Samordning av den interna kontrollen och riskhanteringen

Statsrådet tillsätter i enlighet med 71 § i förordningen om statsbudgeten en delegation för intern kontroll och riskhantering för tre år i sänder i syfte att utveckla och samordna den interna kontrollen och riskhanteringen. Delegationen är verksam i anslutning till finansministeriet.

Delegationen har företrädare för samtliga ministerier samt vid behov för de centrala samarbetsparterna inom delegationens verksamhetsområde, liksom även experter på finansförvaltning, offentlig ekonomi och ledning samt tillsyn och granskning av ekonomin. Delegationens ordförande och vice ordförande ska vara från finanscontrollerfunktionen.

Delegationen ska bland annat följa upp och utvärdera läget med och förfarandena för den interna kontrollen och riskhanteringen inom statsförvaltningen, metoderna och den allmänna utvecklingen samt den interna kontrollens funktion och förfaranden vid styrningen av ekonomin och verksamheten samt ta initiativ till utveckling av dessa.

Delegationen kan ha underlydande sektioner som bereder ärenden som ska behandlas i delegationen. Delegationen kan också delegera ett uppdrag som ankommer på den till en sektion.