Staten som arbetsgivare

Finansministeriet svarar för utvecklandet av statsförvaltningen och för ledningen av statens personalresurser. Vid utgången av 2021 arbetade cirka 78 000 personer vid ämbetsverk som omfattas av statens budgetekonomi.

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen utvecklar styrsystemen och strukturerna inom statsförvaltningen. Avdelningen stöder statliga ämbetsverk i utvecklingen av ledningen och personalen och bereder statens tjänste- och tjänstekollektivavtalslagstiftning. Avdelningen främjar också statens konkurrenskraft som arbetsgivare. Avdelningen bereder dessutom frågor som har ett samband med styrningen av statens upphandling och statens fastighetsförmögenhet.  

Statens arbetsmarknadsverk SAMV företräder staten som arbetsgivare vid arbetsmarknadsförhandlingar som gäller hela arbetsmarknadsfältet och vid beredningen av dem. SAMV ingår tjänste- och arbetskollektivavtal på centralnivå samt stöder och styr ämbetsverkens arbetsgivar- och avtalsverksamhet. SAMV svarar dessutom för den statliga arbetsgivarens intressebevakning.