EU:s egna medel

Europeiska unionens egna medel är inkomster som samlas in för att finansiera unionens budget. De utgör finansieringen av unionens verksamhet och hör till unionen med stöd av EU-lagstiftningen utan några särskilda beslut av de nationella myndigheterna.

Rådet ska, efter att ha hört Europaparlamentet, enhälligt anta ett beslut som bekräftar bestämmelserna om systemet för egna medel. För att beslutet ska träda i kraft krävs också nationella genomföringsåtgärder i medlemsstaterna, såsom riksdagens godkännande i Finland.

Det nuvarande beslutet om egna medel trädde i kraft vid ingången av juni 2021, och dess konsekvenser beaktades retroaktivt sedan ingången av 2021. Enligt beslutet består EU:s egna medel av

  • traditionella egna medel, dvs. för närvarande i praktiken tullar som tas ut vid EU:s yttre gränser
  • mervärdesskattebaserade avgiften
  • avgiften som baserar sig på icke-materialutnyttjat plastförpackningsavfall
  • avgiften som baserar sig på bruttonationalinkomsten. 

En del av unionsfinansieringen samlas in från andra källor än egna medel, dvs. från diverse inkomster, vilka bland annat består av unionens ränte- och bötesintäkter, samt förskottsinnehållningar på löner för anställda vid unionens institutioner. Också Storbritanniens betalningar till EU, som beror på åtagandena under EU-medlemskapet, styrs huvudsakligen till unionens budget som diverse inkomster.

De egna medlen i EU:s budget inflyter huvudsakligen från medlemsstaternas nationella budgetar. Av de tullavgifter som medlemsstaterna tar ut intäktsförs 75 procent direkt till unionen och 25 procent kvarstår som uppbördsprovision till medlemsstaterna. Eftersom unionens budget måste vara i balans, ska den på bruttonationalinkomsten baserade avgiften täcka den andel av utgifterna som blir kvar efter att andra inkomstkällor intäktsförts. Den på bruttonationalinkomsten baserade avgiften utgör numera merparten, dvs. ca 65 procent av finansieringen i unionens budget.

I det nuvarande beslutet om egna medel ingår också en fullmakt för Europeiska kommissionen att uppta lån till ett belopp av 750 miljarder euro (i priserna 2018) för att finansiera återhämtningsinstrumentet. Det belopp som samlas in som egna medel från medlemsstaterna får inte överstiga 1,40 procent av medlemsstaternas sammanräknade BNI. Maximibeloppet har dock temporärt ökats med 0,6 procentenheter för att täcka de skulder som föranleds av unionens upplåning till dess att inga av de skulder som hänför sig till återhämtningsinstrumentet kvarstår, men dock högst till utgången av 2058.

Beslut om egna medel 2020/2053 (EU:s författningsdatabas Eurlex)

EU:s återhämtningsinstrument

Kontaktinformation
Konsultativ tjänsteman
Miika Grönholm
Tfn 02955 30599
miika.gronholm(at)gov.fi