FI SV

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) grundades 1991 för att främja den ekonomiska utvecklingen i central- och östeuropeiska länder, Baltikum och andra länder i gamla Sovjetunionen samt deras övergång till demokrati och en öppen marknadsekonomi. I dag omfattar bankens verksamhet även Medelhavsområdet.

Bankens aktiekapital är 30 miljarder euro, varav Finlands andel är 1,25 %. EU:s medlemsländer, kommissionen och Europeiska investeringsbanken har tecknat över 60%_ av bankens aktiekapital. Banken har 65 aktieägarmedlemmar och verkar i totalt 35 länder.

EBRD:s huvuduppgift är beviljande av långfristiga lån, kapitalinvesteringar och garantier för projekt inom offentlig och privat sektor som främjar en balanserad ekonomisk utveckling i övergångsfasen samt minskar ekonomisk och social ojämlikhet i landet. Enligt avtalet om upprättandet ska minst 60 % av utlåningen användas för att stödja den privata sektorn.

Beslutsfattande

EBRD:s högsta beslutande organ är styrelsen (Board of Governors), som består av medlemsstaternas finansministrar. Styrelsen fastställer EBRD:s strategiska angreppssätt samt övergripande riktlinjer för finansieringspolitiken, godkänner balansräkningen och årsberättelsen samt beslutar om höjning av aktiekapitalet. I styrelsen representeras Finland av finansministern. Som suppleant i styrelsen representeras Finland av understatssekreterar Nina Vaskunlahti från utrikesministeriet.

Direktionen (Board of Directors) utses av medlemsstaterna och består av 23 medlemmar och suppleanter. Den svarar för den dagliga förvaltningen av EBRD enligt de fastställda målen. Finland hör till en landgrupp bestående av Finland, Norge, Lettland och Libanon. Direktionsrepresentant är Per Sanderud från Norge.

Utrikesministeriet bär huvudansvaret för kontakterna med EBRD samt behövlig myndighetssamordning i Finland.

Kontaktperson:

Anne af Ursin
tfn. 02955 30058
anne.af.ursin(at)vm.fi

Mer information:

EBRD:s websidor

EBRD grundläggande dokument