Samordning av den interna kontrollen och riskhanteringen

Delegationen för intern kontroll och riskhantering, som utvecklar och samordnar den interna kontrollen, är verksam vid finansministeriet. Statsrådet tillsätter delegationen för tre år i sänder.

Delegationen har företrädare för samtliga ministerier. Företrädare för de centrala samarbetsparterna inom delegationens verksamhetsområde, liksom även sakkunniga inom finansförvaltning, offentlig ekonomi och ledning samt inom ekonomistyrning och revisionsverksamhet kommer vid behov att delta i arbetet. Delegationens ordförande och vice ordförande kommer från finanscontrollerfunktionen.

Delegationen har bland annat till uppgift att följa upp och utvärdera

  • läget med och förfarandena i fråga om ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen samt den interna revisionen inom statsförvaltningen
  • metoder och allmän utveckling
  • den interna kontrollens funktion och förfaranden vid styrningen av ekonomin och verksamheten.

Delegationen tar dessutom initiativ till utveckling av dessa frågor och samlar och sprider god praxis.

Delegationen kan ha underställda sektioner som bereder ärenden som behandlas i delegationen. Delegationen kan också delegera uppdrag till en sektion.

Delegationens verksamhet grundar sig på förordningen om statsbudgeten.

Förordningen om statsbudgeten (Finlex)

Kontaktiuppgifter

Controller vid statsrådet
Jaana Kuusisto
Tfn 02955 30051
fornamn.efternamn(at)gov.fi

Biträdande controller vid statsrådet
Esko Mustonen
Tfn 02955 30345
fornamn.efternamn(at)gov.fi