Samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena

Välfärdsområdena och kommunerna har gemensamma invånare och ett stort samarbetsbehov när det gäller servicen för invånarna. De har också gemensamma uppgifter såsom 

  • främjande av hälsa och välfärd, 
  • stärkande av områdets livskraft samt 
  • ansvar för områdets ekonomiska hållbarhet. 

Lokalfrågorna kräver också samarbete. Många av välfärdsområdenas tjänster kommer åtminstone under de första åren av välfärdsområdenas verksamhet att produceras i hyrda lokaler som ägs av kommunerna.

Välfärdsområdena och kommunerna kan i stor utsträckning tillsammans komma överens om hur samarbetet ska skötas och hur verksamhetssätten ska utvecklas. 

Man pratar om kontaktytor mellan välfärdsområdena och kommunerna. Med dem avses uppgifter som förutsätter gemensamma mål, gemensamt överenskomna förfaranden och en välfungerande informationsgång mellan välfärdsområdena och kommunerna för att de ska kunna genomföras på ett invånar- och kundorienterat sätt. För tillhandahållande av till exempel tjänster för barn, unga och familjer och servicehelheter som stöder arbets- och funktionsförmågan behövs välfungerande samarbete mellan välfärdsområdena och kommunerna.

Bestämmelser om förhandlingarna om samarbetet mellan välfärdsområdena och kommunerna finns i lag. Välfärdsområdet och kommunerna inom dess område ska åtminstone varje fullmäktigeperiod förhandla om frågor som anknyter till skötseln av deras uppgifter, såsom service enligt invånarnas behov, främjande av välfärd, interoperabilitet mellan informationssystem och samarbetsstrukturer och samarbetsmodeller som samarbetet förutsätter. 

I många speciallagar ingår dessutom samarbetsförpliktelser som gäller välfärdsområdena och kommunerna.

Kontakt

Lotta Mattsson, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30457, lotta.mattsson(at)gov.fi
Jari Mäkäläinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30541, jari.makalainen(at)gov.fi