Fastigheter och lokaler

Staten äger bebyggd fastighetsegendom till ett värde av ca 4,2 miljarder euro, och den omfattar ca 9 000 byggnader. Ca 600 av dessa är skyddade värdefulla byggnader. Staten har knappa 6 miljoner kvadratmeter till sitt förfogande, varav ungefär en femtedel består av kontorslokaler och resten av olika slags verksamhetslokaler, såsom rättssalar, muséer, polisstationer, laboratorier och olika slags lagerutrymmen. Försvarsförvaltningen är det förvaltningsområde som använder mest lokaler. Försvarsmaktens lokaler utgör nästan hälften av det totala kvadratmeterantalet. Information om statens lokalanvändning och kostnaderna för lokalanvändningen publiceras på adressen:

Granskaforvaltningen.fi

Målet förstatens lokalstrategi (2021) är att lokalerna ska stödja en resultatrik verksamhet. Genom att utveckla lokalerna kan man främja smidigare arbete och skötsel av ärenden samt förbättra kostnadseffektiviteten. Med hjälp av lokallösningarna säkerställer man social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Ökningen av distansarbete och arbete på flera ställen påverkar användningen av utrymmet och behovet av lokaler. Före utgången av årtiondet eftersträvas ett omfattande gemensamt utnyttjande av lokalerna så att personalen vid olika ämbetsverk kan arbeta i samma lokaler. Samanvändningen ökas också inom den offentliga sektorn i synnerhet vid gemensamma kundserviceställen.

Statens lokalstrategi (2021)

Statens nuvarande hyressystem togs i bruk vid ingången av 2016. Hyrorna för de statliga ämbetsverk och inrättningar som är Senatfastigheters och Försvarsfastigheters hyresgäster fastställs enligt självkostnadsprincipen. Hyresavtalen har gjorts smidigare genom att man gjort det lättare för ämbetsverk och inrättningar att frigöra sig från obehövliga lokaler som ägs av staten. Senatfastigheter är statens enhet för lokalanskaffning. Hyresgäster kan hyra antingen statsägda lokaler eller en utomstående hyresvärds lokaler via Senatfastigheter.  Senatfastigheter kan på detta sätt erbjuda effektiva lösningar som motsvarar olika ämbetsverks behov av lokaler och sälja lokaler de inte behöver till staten. Försvarsfastigheter agerar lokalanskaffningsenhet för Försvarsmakten. Hyressystemet beskrivs närmare i hyreshandboken.

Hyreshandbok

Ägarpolitiken i fråga om statens fastighetsförmögenhet har fastställts i statens fastighetsstrategi (2021). Utgångspunkten är att förvalta och sköta statens fastighetsförmögenhet på ett effektivt och hållbart sätt som tryggar statens övergripande intresse och som tar i beaktande bland annat kulturarvet och den övergripande säkerheten. Vid försäljning av statlig egendom iakttas öppna och icke-diskriminerande förfaranden. Den fastighetsegendom som säljs är i huvudsak sådan egendom som staten inte längre behöver. Statens fastighetsaktörer ställer upp mål för minskning av klimatbelastningen och anpassning till klimatförändringen.

Statens fastighetsstrategi (2021)

Senatfastigheter svarar i egenskap av affärsverk för besittningen, utvecklingen och försäljningen av statens fastighetsegendom, och Forststyrelsen, ett affärsverk som lyder under jord- och skogsbruksministeriet, har samma uppgift i fråga om skogs- och vattenområdesegendom. De statsägda väg-, järnvägs-, flygplats- och andra trafikområdena hör främst till kommunikationsministeriets förvaltningsområde och till Trafikledsverkets ansvarsområde. Statens fastigheter utomlands förvaltas av utrikesministeriet.

Senatfastigheter och Försvarsfastigheter som producenter av statens arbetsmiljö- och lokaltjänster

Senatkoncernen består av Senatfastigheter och Försvarsfastigheter. Deras uppgift är att på basis av serviceavtal producera fastighets- och lokaltjänster i första hand för statsförvaltningen.

Senatfastigheter

Försvarsfastigheter

Senatfastigheter och Försvarsfastigheter är affärsverk, och finansierar således själva sin verksamhet och omfattas inte av statens budgetekonomi. De viktigaste styrningsbeslut som gäller affärsverken fattas årligen av riksdagen i samband med statsbudgeten. Finansministeriet ställer dessutom årligen upp ekonomiska och operativa mål för Senatfastigheter och försvarsministeriet för Försvarsfastigheter efter att riksdagen fattat sina beslut.

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Redogörelsen (SRR 9/2022 rd) ger en övergripande bild av verksamheten inom Senatkoncernen, som ansvarar för statens fastighets- och lokalförvaltning. Den nuvarande modellen för lokalförvaltningen har enligt redogörelsen väl nått de mål som ställts för den. Statsrådet överlämnade redogörelsen till riksdagen 6.10.2022.

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Hyressystem, lokal- och fastighetsstrategi

Hyreshandbok 24.5.2016 (finansministeriets föreskrift; uppdaterad 1.1.2024)

Statsrådets principbeslut om statens lokalstrategi (16.12.2021)

Statsrådets principbeslut om statens fastighetsstrategi 2030 (16.12.2021)

Lagar och förordningar

Lag om statliga affärsverk (1062/2010)

Lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter (1018/2020)

Lag om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

Statsrådets förordning om förvärv, arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet (242/2015)

Statsrådets förordning om uthyrning och hyrning av statens verksamhetslokaler (829/2023)