Prestations- och resultatledning

Personalledningens nyckeltal och mätare

Strategiska personalmätare (nyckeltal) har en direkt eller indirekt koppling till organisationens personalfunktion, verksamhet och ekonomi. Personalmätare kan indelas i utfallsmätare, prognostiserande mätare och framtidsmätare. Utfallsmätare beskriver utfallet för en viss förluten tidpunkt eller period (månad, kvartal, år). Prognostiserande mätare förutser, ofta med viss fördröjning, uppföljningsresultat i personalens status, kompetens, arbetstillfredsställelse, omsättning. avlöning, produktivitet, hushållning etc. Framtidsmätarna beskriver det framtida läget. Utifrån framtidsbilden kan organisationen systematiskt fatta beslut uppgöra konkreta åtgärdsplaner.

Nyckeltal fås bl.a. från personalens löne- och personalstatistik, statistik om arbetskraftskostnader, personalomsättnings- och avgångsstatistik, statens löneanalyser och personalbokslut. Arbetsgivarens personaldatasystem Tahti är ett viktigt datasystem med tanke på produktion och tillhandahållande av nyckeltal för ämbetsverk, förvaltningsområden och den centrala nivån.

Exempel på nyckeltal är nuvarande personalinsatser (personalantal, årsverken), personalstruktur vid årets utgång (kön, ålder, utbildningsnivå etc.), arbetad tid (t.ex. arbetad tid i % av ordinarie årsarbetstid, övertid), arbetskraftskostnader (t.ex. indirekta arbetskraftskostnader i % av lönen för arbetad tid), personalefterfrågan och -utbud, personalens motivation, kompetens och arbetsförmåga (t.ex. arbetstillfredsställelse, sjukfrekvens och olycksfall, omsättning, avgång med invalidpension/sjukpension), kompetens (t.ex. utbildningsnivåindex), personalinvesteringar i bl.a. utbildning, företagshälsovård, nyckeltal om belöning (löner enligt kravnivåklassificering, inkomst för ordinarie arbetstid, resultatlön, inkomstutveckling etc.), ekonomiska och den övriga verksamhetens nyckeltal (produktivitet, hushållning och effektivitet etc.) samt personalens värde.

Nyckeltalen och tillhörande begrepp och definitioner samt utnyttjandet av nyckeltal framgår av Tahti-systemets beskrivningar och handboken om personalbokslutet ("Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä - Henkilöstötilinpäätös").

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Mika Happonen
tfn 02955 30272
[email protected]

Prestations- och resultatledning

Personalledningens nyckeltal och mätare

Strategiska personalmätare (nyckeltal) har en direkt eller indirekt koppling till organisationens personalfunktion, verksamhet och ekonomi. Personalmätare kan indelas i utfallsmätare, prognostiserande mätare och framtidsmätare. Utfallsmätare beskriver utfallet för en viss förluten tidpunkt eller period (månad, kvartal, år). Prognostiserande mätare förutser, ofta med viss fördröjning, uppföljningsresultat i personalens status, kompetens, arbetstillfredsställelse, omsättning. avlöning, produktivitet, hushållning etc. Framtidsmätarna beskriver det framtida läget. Utifrån framtidsbilden kan organisationen systematiskt fatta beslut uppgöra konkreta åtgärdsplaner.

Nyckeltal fås bl.a. från personalens löne- och personalstatistik, statistik om arbetskraftskostnader, personalomsättnings- och avgångsstatistik, statens löneanalyser och personalbokslut. Arbetsgivarens personaldatasystem Tahti är ett viktigt datasystem med tanke på produktion och tillhandahållande av nyckeltal för ämbetsverk, förvaltningsområden och den centrala nivån.

Exempel på nyckeltal är nuvarande personalinsatser (personalantal, årsverken), personalstruktur vid årets utgång (kön, ålder, utbildningsnivå etc.), arbetad tid (t.ex. arbetad tid i % av ordinarie årsarbetstid, övertid), arbetskraftskostnader (t.ex. indirekta arbetskraftskostnader i % av lönen för arbetad tid), personalefterfrågan och -utbud, personalens motivation, kompetens och arbetsförmåga (t.ex. arbetstillfredsställelse, sjukfrekvens och olycksfall, omsättning, avgång med invalidpension/sjukpension), kompetens (t.ex. utbildningsnivåindex), personalinvesteringar i bl.a. utbildning, företagshälsovård, nyckeltal om belöning (löner enligt kravnivåklassificering, inkomst för ordinarie arbetstid, resultatlön, inkomstutveckling etc.), ekonomiska och den övriga verksamhetens nyckeltal (produktivitet, hushållning och effektivitet etc.) samt personalens värde.

Nyckeltalen och tillhörande begrepp och definitioner samt utnyttjandet av nyckeltal framgår av Tahti-systemets beskrivningar och handboken om personalbokslutet ("Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä - Henkilöstötilinpäätös").

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Mika Happonen
tfn 02955 30272
[email protected]