TOIMI-projekti: Kansallisen hankintastrategian tavoitteet ministeriöiden tulosohjaukseen ja toimintasuunnitelmien laatiminen  

TOIMI-projektin tehtävänä on tukea ministeriöitä kansallisen hankintastrategian toimeenpanoa koskevien toimintasuunnitelmien laatimisessa. Toimintasuunnitelmien tavoitteiden seurannassa hyödynnetään Hankintaluotsi-palvelua, joka on koko julkiselle sektorille maksuton hankintojen strategisen suunnittelun apuväline.

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta julkisten hankintojen strategiasta annettiin syyskuussa 2020. Siinä ministeriöt sitoutuivat toteuttamaan kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteet omassa ja hallinnonalansa toiminnassa. Ministeriöiden työtä tuettiin tammikuussa 2021 käynnistetyllä TOIMI-projektilla. 

TOIMI-projektin ensimmäinen vaihe

TOIMI 1-projektin toimenpiteet keväällä 2021 kohdistuivat kaikkiin ministeriöihin. Projektissa tuettiin ministeriöitä heidän omien kansallisen hankintastrategiansa toimeenpanoa koskevien toimintasuunnitelmiensa laatimisessa. Toimintasuunnitelmien laadinnassa hyödynnettiin ministeriöiden olemassa olevaa nykytilatietoa hankintatoiminnasta. 

Ministeriöt saivat kevään aikana tietoa hankintojen strategisen johtamisen merkityksestä ja kansallisen hankintastrategian tavoitteista. Projektin työpajoissa pureuduttiin nykytilan selvittämisen lisäksi omien tavoitteiden muotoiluun ja toimenpiteiden sekä mittareiden suunnitteluun. Tämän tiedon avulla keskeiset hankintatoimea ja hankintoja koskevat tavoitteet saatiin kytketyksi osaksi ministeriöiden toiminnan ja talouden suunnittelua.

TOIMI-projektin ensimmäisen vaiheen toimeksiantaja oli valtiovarainministeriö. Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO oli kokonaisuuden toteuttaja yhdessä valtioneuvoston kanslian ja Valtiokonttorin kanssa. KEINOsta työhön osallistuvat Motiva Oy, Hansel Oy, VTT ja SYKE.

TOIMI-projektin toinen vaihe

TOIMI 2 -projektissa ministeriöiden alaiset kirjapitoyksiköt laativat omat toimintasuunnitelmansa kansallisen hankintastrategian toimeenpanosta. Ministeriöt kokosivat omat toimintasuunnitelmansa ja kirjanpitoyksiköidensä toimintasuunnitelmat yhteen ”hallinnonalan toimintasuunnitelmaksi” maaliskuussa 2022.

TOIMI 2 -projekti käynnistettiin syksyllä 2021 valtiovarainministeriön sekä työ- ja elinkeino-ministeriön yhteisestä toimeksiannosta.

Toimintasuunnitelmien päivittäminen ja seuranta

Toimintasuunnitelmien päivittämiseen ja tavoitteiden saavuttamisen seurantaa varten käytetään Hankintaluotsi-palvelua. Hankintaluotsi-palvelu on kehitetty tukemaan julkisia hankintayksiköitä Hankinta-Suomen kansallisen hankintastrategian tavoitteiden määrittelyssä ja seurannassa. Ministeriöiden ja virastojen toimintasuunnitelmien tiedot on suurimmalta osaltaan viety Hankintaluotsiin syksyn 2022 aikana. Hankintaluotsi-palveluun kirjaudutaan HILMA-järjestelmän kautta ja se edellyttää ostajana rekisteröitymistä HILMAan. 

Lisätietoja Hankintaluotsi-palvelusta Hanselin sivuilla

Lisätietoja Hankintaluotsi-palvelusta Hilman sivuilla

Lisätietoja: 

finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi, puh. 02955 30433