Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD, European Bank for Reconstruction and Development) inrättades 1991 för att stödja den ekonomiska utvecklingen i länderna i Central- och Östeuropa, Baltikum och andra länder i det forna Sovjetunionen samt deras övergång till demokrati och en öppen marknadsekonomi. Nuförtiden har bankens verksamhet utvidgats till att omfatta Medelhavsområdet.

Bankens aktiekapital är 30 miljarder euro, varav Finlands andel är 1,25 procent. EU-medlemsländernas, kommissionens och Europeiska investeringsbankens sammanlagda andel av bankens aktiekapital är 54 procent. Bankens aktieägare består av 71 stater, Europeiska investeringsbanken och Europeiska unionen. Banken är verksam i 38 länder.

EBRD:s huvudsakliga uppgift är att bevilja långfristiga lån, kapitalinvesteringar och garantier för projekt inom den privata och den offentliga sektorn. Syftet med projekten är att främja en balanserad ekonomisk utveckling i de länder som befinner sig i övergångsskedet och att minska den ekonomiska och sociala ojämlikheten. Enligt bankens grundfördrag riktar sig minst 60 procent av krediten till stöd för den privata sektorn.

EBRD:s strategiska prioriteringar är finansiering av grön övergång, stödjande av tillväxt för alla (kvinnor, unga, sårbara grupper) och påskyndande av digitaliseringen.

Beslutsfattande

EBRD:s högsta beslutande organ är styrelsen (Board of Governors), som består av ministrar från medlemsstaternas regeringar. Styrelsen fastställer EBRD:s strategiska tillvägagångssätt och allmänna riktlinjer för den finansiella politiken, antar balansräkningen och årsrapporten och beslutar om ökning av aktiekapitalet. Finansminister företräder Finland i styrelsen. Understatssekreterare Nina Vaskunlahti från utrikesministeriet är suppleant.

Direktionen (Board of Directors) ansvarar för EBRD:s dagliga förvaltning i enlighet med dess mål. Medlemsstaterna utser 23 ledamöter och suppleanter till direktionen.

Finland hör till den grupp av länder som består av Finland, Norge, Lettland och Libanon. För närvarande är Jari Partanen från Finland styrelseledamot för landsgruppen och Jon Nicolaisen från Norge suppleant.

I Finland sköter finansministeriet och utrikesministeriet kontakterna med EBRD och samordnar det lokala myndighetsarbetet.

Kontaktperson:

Anne af Ursin
tfn. 02955 30058
anne.af.ursin(at)gov.fi