Norminpurkuehdotukset

Valtiovarainministeriö keräsi 28.11.2023-16.2.2024 ideoita, ehdotuksia ja ajatuksia siitä, missä tehtävissä ja palveluissa kunnille voitaisiin antaa enemmän vapautta ja omaa harkintavaltaa keventämällä yksityiskohtaista sääntelyä taikka miten kuntien tehtäviä koskevaa sääntelyä tulisi muuten uudistaa. Ehdotuksia saattoi jättää myös kokeiluista, joiden avulla voitaisiin kokeilla lainsäädännöstä poikkeamista tai muutoin toimintatapojen kehittämistä. 

Kunnat ja muut organisaatiot sekä myös kuntien työntekijät jättivät yksilöityjä ehdotuksia perusteluineen: 

Kuntalaiset jättivät ehdotuksiaan sekä normien keventämisestä että kokeiluista 

Purettavaksi, väljennättäväksi tai uudistettavakjuusi ehdottettavien normien tavoitteena tuli olla, että muutokset

  • helpottaisivat kuntien toimintaa,
  • antaisivat mahdollisuuksia joustaa tehtävien hoitamisessa,
  • vähentäisivät byrokratiaa,
  • ottaisivat huomioon kuntien erilaistumisen tehtävien hoitamisessa tai sujuvoittaisivat toimintaa kunnan ja asiakkaan näkökulmasta.

Kyselyissä käytettävät määritelmät

Normien purkamisella tarkoitettin lakisääteisen tehtävän tai tehtävän toteuttamisen tapoja sääntelevien velvoitteiden poistamista lainsäädännöstä. Normien väljentämisellä tarkoitettiin lakisääteisen tehtävän hoitamiseen liittyvän yksityiskohtaisen sääntelyn eli velvoitteiden keven-tämistä.

Lainsäädännöstä poikkeamisen kokeilut tarkoittavat määräajaksi asetettuja lakeja, joissa kokei-lukunnille annetaan poikkeamismahdollisuus voimassa olevasta lainsäädännössä. Kokeilut laa-jemmin ymmärrettynä tarkoittavat tehtävien toteuttamiseen liittyvien kuntien omien toiminta-tapojen muuttamista.

Tehtävien uudistamisella tarkoitettiin tehtävien järjestämiseen liittyviä uudistuksia, kuntien eri-laistumisen huomioon ottamista tehtävissä uudella tavalla, kuntien välisen yhteistyön kehittä-mistä tai lisäämistä, toimintatapojen uudelleen ajattelua ja muita vastaavia tehtävään liittyviä uudistuksia.
 

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka Puhelin:0295530122   Sähköpostiosoite: