. Målet är att Valtori ska kunna anpassa sina tjänster till kundämbetsverkens behov på ett bättre sätt än tidigare. Ett annat mål är att förbättra planeringen av Valtoris ekonomi och investeringar. Kunddelegationens preciserade mål stöder såväl Valtori som finansministeriets resultatstyrning.

Finansministeriet började utreda styrningen av Valtori år 2019. Man noterade ett behov av reformer i samband med utredningen. Det första steget var att lägga ner Valtoris styrelse våren 2020. I samband med nedläggningen konstaterade förvaltningsutskottet i sitt betänkande att det finns ett behov av att utveckla kundstyrningen. Den reform av kunddelegationen som nu genomförts är en fortsättning på utvecklingen av styrningen av Valtori och i synnerhet dess kundstyrning.