EU:s återhämtningsinstrument

EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU) påskyndar människors, ekonomins och samhällets återhämtning från räntekrisen. Instrumentet innehåller 806,9 miljarder euro (alla siffror i löpande priser) finansiering till medlemsstaterna:

 • 421,1 miljarder euro i bidrag
 • 385,8 miljarder euro i lån.

Vilka program innehåller återhämtningsinstrumentet?

Återhämtningsinstrumentet indelas i sju program av vilka  faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) är det klart största. Faciliteten för återhämtning och resiliens innehåller 723,8 miljarder euro till medlemsstaterna:

 • bidrag 338,0 miljarder euro
 • lån 385,8 miljarder euro.

EU:s återhämtningsinstrument innehåller också finansiering för andra EU-program. Programmet för hållbar tillväxt samordnar finansieringen av alla program.

Andra program:

 • ReactEU-programmet för sammanhållningspolitiken 50,6 miljarder euro
 • fonden för rättvis övergång 10,9 miljarder euro
 • landsbygdsutveckling 8,1 miljarder euro
 • InvestEU-programmet 6,1 miljarder euro
 • Programmet Horisont Europa 5,4 miljarder euro
 • EU:s civilskyddsmekanism RescEU:s program 2,0 miljarder euro.

Hur mycket betalar Finland?

Finlands finansieringsandel av understödet inom ramen för återhämtningsinstrumentet (421,1 miljarder euro) är ca 7,2 miljarder euro. Denna andel, ökad med ränta, ska betalas åren 2028 –2058. Det största programmet, dvs. faciliteten för återhämtning och resiliens, utgör ca 5,7 miljarder euro.

I praktiken finansierar EU bidraget ur unionens budget och tar lån för detta ändamål. När EU återbetalar lånet stiger medlemsstaternas betalningar. Finansministeriet uppskattar att Finlands årliga EU-avgifter kommer att höjas med ca 230–540 miljoner euro under 2028–2058, plus ränteutgifterna. I detta skede är det svårt att uppskatta ränteutgifterna, eftersom de bland annat beror på räntenivån och tidsplanen för återbetalning.

Finlands kalkylerade ansvar för återhämtningsinstrumentets lånedel (385,8 miljarder euro) uppgår i sin helhet till cirka 6,6 miljarder euro. Finlands ansvar realiseras endast om den medlemsstat som tagit lån från återhämtningsinstrumentet inte kan betala tillbaka sitt lån eller om de medlemsstater som har borgensansvar inte kan fullgöra sitt ansvar.

EU förbereder sig på att ta i bruk nya egna medel, dvs. inkomstkällor, för att finansiera återbetalningen av lånen. Om nya inkomstkällor tas i bruk kommer Finlands avgifter att stiga mindre än väntat.

Läs mer om finansieringen av EU:s budget:
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av beslutet om Europeiska unionens egna medel

Hur mycket får Finland?

Finland får sammanlagt högst 2,6 miljarder euro i understöd ur EU:s återhämtningsinstrument:

 • faciliteten för återhämtning och resiliens 1,8 miljarder euro
 • fonden för rättvis övergång 262 miljoner euro
 • landsbygdsutveckling 209 miljoner euro
 • ReactEU-programmet för sammanhållningspolitiken 171 miljoner euro
 • EU:s civilskyddsmekanism RescEU ca 46 miljoner euro (uppskattning, den exakta finansieringen per medlemsstat har inte allokerats på förhand)
 • Horisont Europa ca 119 miljoner euro (uppskattning, den exakta finansieringen per medlemsstat har inte allokerats på förhand).

Finland får dessutom högst 127 miljoner euro ur REPowerEU-planen. REPowerEU-finansieringen kommer inte ur faciliteten för återhämtning och resiliens, men det fördelas genom faciliteten.

Finland har tills vidare inte beslutat att ansöka om stöd i form av lån ur faciliteten för återhämtning och resiliens.

Varför betalar Finland mer än man får?

Finland betalar i egenskap av ett rikare medlemsland än genomsnittet mer än man får. Detta gäller både återhämtningsinstrumentet och EU:s budget i allmänhet, eftersom minskningen av skillnaderna i levnadsstandarden hör till  EU:s grundläggande principer.

Varför deltar Finland?

Finland har nytta av att Europa är konkurrenskraftigt. Återhämtningsinstrumentet främjar strukturella reformer för att Europa ska klara sig i den globala konkurrensen. Den gröna övergången och digitaliseringen öppnar möjligheter för finländska företag. Eftersom Finland är en exportdriven ekonomi är det viktigt för oss att Europa återhämtar sig så snart som möjligt.

Återhämtningsinstrumentet är ett exceptionellt och tillfälligt sätt att reagera på en oförutsedd kris. De ekonomiska konsekvenserna för medlemsstaterna skulle sannolikt bli allvarligare om återhämtningsinstrumentet inte genomfördes. Att förebygga en eventuell skuldkris i en medlemsstat kan också vara till fördel för en annan medlemsstat. Återhämtningsinstrumentet ses också som ett uttryck för solidaritet mellan medlemsstaterna, som om det inte genomförs innebär en utmaning för unionens enighet och till och med för hela dess existens.