Utnyttja och öppna information

Statsminister Sanna Marins regeringsprogram har som mål att fördjupa ledningen av informationspolitiken och att göra öppenhet för den offentliga informationen till en bärande princip i hela informationspolitiken. Projektet Utnyttja och öppna information som finansministeriet tillsatte verkställer regeringsprogrammets mål genom att främja en bredare och effektivare användning av offentlig information i hela samhället. Projektet pågår från den 30 april 2020 till den 31 december 2022. Projektet drar nytta av bland annat det värdefulla arbete som olika instanser har gjort för öppen information och för användningen av den i Programmet för öppen information 2013–2015.

Vad eftersträvas i projektet Utnyttja och öppna information?

Utnyttja och öppna information är ett projekt för att utarbeta ett förslag om de strategiska målen för att utnyttja och öppna information inom den offentliga förvaltningen. Dessutom bereds och genomförs åtgärder som främjar att information utnyttjas och öppnas. Syftet med de strategiska målen är att precisera den nationella informationspolitiken.

De strategiska målen behövs för att leda de olika aktörerna i hur de utnyttjar och öppnar information i riktning mot nationella, gemensamt bestämda slutmål. Målen utarbetas öppet och inkluderande som ett samarbete mellan ansvariga organ, sakkunniga och centrala intressegrupper. Förslaget om de strategiska målen för att utnyttja och öppna information överlämnas till den offentliga förvaltningen för att verkställas.

Vilka blir projektets huvudresultat?

I projektet ska de olika aktörerna utarbeta ett förslag om de strategiska målen för att öppna och utnyttja den offentliga sektorns information och de strategiska målen ska konkretisera riktlinjen i regeringsprogrammet: ”Regeringen fördjupar ledningen av informationspolitiken. Öppenhet för den offentliga informationen görs till en bärande princip för hela informationspolitiken”.

Projektet skapar en verksamhetsmodell för den offentliga förvaltningen och de offentligt ägda företagen för att dessa allt mer systematiskt ska offentliggöra offentlig information antingen som öppen information eller för bredare användning än i nuläget. I regel genomförs detta genom programmeringsgränssnitt (API, Application Programming Interface). Projektet stöder den offentliga förvaltningen och de offentligt ägda företagen i att införa verksamhetsmodellen. Den är också ett stöd för att verkställa direktivet om öppna data (PSI-direktivet) och i att öppna värdefullt informationsmaterial i Finland i enlighet med direktivet. Med värdefullt informationsmaterial avses till exempel geodata och information om företagens ägande.

Under projektets gång ska det i tätt samarbete med Statistikcentralens delprojekt skapas och tas i bruk kvalitetskriterier för den offentliga förvaltningens och de offentligt ägda företagens information. Projektet ska också utarbeta och verkställa nationella API-riktlinjer som stöder informationshavarna i förbättringen av den tekniska spridningen och interoperabiliteten av information. Som en del av projektet utvecklas en plattform för interoperabilitet och verktyg för den. Detta gör det möjligt att på ett bredare och enhetligare sätt öka tillgången till den öppna informationen och främja en semantisk interoperabilitet för den information som öppnas.

Vilka är med i projektet?

Projektgruppen har en betydande roll i projektet vars verksamhet bygger på samarbete. Centrala samarbetsinstanser på det praktiska planet är bland andra Statistikcentralen som med sitt delprojekt svarar för kvaliteten på informationen, avoindata.fi och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som svarar för plattformen för interoperabilitet. Finansministeriet bär huvudansvaret för projektet Utnyttja och öppna information. De centrala intressegrupperna är statsförvaltningen, kommunerna, samkommunerna och de offentligt ägda företagen.

Projektet genomförs i ett brett och öppet samarbete. Projektgruppen består av representanter för de viktigaste intressegrupperna och har en betydande roll i att bereda och verkställa åtgärderna.

Information om projektet på Statsrådets tjänst för projektinformation

Utnyttja och öppna information, beslut om tillsättande

Projektplan

Beskrivning av Projektet Kvalitetsram för information på Statistikcentralens webbplats 

Kontakt

Tanja Lahti, projektchef, finansministeriet, tfn 0295 530 650, tanja.m.lahti(at)gov.fi

Heidi Innanen, projektsamordnare, finansministeriet, tfn 0295 530 315, heidi.innanen(at)gov.fi