Europeiska plånboksapplikationen

EU utvecklar gemensam lagstiftning om europeiska plånboksapplikationer och Finland deltar aktivt i arbetet. Målet är att utveckla säkra och tillförlitliga lösningar för hantering och användning av personuppgifter inom EU. Möjligheten att påvisa identiteten vid e-kommunikation i olika EU-länder är fortfarande ett viktigt mål, men inte längre ett tillräckligt mål i sig. Det är allt oftare nödvändigt att visa också andra uppgifter om en person vid e-kommunikation, såsom uppgifter om avlagd examen, förvärvad yrkeskompetens eller gällande körrätt.

Plånboksapplikationen underlättar påvisandet av personuppgifter  

I lagstiftningen är det i praktiken fråga om en plånboksapplikation som fungerar i en telefon (en europeisk plånboksapplikation för digital identitet, EUDI plånboksapplikationen). Tanken är att applikationen ska påminna om de nuvarande traditionella plånböckerna i synnerhet med tanke på olika slags bevis och personuppgifter.

För närvarande kan det i en plånbok utöver betalkort finnas till exempel identitetsbevis, körkort och olika yrkesrelaterade intyg, såsom hygienpass – alltså olika personuppgifter om plånbokens ägare. En plånboksapplikation kan innehålla dessa verifierade personuppgifter och bevis i elektronisk form och personen kan visa dessa uppgifter i samband med e-kommunikation och ärendehantering via plånboksapplikationen.

Bakgrund: Finland påverkar beredningen av EU-lagstiftning

Beredningen av lagstiftningen om den europeiska plånboksapplikationen pågår ännu inom EU. Kommissionens lagstiftningsförslag utgör en grund för beredningen men stora förändringar är fortfarande möjliga under beredningens gång. Finland deltar aktivt i beredningen av lagstiftningsförslaget i EU. Det är fråga om ett omfattande lagstiftningsförslag som påverkar både den privata och den offentliga sektorn inom flera olika förvaltningsområden. Därför har finansministeriet tillsatt en samordningsgrupp för den nationella beredningen av den europeiska digitala identiteten, där den nationella beredningen utförs. 

Finland förhåller sig positivt till att utveckla lagstiftningen om en europeisk plånboksapplikation: lagstiftningsförslaget och dess mål motsvarar i många avseenden det som Finland eftersträvar på nationell nivå. Finlands långsiktiga mål är att utveckla det digitala identitetsbeviset till en plånboksapplikation som uppfyller EU-kraven, kungöra den i enlighet med förordningen och att med hjälp av den göra det möjligt att uträtta ärenden elektroniskt i olika EU-länder.

Utvecklandet av plånboksapplikationen i EU baserar sig på kommissionens lagstiftningsförslag från juni 2021 (COM (2021) 281 final), genom vilken EU:s så kallade eIDAS-förordning (((EU) N:o 910/2014) ändras. eIDAS-förordningen innehåller nu och i fortsättningen bestämmelser om gränsöverskridande elektronisk identifiering av personer och om betrodda tjänster i anslutning till elektronisk kommunikation. I och med lagstiftningsändringen ska förordningen i fortsättningen också innehålla bestämmelser om europeiska plånboksapplikationer.

Parallellt med förslaget till lagstiftning om en europeisk plånboksapplikation bereds tekniska krav för tillämpningen av plånboksapplikationen (metodarsenalen för den europeiska digitala identiteten, Toolbox). Beredningen sker i samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna. De tekniska kraven ska på ett täckande sätt innehålla krav på plånboksapplikationens tekniska konstruktion, allmänna standarder, tekniskt referensmaterial samt god praxis. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samordnar det nationella samarbetet i anslutning till beredningen av tekniska krav.

Mer om temat

Kontakt

Laura Kolinen, specialsakkunning, finansministeriet, tfn. 0295530403, [email protected]