Utbildningstjänsterna

Flera läroanstalter, såsom Polisyrkeshögskolan, Räddningsinstitutet, Försvarshögskolan, Tullskolan, Gräns- och sjöbevakningsskolan och Brottspåföljdsområdets utbildningscentral producerar utbildningstjänster åt organisationerna inom statsförvaltningen. Deras uppgift är att utbilda personal för sådana uppgifter och yrken inom statsförvaltningen för vilka det inte finns någon utbildning på annat håll.

HAUS Utvecklingscentral Ab (HAUS) är ett av staten ägt aktiebolag som producerar allmänna personalutbildningstjänster åt hela statsförvaltningen. Exempel på sådana stora utbildningshelheter som berör alla, eller åtminstone en stor del av organisationerna inom statsförvaltningen, är allmän introducerande utbildning, ledarutbildning, utbildning i ekonomi- och personaladministrationen, förvaltningsjuridisk utbildning, utbildning i att uppträda och förhandla, utbildning i kund- och kvalitetsarbete och utbildning i EU-ärenden. HAUS:s serviceutbud inkluderar även mångsidig öppen utbildning, beställd utbildning samt andra ämbetsverksspecifika projekt.

HAUS deltar i internationella utvecklingsprojekt som gäller utbildning och förvalting, bland annat i Europeiska unionens Twinning-verksamhet. HAUS College ordnar yrkes- och specialyrkesexamina som läroavtalsutbildning som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

HAUS är en i upphandlingslagen avsedd samarbetsgruppsenhet inom statsförvaltningen, dvs. en in house -enhet varifrån organisationerna inom statsförvaltningen kan upphandla tjänster utan anbudsförfaranden. Ämbetsverken ordnar också själv utbildning i samband med utvecklandet av verksamheten och personalens kompetens, eller så upphandlas den från utbildningsföretag utanför statsförvaltningen.

HAUS skapade i anslutning till det gemensamma e-lärande inom statsförvaltningen -projektet under 2017 - 2019 eOppiva-tjänsten, dvs. en digital servicehelhet för lärande. Målet var inte att konstruera ett nytt ICT-system utan ett nytt sätt att agera. Ändringen gäller såväl enskilda tjänstemän som utvecklandet av personalkompetensen inom hela statsförvaltningen. Tjänsten som öppnades i mars 2018 gör det möjligt att utnyttja och producera gemensamma och organisationsspecifika nätutbildningar på ett enda ställe. HAUS svarar för servicehelhetens funktion, dvs. webbplatsen, koordineringen av den gemensamma verksamheten, de gemensamma läroinnehållen samt för stödet för produceringen av nätläromaterial. HAUS ser till att servicehelheten fungerar och utvecklas både innehållsmässigt och tekniskt. Finansministeriet företräder staten som ägarepart och beställare av servicehelheten. eOppiva.fi –webbplatsen har bl.a. ett stort antal blogginlägg med ytterligare information om helheten.

HAUS utvecklingscentral Ab

eOppiva.fi -statens digitala läroplattform

Polisyrkeshögskolan

Räddningsinstitutet

Försvarshögskolan

Tullskolan

Gräns- och sjöbevakningsskolan

Brottspåföljdssektorns utbildningscentral

Kontaktuppgifter

Marjaana Laine
konsultativ tjänsterman
tfn 02955 30304
[email protected]