Övriga program – EU:s återhämtningsinstrument

REACT EU - tilläggsfinansiering för strukturfondsprogrammet under programperioden 2014 –2020 (ERUF och ESF)

 • Ansvarig för beredningen: arbets- och näringsministeriet
 • Beredningsorgan: Hållbar tillväxt och arbete – Övervakningskommittén för Finlands strukturfondsprogram 2014– 2020
 • Tidsplan: Programändringen bereddes hösten 2020 och godkändes i övervakningskommittén. Statsrådet godkände programändringen i februari 2021. Verkställandet av REACT-EU inleds efter att riksdagen godkänt en tilläggsbudget med REACH-EU-finansiering och statsrådet fattat beslut om den regionala fördelningen av finansieringen. Finansieringen binds 2021 och 2022 och ska användas före utgången av 2023.
 • Användningen av stödet: Med tilläggsanslagen stöds små och medelstora företag i synnerhet med tanke på digitalisering och grön ekonomi. Tilläggsanslag anvisas också för forsknings- och utvecklingsverksamhet, digitalt kunnande samt för utveckling av företagens och deras personals förmåga till förändring.

Fonden för rättvis omställning (FRO)

 • Ansvarig för beredningen: arbets- och näringsministeriet
 • Tidsplan: Fonden för rättvis övergång programmeras i samma program som ERUF- och ESF-fonderna. Fondens innehåll och användningen av medlen bereds i samband med de regionala övergångsplanerna. Övergångsplaner utarbetas våren 2021 i sju landskap i östra och norra Finland samt i landskapen Södra Österbotten, Österbotten, Satakunta, Mellersta Finland, Södra Karelen, Kymmenedalen och Birkaland. Birkalands plan omfattar fyra torvkommuner (Punkalaidun, Parkano, Kihniö och Virrat). Fondens EU-andel är ca 420 miljoner euro, och målet är att genomförandet inleds hösten 2021. 
 • Användningen av stödet: I Finland används fondmedlen till att lindra de skadliga socioekonomiska konsekvenserna av en betydande minskning eller upphörande av torvutvinningen. Fondåtgärderna gör näringsverksamheten mångsidigare, skapar nya affärsmöjligheter samt stöder omskolningen av arbetstagare och arbetssökande och förvärvandet av nya färdigheter. Investeringar som stöder kolneutralitet kan stödjas när de bidrar till att lindra de skadliga socioekonomiska effekterna.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

 • Ansvarig för beredningen: jord- och skogsbruksministeriet
 • Beredningsorgan: För återhämtningsmedlens del behandlades och godkändes programändringen av övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet (2014–2020 och övergångsperioden 2021–2022) den 1 december 2020. EJFLU-finansieringen riktas under finansieringsperioden 2023–2027 till den nya strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP-planen), som bereds separat.
 • Tidsplan: Jord- och skogsbruksministeriet lämnar in ett förslag till programändringar genast efter att Europeiska kommissionens system är färdiga för det. Finansieringen för återhämtning binds 2021–2022 och kan användas under de tre följande åren. 
 • Användningen av stödet: Medlemsstaten fastställer återhämtningsbehoven och presenterar metoder som ingår i landsbygdsprogrammets urval. Åtgärderna består av åtgärder som beskrivs i landsbygdsprogrammet med betoning på grön ekonomi, digitalisering och socioekonomisk hållbarhet

InvestEU, Horisont Europa, RescEU

 • Program som förvaltas av kommissionen och som kommissionen också förbereder och genomför.
 • Finansieringen baserar sig inte på fördelningen mellan medlemsstaterna, utan på öppen konkurrens mellan projektteman.
 • Finansieringen av programmen består av både återhämtningsinstrumentet och finansieringen av budgetramen 2021–2027 (huvudvikten i budgetramen).

Andra program som samordnas

Utöver de program som finansieras genom återhämtningsinstrumentet måste åtgärderna samordnas med programmet för regional- och strukturpolitik:

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden plus (ESF+)
 • Ansvarig för beredningen: arbets- och näringsministeriet
 • Beredningsorgan: Arbetsgruppen för sammanhållning 2021 +
 • Tidsplan: Innehållet i programmet bereds av arbetsgruppen för sammanhållning 2021 +. Målet är att programmet ska vara färdigt före sommaren 2021. Fonderna ingår i samma program som fonden för en rättvis övergång.
 • Användningen av stödet: Programmet stöder forsknings- och innovationsförmågan, bl.a. ibruktagandet av avancerad teknik, digitaliseringen samt förbättrandet av små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Dessutom främjas Finlands mål för koldioxidneutralitet, i synnerhet med tanke på energieffektivitet, anpassning till klimatförändringen och övergången till cirkulär ekonomi. Också lokala infrastrukturinvesteringar som förbättrar tillgängligheten i östra och norra Finland ingår i det programutkast som föreläggs kommissionen. Programmet bidrar också till målet om ett mer socialt Europa, bland annat genom bättre tillträde till arbetsmarknaden, livslångt lärande och aktivt deltagande.