Hoppa till innehåll
Media

Bättre förutsättningar än tidigare för delning av information och utveckling av kvaliteten

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2022 10.02
Nyhet
Person på biblioteket

Slutrapporten för projektet Utnyttja och öppna information (TiHA) och en extern slutlig utvärdering av projektet har blivit färdiga. Målen för projektet har i huvudsak uppnåtts enligt planerna och resultaten stöder och preciserar den nationella informationspolitiken. Nationella kvalitetskriterier för information, en verksamhetsmodell för delande av information och gränssnittsprinciperna för den offentliga förvaltningen hör till de väsentliga resultaten från projektet.

Finansministeriets projekt Utnyttja och öppna information, som tillsattes våren 2020, löper ut vid utgången av 2022. Målet med projektet har varit att utarbeta ett förslag till den offentliga sektorns strategiska mål när det gäller att utnyttja och öppna information och att bereda och genomföra åtgärder som bidrar till att information utnyttjas och öppnas.

I projektets slutrapport ges en heltäckande beskrivning av bland annat genomförandet av projektet samt om resultaten och resurserna. I den slutliga bedömning som bifogats rapporten har man utvärderat målen för projektet, vilken roll genomförandet har i uppnåendet av målen samt vilka resultat och effekter som uppnåtts. Utvärderingen genomfördes av Owal Group Oy under augusti-november 2022.

Resultaten av projektet erbjuder den offentliga förvaltningen förutsättningar och verktyg för att utveckla verksamheten

I den enkät som genomfördes i samband med den slutliga utvärderingen ansågs projektet vara nödvändigt och innehållsmässigt korrekt. Projektet hade också organiserats på ett lyckat sätt. Projektet har genomförts med hjälp av fyra olika arbetspaket. Statistikcentralen och finansministeriet har lett ett av dem. Att ansvaret för arbetet fördelades i olika arbetspaket och mellan olika aktörer upplevdes vara en fungerande modell.

Nationella strategiska mål för utnyttjande och öppnande av information, nationella kvalitetskriterier för information, gränssnittsprinciper för den offentliga förvaltningen och en verksamhetsmodell för delande av information hör till de centrala resultaten av projektet. Målgrupperna och intressenterna har enligt utvärderingen huvudsakligen upplevt att resultaten är betydelsefulla, men de har ännu inte tagits i bruk i någon större utsträckning. Resultaten stöder och preciserar den nationella informationspolitiken och erbjuder organisationer inom den offentliga förvaltningen förutsättningar att utveckla sin egen verksamhet.

Projektet har strävat efter att engagera olika intressentgrupper på bred front  bland annat genom olika evenemang, utbildningar och remissbehandlingar. I slutbedömningen konstateras det dock att projektet förblivit relativt obekant på kommunsidan samt inom näringslivet och hos företagen. Trots att man under projektets gång hade tillgång till ett stort antal kommunikationskanaler borde kommunikationen på basis av svaren i enkäten ha riktats ännu noggrannare till olika nivåer och organisationer.

Viktigt att främja och stödja ibruktagandet av resultaten också efter att projektet avslutats

Projektet uppnådde i huvudsak de mål som uppställts för det. De mål som inte uppnåtts beskrivs i slutrapporten och de gällde i synnerhet främjande av semantisk interoperabilitet samt identifiering och öppnande av information med potentiell nytta. 

Det är med tanke på fortsättningen väsentligt att man vid den slutliga bedömningen fäste särskild uppmärksamhet vid ibruktagandet av och informeringen om resultaten samt det långsiktiga ansvaret för utvecklingen. Det ansågs att ibruktagandet borde stödas genom utbyte av erfarenheter och praxis samt utbildning som är öppen för alla. Projektet har redan främjat dessa frågor genom att bearbeta bland annat öppna webbkurser om projektteman. Dessutom har man tillsammans med Statistikcentralen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kommit överens om att främja införandet av centrala resultat 2023 genom kommunikationsåtgärder och med stöd av nätverksbaserat samarbete.

I slutbedömningen konstaterades det att främjandet av teman som gäller utnyttjande och öppnande av information bör säkerställas också under nästa regeringsperiod. Dessutom är det viktigt att se över informationspolitiken och främjandet av den som en helhet. Detta kommer i fortsättningen att göras framför allt utifrån statsrådets principbeslut som beretts i samband med projektet. Dessutom har ministeriet inlett ett förberedande arbete i syfte att skapa en uppfattning om den nya riktningen för och helheten av informationspolitiken.

Mer information:
Tanja Lahti, projektchef, fornamn.efternamn(at)gov.fi, tfn 0295530650
Olli-Pekka Rissanen, ledande sakkunnig, fornamn.efternamn(at)gov.fi, tfn 0295530364