Delegationen för välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning

Delegation för välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning (Hythanek) är verksam vid finansministeriet. Delegationen har representanter för de ministerier som svarar för styrningen av välfärdsområdenas uppgifter samt för välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad. 

Delegationens syfte är att främja genomförandet av de strategiska riktlinjerna för välfärdsområdenas ekonomi och välfärdsområdenas självstyrelse, och samarbetet mellan rikstäckande och regionala aktörer. Målet är att granska läget inom den offentliga ekonomin och välfärdsområdenas ekonomi samt genomförandet av välfärdsområdets självstyrelse som helhet. 

Delegationen följer också upp digitaliseringen av välfärdsområdenas verksamhet och utvecklingen av IKT.

Delegationen har till uppgift att

  1. följa och utvärdera hur välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning har utvecklats och kommer att utvecklas
  2. följa och utvärdera hur statens finansiering till välfärdsområdena och välfärdsområdenas övriga interna finansiering har utvecklats och kommer att utvecklas
  3. behandla planen för de offentliga finanserna och statens budgetförslag till de delar som gäller välfärdsområdenas ekonomi
  4. behandla lagstiftning, lagstiftningsprojekt och andra statliga åtgärder som är principiellt viktiga och vittsyftande med avseende på välfärdsområdenas ekonomi och självstyrelse
  5. behandla andra viktiga ärenden som gäller välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning.

Delegationen tillsätts i regel för fyra år i sänder. 

Delegationen sammanträder årligen för beredningen av planen för de offentliga finanserna och statsbudgeten och dessutom vid tidpunkter som bestäms skilt. 

Delegationen hör också kommuner och andra myndigheter, andra ministerier samt organisationer, sammanslutningar och sakkunniga inom social- och hälsovården och räddningsväsendet i samband med sina uppdrag.