Undanröjande av digitala hinder

Målet med statsminister Orpos regeringsprogram är att genomföra behövliga nationella lagstiftningsändringar genom vilka ny teknik och digitalisering kan utnyttjas fullt ut inom den offentliga förvaltningen. I regeringsprogrammet konstateras det att regeringen i syfte att nå målet inleder ett omfattande förvaltningsövergripande reformprogram för lagstiftningen som har en koppling till digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. I programmet identifierar och upphäver man i avregleringssyfte författningar som hindrar eller försvårar digitaliseringen. 

Regeringen främjar informationsflödet mellan olika informationssystem inom den offentliga förvaltningen. Avsikten är att identifiera och undanröja onödiga rättsliga hinder för utnyttjande och delning av offentliga datalager så att integritetsskyddet beaktas i arbetet.

För att uppnå detta mål har finansministeriet tillsatt ett projekt för att undanröja hindren för digitalisering och informationens rörlighet för mandatperioden 15 augusti 2024 - 31 mars 2027. Projektet har som mål att

  • öka möjligheterna för aktörerna inom den offentliga förvaltningen att främja produktiviteten och tjänsternas användbarhet samt på så sätt utveckla sin verksamhet i syfte att främja digitaliseringen och informationens rörlighet
  • främja informationens rörlighet mellan den offentliga förvaltningens olika informationssystem och genom riktade åtgärder göra regleringen om digitalisering och informationsspridning smidigare för att undanröja hinder för digitaliseringsutvecklingen.

Projektet granskar hinder för digitalisering och dataöverföring genom konkreta exempel inom tre målområden: ökad automatisering, stödjande av molnomställningen och verksamhet på myndighetsinitiativ. Därutöver granskar projektet två övergripande helheter: informationsutbyte mellan myndigheterna och principen om fristående myndigheter samt lagstiftning som är anpassad till det digitala tidevarvet

I projektets första fas gör man en noggrannare bedömning av hindren och utarbetar åtgärdsförslag för undanröjande av hinder. Dessa presenteras i en interimsrapport. Interimsrapporten ska innehålla en redogörelse för hurdana lagberedningsprojekt som krävs för att undanröja hindren och till vilka delar beredningen kan slutföras under projektperioden. Finansministeriet och andra behöriga ministerier beslutar separat om den beredning som ska tillsättas utifrån den första fasen (inklusive lagberedningsprojekt som ska inledas). I den andra fasen av projektet ska man samordna och följa upp hur de åtgärder som inletts framskrider, och samordna beredningen i anslutning till åtgärderna.

Projektet för undanröjande av hinder för digitalisering och informationens rörlighet i Projektportalen

Följande adress kan kontaktas i alla frågor som gäller projektet: [email protected].

Mer information

Viveca still, lagstiftningsråd
finansministerium, Informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen/ OffICT, informationspolitiken
0295530558