Ledning av förändringar

Finansministeriets beslut och anvisning om omställningsskydd inom statsförvaltningen (VM/25890/2020)

Den arbetsgrupp för omställningsskydd som finansministeriet tillsatt föreslog den 30 september 2019 i sin slutrapport att den funktion för tjänstearrangemang som ingår i statsrådets principbeslut och som beskrivs i finansministeriets tillämpningsanvisning slopas i sin nuvarande form och att anvisningarna om statens omställningsskydd uppdateras och sammanställas i finansministeriets omställningsskyddsbeslut. 

Tjänstearrangemangsfunktionen har slopats. Finansministeriets beslut och anvisning om omställningsskydd inom statsförvaltningen (VN/25890/2020) träder i kraft från och med 1.1.2021 på det sätt som arbetsgruppen föreslår. Då beslutet och anvisningen träder i kraft ersätter de finansministeriets tillämpningsanvisning som gäller statsrådets principbeslut av den 26 januari 2012 om statsanställdas ställning vid organisationsförändringar samt finansministeriets beslut och rekommendation om omställningsskydd. 

FM:s brev 29.1.2020, VN/1185/2020-VM-1

De centrala principerna för omställningsskyddet förblir i huvudsak oförändrade. Finansministeriets beslut och anvisning om omställningsskydd inom statsförvaltningen kompletterar myndighetens interna omplacering enligt statstjänstemannalagen. Målet är att uppsägningar som sker på ekonomiska och produktionsmässiga grunder ska kunna begränsas till ett så litet antal personer som möjligt. I statstjänstemannalagen föreskrivs om tjänstemännens ställning vid interna förändringar och vid överlåtelse av rörelse (5 a–5 f § i statstjänstemannalagen). 

Omställningssituationer förutsätter stark ledning av verksamhetsenheterna och välfungerande personalplanering. Det behöriga ämbetsverket och det ministerium som styr ämbetsverket ansvarar för genomförandet av ändringen. Arbetsgivaren är skyldig att med de medel som anges i detta beslut stödja omplaceringen av en person som blivit utan arbetsuppgifter i nya uppgifter antingen inom statsförvaltningen eller hos någon annan arbetsgivare.

De åtgärder, förfaranden och tjänster som gäller ändringar i personalbehovet och som ingår i detta beslut, stöder och styr statens ämbetsverk i ledningen av ändringarna och ordnandet av omställningsskyddet för personalen. Beslutet innehåller dessutom andra stödåtgärder som står till förfogande vid organisationsförändringar. Det primära syftet med dessa åtgärder är att trygga kontinuiteten i anställningsförhållandet för personal som berörs av ändringen. Ett sekundärt mål är att stödja personalen i situationer där verket trots allt måste säga upp personal av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker.

Verksamhetssätt som är förenliga med omställningsskyddsbeslutet tillämpas i regel på både personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande. I fråga om förflyttningsskyldigheten för försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets personal gäller vad som särskilt föreskrivs om skyldigheten. Dessutom beaktas det som konstaterats i detta beslut. 

Som en del av omställningsskyddsreformen har användningsändamålet för statsförvaltningens gemensamma personalutgifter under moment 28.60.02 i budgeten för 2021 ändrats så att man ur de centraliserade anslagen kan ersätta de ämbetsverks kostnader som beror på omställningar. Ämbetsverken kan kompenseras för utgifter som beror på enskilda omställningssituationer, såsom avgångsvederlag, sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning, ersättning för flyttningskostnader, hyreskostnader som föranleds ämbetsverket för ett arbetsutrymme som används gemensamt av staten för högst två år samt kostnader, som vid omställningar av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker föranleds av arbete vid ett annat ämbetsverk enligt 20 § i statstjänstemannalagen. Ämbetsverken ska först betala kostnaderna i fråga ur sina egna omkostnader och sedan genom en enda ansökan ansöka om kostnadsersättning hos finansministeriet inom två månader från det att kostnaderna uppkommit, om inte något annat följer av särskilda skäl.

Målet är att man genom detta förfarande förenhetligar hanteringen av förändringssituationer inom staten och samtidigt förenhetligar utbetalningen av ersättningar och den enhetliga behandlingen av personalen. Närmare anvisningar om ansökningsprocessen ges i finansministeriets brev (VN/25890/2020-VM-3).

Ytterligare information

Finansministeriets beslut och anvisning om omställningsskydd inom statsförvaltningen, 18.12.2020

Ansökningsblankett för omställningsskydd

Anvisning för ifyllande av ansökningsblanketten för omställningsskydd

Projektportalen för arbetsgruppen för omställningsskydd (på finska)

Kontaktuppgifter

Kirsi Kuuttiniemi
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30207
[email protected]

Miska Lautiainen
lagstiftningsråd
tfn 02955 30212
[email protected]

Risto Lerssi
regeringsråd
tfn 02955 30022
[email protected]