EU:s återhämtningsinstrument

EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU) påskyndar människors, ekonomins och samhällets återhämtning från räntekrisen. Instrumentet innehåller 750 miljarder euro i finansiering till medlemsstaterna:

 • 390 miljarder euro i bidrag
 • 360 miljarder euro i lån.

Återhämtningsinstrumentet

Återhämtningsinstrumentet omfattar 750 miljarder euro i finansiering. Instrumentet indelas i sju program av vilka faciliteten för återhämtning och resiliens är det största.

Bild: Europeiska unionens råd

Vilka program innehåller återhämtningsinstrumentet?

Återhämtningsinstrumentet indelas i sju program av vilka  faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) är det klart största. Faciliteten för återhämtning och resiliens innehåller 672,5 miljarder euro till medlemsstaterna (2018 års priser):

 • bidrag 312,5 miljarder euro
 • lån 360 miljarder euro.

EU:s återhämtningsinstrument innehåller också finansiering för andra EU-program. Programmet för hållbar tillväxt samordnar finansieringen av alla program.

Andra program:

 • ReactEU-programmet för sammanhållningspolitiken 47,5 miljarder euro
 • fonden för rättvis övergång 10 miljarder euro
 • landsbygdsutveckling 7,5 miljarder euro
 • InvestEU-programmet 5,6 miljarder euro
 • Programmet Horisont Europa 5 miljarder euro
 • EU:s civilskyddsmekanism RescEU:s program 1,9 miljarder euro.

Hur mycket betalar Finland?

Finlands finansieringsandel av understödet inom ramen för återhämtningsinstrumentet (390 miljarder euro) är ca 6,6 miljarder euro. Denna andel, ökad med ränta, ska betalas åren 2028 –2058. Det största programmet, dvs. faciliteten för återhämtning och resiliens, utgör ca 5,3 miljarder euro (prisnivån 2018).

I praktiken finansierar EU bidraget ur unionens budget och tar lån för detta ändamål. När EU återbetalar lånet stiger medlemsstaternas betalningar. Finansministeriet uppskattar att Finlands årliga EU-avgifter kommer att höjas med ca 210–500 miljoner euro under 2028–2058, plus ränteutgifterna. I detta skede är det svårt att uppskatta ränteutgifterna, eftersom de bland annat beror på räntenivån och tidsplanen för återbetalning.

Finlands kalkylerade ansvar för återhämtningsinstrumentets lånedel (360 miljarder euro) uppgår i sin helhet till cirka 6,1 miljarder euro. Finlands ansvar realiseras endast om den medlemsstat som tagit lån från återhämtningsinstrumentet inte kan betala tillbaka sitt lån eller om de medlemsstater som har borgensansvar inte kan fullgöra sitt ansvar.

EU förbereder sig på att ta i bruk nya egna medel, dvs. inkomstkällor, för att finansiera återbetalningen av lånen. Om nya inkomstkällor tas i bruk kommer Finlands avgifter att stiga mindre än väntat.

Läs mer om finansieringen av EU:s budget:
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av beslutet om Europeiska unionens egna medel

Hur mycket får Finland?

Det är tills vidare oklart hur mycket Finland får understöd från återhämtningsinstrumentet. Det slutliga beloppet blir klart sommaren 2022, eftersom det påverkas av den ekonomiska utvecklingen 2021 och 2022.

I januari 2021 uppskattade man att Finland skulle få sammanlagt högst 2,7 miljarder euro i understöd ur återhämtningsinstrumentet (alla uppskattningar enligt prisnivån 2018):

 • faciliteten för återhämtning och resiliens ca 1,9 miljarder euro
 • fonden för rättvis övergång 241 miljoner euro
 • landsbygdsutveckling 195 miljoner euro
 • ReactEU-programmet för sammanhållningspolitiken 160 miljoner euro
 • EU:s civilskyddsmekanism RescEU ca 43 miljoner euro
 • Horisont Europa ca 110 miljoner euro.

Finland har tills vidare inte beslutat att ansöka om stöd i form av lån ur faciliteten för återhämtning och resiliens.

Den ekonomiska utvecklingen påverkar uppskattningarna av Finlands återhämtningsfinansering från EU (pressmeddelande 22.1.2021)

Varför betalar Finland mer än man får?

Finland betalar i egenskap av ett rikare medlemsland än genomsnittet mer än man får. Detta gäller både återhämtningsinstrumentet och EU:s budget i allmänhet, eftersom minskningen av skillnaderna i levnadsstandarden hör till  EU:s grundläggande principer.

Varför deltar Finland?

Finland har nytta av att Europa är konkurrenskraftigt. Återhämtningsinstrumentet främjar strukturella reformer för att Europa ska klara sig i den globala konkurrensen. Den gröna övergången och digitaliseringen öppnar möjligheter för finländska företag. Eftersom Finland är en exportdriven ekonomi är det viktigt för oss att Europa återhämtar sig så snart som möjligt.

Återhämtningsinstrumentet är ett exceptionellt och tillfälligt sätt att reagera på en oförutsedd kris. De ekonomiska konsekvenserna för medlemsstaterna skulle sannolikt bli allvarligare om återhämtningsinstrumentet inte genomfördes. Att förebygga en eventuell skuldkris i en medlemsstat kan också vara till fördel för en annan medlemsstat. Återhämtningsinstrumentet ses också som ett uttryck för solidaritet mellan medlemsstaterna, som om det inte genomförs innebär en utmaning för unionens enighet och till och med för hela dess existens.