Utnyttja och öppna information

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är målet att fördjupa ledningen av informationspolitiken och att göra öppenhet för den offentliga informationen till en bärande princip för hela informationspolitiken. Finansministeriets projekt ”Utnyttja och öppna information” uppfyller regeringsprogrammets mål genom att främja en mer omfattande och effektivare användning av offentlig information i hela samhället. Projektet har tillsatts för tiden 30 april 2020–31 december 2022. Projektet utnyttjar bland annat det värdefulla arbete som programmet för öppen information 2013–2015 och flera andra aktörer gjort för öppen information och för användningen av den.

Vad eftersträvas med projektet?

Projektet ”Utnyttja och öppna information” ska utarbeta ett förslag till den offentliga sektorns strategiska mål när det gäller att utnyttja och öppna information. Dessutom ska projektet bereda och genomföra åtgärder som bidrar till att information utnyttjas och öppnas. Syftet med de strategiska målen är att precisera den nationella informationspolitiken.

Vilka blir projektets huvudresultat?

I projektet har de olika aktörerna tillsammans utarbetat ett förslag om de strategiska målen för att öppna och utnyttja information. Dessa mål konkretiserar regeringsprogrammets riktlinjer om ledningen av informationspolitiken. Samtidigt styr målen de olika aktörernas åtgärder för att utnyttja och öppna information i riktning mot nationella, gemensamt bestämda slutmål. Dessa strategiska mål för informationspolitiken godkändes den 17 mars 2022 som en del av statsrådets principbeslut om utnyttjande och öppnande av information.

Projektet har tagit fram en speciellt för den offentliga förvaltningen avsedd verksamhetsmodell för ännu mera systematisk spridning av offentlig information antingen som öppen information eller för mera omfattande användning i regel genom programmeringsgränssnitt (API). Denna verksamhetsmodell för informationsspridning publicerades våren 2022. Projektet stöder den offentliga förvaltningen och de offentligt ägda företagen i att införa verksamhetsmodellen, genomföra direktivet om öppna data (PSI-direktivet) och öppna värdefullt informationsmaterial i Finland i enlighet med direktivet.

Under projektets gång ska det i nära samarbete med Statistikcentralens delprojekt skapas och tas i bruk kvalitetskriterier för den offentliga förvaltningens och de offentligt ägda företagens information som ska öppnas. Projektet har dessutom utarbetat och verkställt nationella API-principer som stöder ägarna av informationen i den tekniska spridningen av information och i förbättringen av interoperabiliteten. Dessa API-principer för den offentliga förvaltningen publicerades våren 2022.

Vem är med i projektet?

Projektet genomförs i ett brett och öppet samarbete. Projektgruppen, som består av representanter för de viktigaste intressegrupperna, har en betydande roll i att bereda och verkställa åtgärderna.

Viktiga samarbetspartner på ett praktiskt plan är bland annat Statistikcentralen, som ansvarar för ett delprojekt som gäller kvaliteten på information, och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som ansvarar för webbplatsen avoindata.fi. Finansministeriet har huvudansvaret för projektet ”Utnyttja och öppna information”. De viktigaste intressegrupperna är statsförvaltningen, kommunerna, samkommunerna och de offentligt ägda företagen.

Mer information:

Projektet har sammanställt stödmaterial till organisationer inom den offentliga förvaltningen för att dela information och förbättra dess kvalitet. I filen finns länkar till och beskrivningar av projektets resultat.

Poddserien ”Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin” går in på informationspolitiska åtgärder och informationspolitiska frågor i vidare bemärkelse: vad är informationspolitik egentligen och varför är det viktigt för oss alla att den offentliga informationen är öppen, högklassig och interoperabel?

Projektets webbkurser erbjuder i synnerhet organisationer inom den offentliga förvaltningen stöd för en effektiv och smidig användning av information. Utbildningspaketet ”Tiedon äärellä – tehoa tiedon käyttöön” är öppet för alla och omfattar tre kurser som hänför sig till resultaten av projektet samt en tidigare publicerad kurs om informationspolitik.

Inspelningar av de evenemang som projektet arrangerar kan ses på finansministeriets YouTube-kanal.

Kontakt:

Heidi Innanen, projektsamordnare, finansministeriet, tfn 0295 530 315, heidi.innanen(at)gov.fi