TOIMI-projekti: Kansallisen hankintastrategian tavoitteet ministeriöiden tulosohjaukseen ja toimintasuunnitelmien laatiminen  

Suomessa on laadittu kansallinen julkisten hankintojen strategia, hankintastrategian toimeenpanon kuvauksen sisältävä toimenpideohjelma ja hankintastrategian toteutumisen seurantaa tukevat strategiset vaikuttavuusmittarit. Valtioneuvoston periaatepäätöksellä ministeriöt ovat sitoutuneet toteuttamaan kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteet omassa ja hallinnonalansa toiminnassa. Tätä tukemaan käynnistettiin tammikuussa 2021 kaksiosainen TOIMI-projekti. 

TOIMI-projektin ensimmäisen osion toimenpiteet keväällä 2021 kohdistuivat kaikkiin ministeriöihin. Projektissa tuettiin ministeriöitä heidän omien kansallisen hankintastrategiansa toimeenpanoa koskevien toimintasuunnitelmiensa laatimisessa. Toimintasuunnitelmien laadinnassa hyödynnettiin ministeriöiden olemassa olevaa nykytilatietoa hankintatoiminnasta.  Ministeriöt saivat kevään aikana tietoa hankintojen strategisen johtamisen merkityksestä ja kansallisen hankintastrategian tavoitteista.  Projektin työpajoissa pureuduttiin nykytilan selvittämisen lisäksi omien tavoitteiden muotoiluun ja toimenpiteiden sekä mittareiden suunnitteluun. Tämän tiedon avulla keskeiset hankintatoimintaa ja hankintoja koskevat tavoitteet saatiin kytketyksi osaksi ministeriöiden toiminnan ja talouden suunnittelua sekä tulosohjausta.  

TOIMI-projektin ensimmäisen osan toimeksiantaja oli valtiovarainministeriö. Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO oli kokonaisuuden toteuttaja yhdessä valtioneuvoston kanslian ja Valtiokonttorin kanssa. KEINOsta työhön osallistuvat Motiva Oy, Hansel Oy, VTT ja SYKE.

TOIMI 2 -projekti on käynnistynyt syksyn aikana valtiovarainministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteisestä toimeksiannosta. TOIMI 2 –projektissa ministeriöiden alaiset kirjapitoyksiköt laativat omat toimintasuunnitelmansa kansallisen hankintastrategian toimeenpanosta.

Lisätietoja: 

Valtiovarainimisteriö:

finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi, puh. 02955 30433,

Hansel:

Liisa Lehtomäki, kehityspäällikkö,  liisa.lehtomaki(at)hansel.fi, puh 0294 444 256