Kommunernas personal

Foto: Maskot / Gorilla.

Finansministeriet bereder lagstiftning om den rättsliga ställningen för kommunernas tjänsteinnehavare. Till finansministeriet hör även tillsyn och finansiering av det kommunala pensionssystemet.

Lagen om kommunala tjänstekollektivavtal och lagen om kommunala arbetskollektivavtal reglerar avtal om anställningsvillkor. I arbetsavtalslagen finns bestämmelser om ställningen för personer som står i arbetsavtalsförhållande till kommunen. Arbetsministeriet ansvarar för beredningen av denna lag. I lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare föreskrivs om samarbetsförfarandet. I lagen om kommunala pensioner föreskrivs om pensionsskydd för personalen inom den kommunala sektorn.

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare innehåller allmänna bestämmelser om den rättsliga ställningen för kommunala tjänsteinnehavare. I lagen föreskrivs om arbetsgivarens och tjänsteinnehavarens skyldigheter och rättigheter. I lagen finns bestämmelser om tjänsteförhållandets början, förändringar i tjänsteförhållandet, tjänstledighet, permittering, grunderna för uppsägning, avstängning från tjänsteutövning och om ändringssökande.

Lagen trädde i kraft 1.11.2003. Lagen ersatte lagen om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet och delvis bestämmelserna i kommunernas tjänstestadgor.

Kommunala pensionssystemet

Till finansministeriet hör tillsyn och finansiering av det kommunala pensionsskyddet.

Under finansministeriets tillsyn ansvarar kommunala pensionsanstalten Keva för pensionerna för personalen i kommunerna, samkommunerna och vissa bolag som ägs av dessa. Kevas organ och funktionsprinciper fastställs i lagen om kommunala pensioner.

Under finansministeriets tillsyn ansvarar Keva även för verkställigheten av pensionsskyddet för personal som omfattas av pensionssystemet för statens, evangelisk-lutherska kyrkans och FPA:s personal. 

Inom ramen för finansministeriets laglighetskontroll av Keva

  • ordnar ministeriet regelbundna kontrollmöten som gäller Kevas verksamhet
  • deltar i placeringsdelegationens arbete
  • utnämner Kevas delegation.

Finansinspektionen övervakar organiseringen av placeringsverksamheten i Kevas pensionsfond och rapporterar till finansministeriet och pensionsanstaltens ledning.