Europeiska e-identitetsplånboken

EU utvecklar gemensam lagstiftning om europeiska e-identitetsplånböcker och Finland deltar aktivt i arbetet. Målet med europeiska e-identitetsplånböcker är att utveckla säkra och tillförlitliga lösningar för hantering och användning av personuppgifter inom EU. Möjligheten att påvisa identiteten vid e-kommunikation i olika EU-länder är fortfarande ett viktigt mål, men inte längre ett tillräckligt mål i sig. Det är allt oftare nödvändigt att visa också andra uppgifter om en person vid e-kommunikation, såsom uppgifter om avlagd examen, förvärvad yrkeskompetens eller gällande körrätt.

e-identitetsplånboken gör det lättare att visa personuppgifter

Det är i den kommande lagstiftningen i praktiken fråga om en plånboksapplikation som fungerar i en telefon (en europeisk e-identitetsplånbok, EUDI plånboksapplikationen). Tanken är att applikationen ska påminna om de nuvarande traditionella plånböckerna i synnerhet med tanke på olika slags bevis och personuppgifter.

För närvarande kan en plånbok utöver betalkort innehålla till exempel identitetsbevis, körkort och olika yrkesrelaterade intyg, såsom hygienpass – alltså olika personuppgifter om plånbokens ägare. Plånboksapplikationen kan innehålla samma bestyrkta personuppgifter och intyg i elektronisk form. Dessa uppgifter kan visas i plånboksapplikationen i samband med skötsel av ärenden, och e-tjänsterna kan å sin sida lita på att de uppgifter som visas i plånboksapplikationen är korrekta och aktuella.
 

Bakgrund: Förhandlingarna om lagstiftningen om den europeiska e-identitetsplånboken har slutförts

Beredningen av lagstiftningen om den europeiska e-identitetsplånboken är snart klar. De lagstiftande EU-institutionerna, dvs. Europarådet och Europaparlamentet, har nått enighet om det centrala innehållet i förslaget till förordning. De formella godkännandeförfarandena och översättningen av förordningen till EU-språken återstår ännu.
 
Enligt nuvarande bedömning kan förordningen träda i kraft under början av 2024.  För att förordningens skyldigheter ska fullgöras i Finland måste vissa praktiska lösningar, till exempel en digital applikation, utvecklas och det krävs dessutom eventuellt vissa ändringar i lagstiftningen. Enligt nuvarande bedömningar borde e-identitetsplånböcker erbjudas i alla medlemsländer 2026. Finansministeriet samordnar beredningen och ser till att skyldigheterna fullföljs.

Finland har deltagit aktivt i beredningen av lagstiftningsförslaget i EU. Finland har förhållit sig positivt till att utveckla lagstiftningen om en europeisk e-identitetsplånbok: lagstiftningsförslaget och dess mål motsvarar i många avseenden det som Finland eftersträvar på nationell nivå. Det förhandlingsresultat som nu nåtts är en kompromiss mellan rådets och parlamentets ståndpunkter, men det inkluderar flera punkter som är viktiga för Finland.

Mer om temat

Kontakt

Laura Kolinen, specialsakkunning, finansministeriet, tfn. 0295530403, [email protected]