FI SV

Ledning av förändringar

Statsrådets principbeslut fastställer allmänna förfaringssätt vid förändringar

Statsrådet fattade 26.1.2012 ett principbeslut om ordnande av statsanställdas ställning vid organisationsförändringar. Syftet med principbeslutet är att fastställa enhetliga förfaringssätt för organisationsförändringar inom statsförvaltningen och för tryggandet av personalens ställning samt att stödja hanterandet av förändringar och en högklassig ledning.. Beslutet definierar ministeriernas ansvar och betonar vikten av samarbete mellan arbetsgivaren och personalen. Finansministeriet utfärdade 15.2.2012 anvisningar för tillämpning av principbeslutet (FM/201/00.00.02/2012) samt ett beslut om ledning av förändringar och omställningsskydd inom statsförvaltningen (FM/305/00.00.00/2012).

Principbeslutet och tillämpningsanvisningen gäller t.o.m. 31.12.2015. Principbeslutet gäller hela statsförvaltningen, men i fråga om skyldigheten att flytta för personalen vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet gäller vad som särskilt bestäms om den.

Förfaringssätt som stöder omplacering

Syftet med de enhetliga förfaringssätt som avses i principbeslutet är att komplettera intern omplacering inom ämbetsverket enligt statstjänstemannalagen för att trygga kontinuiteten i personalens anställningsförhållanden vid förändringar. Statsrådet har som mål att uppsägningar på ekonomiska och produktionsmässiga grunder ska kunna begränsas till ett så litet antal anställda som möjligt genom iakttagande av de förfaringssätt som nämns i principbeslutet.

Förfaringssätten tillämpas vid olika organisationsförändringar i statsförvaltningen och framhävs vid sådana förändringar där uppgifter överförs till enheter som ligger utanför personens egen pendlingsregion. Förfaringssätten tillämpas på personal i både tjänste- och arbetsavtalsförhållande. Statstjänstemannalagen innehåller bestämmelser om tjänstemäns ställning vid förändringar som genomförs mellan ämbetsverken och vid överlåtelse av rörelse (5 a–5 f § i statstjänstemannalagen).

Enligt principbeslutet främjas tryggandet av kontinuiteten i anställningsförhållandet av att personalen är redo för förflyttning till en ny enhet eller nya arbetsuppgifter inom sin egen pendlingsregion. Då staten rekryterar ny personal åren 2012–2015 inleds rekryteringsförfarandet genom en utredning av om det inom statsförvaltningen finns personal som frigörs till följd av förändringar. Inom den organisation där förändringen förbereds utses en ledare som ansvarar för genomförandet av organisationsförändringen vid verksamhetsenheten. Hur väl förändringen har utfallit utvärderas som en del av ledarens resultatansvar. Åtgärder för genomförande av en förändring ska vidtas i ett så tidigt skede som möjligt.

Enligt det stegvisa förfaringssättet är det primära målet att den personal vars uppgifter förändringen gäller och som erbjuds uppgifter inom en ny organisation eller en organisation som överförs övergår i tjänst hos denna organisation. Om en person inte flyttar försöker man hitta likadana eller motsvarande uppgifter vid den nuvarande verksamhetsenheten. Om det inte finns sådana uppgifter att erbjuda, ges personen de hjälpmedel och den vägledning som behövs för att söka nytt arbete vid en annan verksamhetsenhet inom statsförvaltningen inom samma pendlingsregion.

Enligt statsrådets principbeslut stöder staten personen i hans eller hennes försök att hitta nytt arbete i situationer där man tvingas överväga uppsägning av personal. Kvaliteten på ledning och chefsarbete är avgörande faktorer för en framgångsrik förändringsprocess. Vid förändringar förutsätts att även personalen har beredskap för förändringen och en aktiv attityd när det gäller att övergå till nya uppgifter eller söka nytt arbete när de nuvarande uppgifterna förändras eller upphör.

Ytterligare information

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Jarmo Huotari
tfn 02955 30418
[email protected]

Lagstiftningsråd
Miska Lautiainen
tfn 02955 30212
[email protected]