Hyppää sisältöön
Media

Tiedon jakamiseen ja laadun kehittämiseen aiempaa paremmat edellytykset

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2022 10.02
Uutinen
Henkilö kirjastossa

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen (TiHA) loppuraportti ja hankkeesta tehty ulkopuolinen loppuarviointi ovat valmistuneet. Hankkeen tavoitteiden nähtiin toteutuneen pääosin suunnitellusti ja sen tuotosten sekä tukevan että tarkentavan kansallista tietopolitiikkaa. Hankkeen keskeisiä tuotoksia ovat esimerkiksi kansalliset tiedon laatukriteerit, tiedon jakamisen toimintamalli ja julkisen hallinnon rajapintaperiaatteet.

Valtiovarainministeriön keväällä 2020 asettama Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke päättyy vuoden 2022 lopussa. Hankkeen tavoitteena on ollut laatia ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista julkiselle hallinnolle toimeenpantavaksi sekä valmistella ja toteuttaa tiedon hyödyntämistä ja avaamista edistäviä toimenpiteitä.

Hankkeen loppuraportissa on kuvattu kattavasti muun muassa hankkeen toteutus, tuotokset ja resursointi. Raportin liitteenä olevassa loppuarvioinnissa on arvioitu hankkeen tavoitteiden toimivuutta, toimeenpanon roolia tavoitteiden saavuttamisessa sekä saavutettuja tuloksia ja vaikutuksia. Arvioinnin toteutti elo-marraskuussa 2022 Owal Group Oy.

Hankkeen tuotokset tarjoavat julkishallinnolle edellytyksiä ja työvälineitä toiminnan kehittämiseen

Loppuarvioinnin osana toteutetussa kyselyssä hanke nähtiin laajasti tarpeelliseksi ja sisällöltään osuvaksi. Myös hankkeen organisoituminen todettiin onnistuneeksi. Hanketta on toteutettu neljässä eri työpaketissa, joista yhtä on johtanut Tilastokeskus ja muita valtiovarainministeriö. Vastuun jakaminen työpaketteihin ja eri toimijoille koettiin toimivaksi malliksi.

Hankkeen keskeisiä tuotoksia ovat kansalliset strategiset tavoitteet tiedon hyödyntämiseksi ja avaamiseksi, kansalliset tiedon laatukriteerit, julkisen hallinnon rajapintaperiaatteet ja tiedon jakamisen toimintamalli. Arvioinnin mukaan tuotokset on koettu kohde- ja sidosryhmien keskuudessa pääosin merkittäviksi, mutta käyttöönotto on ollut vielä vähäistä. Tuotokset tukevat ja tarkentavat kansallista tietopolitiikkaa sekä tarjoavat julkishallinnon organisaatioille edellytyksiä kehittää omaa toimintaansa.

Hanke on pyrkinyt osallistamaan laajasti eri sidosryhmiä muun muassa erilaisilla tilaisuuksilla, koulutuksilla ja lausuntokierroksilla. Loppuarvioinnissa todetaan hankkeen kuitenkin jääneen kuntapuolella sekä elinkeinoelämän ja yritysten piirissä melko tuntemattomaksi. Vaikka viestinnän kanavia oli hankkeen aikana runsaasti käytössä, olisi viestintää pitänyt kyselyn vastausten perusteella kohdentaa vielä tarkemmin eri tasoille ja organisaatioille.

Tuotosten käyttöönoton edistäminen ja tukeminen oleellista hankkeen päätyttyäkin

Hanke saavutti pääosin sille asetetut tavoitteet. Saavuttamatta jääneet tavoitteet on kuvattu loppuraportissa, ja ne koskivat erityisesti semanttisen yhteentoimivuuden edistämistä sekä hyötypotentiaalisten tietojen tunnistamista ja avaamista. 

Jatkon kannalta on olennaista, että loppuarvioinnissa kiinnitettiin huomiota erityisesti tuotosten käyttöönottoon, viestimiseen sekä kehittämisen pitkän aikavälin vastuuttamiseen. Käyttöönoton nähtiin vaativan tuekseen kokemusten ja käytäntöjen jakamista sekä kaikille avoimia koulutuksia. Hanke on jo edistänyt näitä asioita työstämällä muun muassa avoimia verkkokoulutuksia hankkeen teemoista. Lisäksi Tilastokeskuksen ja Digi- ja väestötietoviraston kanssa on sovittu keskeisten tuotosten käyttöönoton edistämisestä vuonna 2023 viestinnällisin toimin ja verkostomaiseen yhteistyöhön nojaten.

Loppuarvioinnissa todettiin, että tiedon hyödyntämisen ja avaamisen teemojen edistäminen tulee varmistaa myös seuraavalla hallituskaudella, minkä lisäksi on tärkeää tarkastella tietopolitiikkaa ja sen edistämistä kokonaisuutena. Tätä tullaan tekemään jatkossa erityisesti hankkeessa valmistellun valtioneuvoston periaatepäätöksen pohjalta. Lisäksi ministeriössä on käynnistetty valmistelutyö tietopolitiikan uuden suunnan ja kokonaisuuden hahmottamiseksi.

Lisätietoja:
Hankepäällikkö Tanja Lahti, etunimi.sukunimi(at)gov.fi, puh. 0295530650
Johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen, etunimi.sukunimi(at)gov.fi, puh. 0295530364