FI SV

Energiaverotus

Energiaverotuksella tarkoitetaan nestemäisten polttoaineiden sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveroja. Energiaverot perustuvat sekä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin (1472/1994) että sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin (1260/1996). Maataloudelle myönnettävästä energiaveron palautuksesta säädetään maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetussa laissa (603/2006). Energiaverotukseen liittyy merkittäviä valmisteverojen palautusjärjestelmiä, joita ovat esimerkiksi maatalouden ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautukset. Energiaverotuksen toimittaa Verohallinto.

Energiaverojen kokonaiskertymä vuonna 2018 oli 4 657 miljoonaa euroa.

Energiaverot ovat EU:ssa harmonisoituja veroja, joita säädellään neuvoston direktiiveillä 2003/96/EY ja 2009/28/EY. Direktiiveillä säädetään vähimmäisverotasoista ja biopolttoaineiden kestävyyskriteereistä.

Nestemäisten polttoaineiden valmistevero, eli polttoainevero, koostuu energiasisältöverosta ja hiilidioksidiverosta. Energiasisältövero perustuu polttoaineen lämpöarvoon ja hiilidioksidivero elinkaarenaikaiseen keskimääräiseen kasvihuonepäästöön. Valmisteverotuksen yhteydessä sekä fossiilisista että bioperäisistä liikennepolttoaineista maksetaan huoltovarmuusmaksua.

Dieselpolttoaineen verotuki

Suomessa polttoaineita verotetaan objektiivisen ja tekniikkaneutraalin energiaveromallin pohjalta. Dieselöljyn energiasisältövero on kuitenkin 25,95 senttiä per litra lievemmin verotettua kuin sen veromallin mukaan tulisi olla, koska hyötyliikenteen ja vientiteollisuuden polttoainekustannuksia halutaan tukea. Dieselkäyttöisiltä henkilöautoilta kannetaan vuotuista käyttövoimaveroa tasapainottamaan polttoaineverojen eroa autoilijoille.

Biopolttoaineiden litrakohtainen verotus matalampi kuin fossiilisten polttoaineiden

Energiaverotuksella tähdätään ilmastonmuutoksen hillintään. Viime vuosina nestemäisten polttoaineiden verotuksen painopistettä on siirretty hiilidioksidiveroon. Bioperäisten polttoaineiden lämpöarvot ja hiilidioksidipäästöt ovat pienempiä kuin fossiilisten polttoaineiden, ja energiasisältöverosta ja hiilidioksidiverosta rakentuvan veron avulla voidaankin varmistaa, että biopolttoaineiden verotasot ovat fossiilisten polttoaineiden tasoja matalampia.

Sähkön verotus määräytyy käyttäjän mukaan

Sähkön sekä mäntyöljyn ja polttoturpeen vero koostuu energiaverosta. Sähköstä kannetaan myös huoltovarmuusmaksua. Sähkön vero on porrastettu kahteen veroluokkaan.

Veroluokkaan 1 kuuluvat kotitaloudet, julkinen sektori, maataloussektori sekä palvelutoiminnot. Sähkövero luokassa 1 on 2,253 snt/kWh.

Veroluokkaan 2 kuuluvat teollisuus, kaivostoiminta, ammattimainen kasvihuoneviljely ja konesalit. Maataloudessa käytetyn sähkön vero alennetaan veroluokan II tasolle veronpalautuksella. Sähkövero luokassa 2 on 0,703 snt/kWh.

Lämmitys- ja voimalaitospolttoaineet

Kevyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä kivihiilestä ja maakaasusta kannetaan niiden lämpöarvon perusteella määräytyvää energiasisältöveroa ja poltosta syntyvän hiilidioksidipäästön perusteella määräytyvää hiilidioksidiveroa. Lämmityspolttoaineista kannetaan valmisteverotuksen yhteydessä lisäksi huoltovarmuusmaksua. Kaasumaiset ja kiinteät biopolttoaineet ovat verottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia.

Yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa verotetaan vain hyötylämmön tuottamiseen käytettyjä polttoaineita, minkä lisäksi siinä on käytettyjen polttoaineiden hiilidioksidivero puolitettu. Vuoden 2019 alusta aiemmasta hiilidioksidiveron puolituksesta luovutaan, mutta samalla alennetaan vastaavasti yhdistetyssä tuotannossa käytettyjen polttoaineiden energiasisältöveroa.

Energiaverotuet merkittäviä

Energiaverojärjestelmään kuuluu tällä hetkellä yhteensä 13 energiaverotukea, joiden kokonaismääräksi vuonna 2016 arvioitiin noin 2,3 miljardia euroa. Merkittävimmät tuet ovat

  • dieselpolttoaineen normia alempi verokanta
  • työkoneissa käytetyn kevyen polttoaineen normia alempi verokanta
  • sähkön veroluokkaan 2 kuuluvien toimijoiden alempi verokanta.

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksia maksettiin vuonna 2016 noin 210 miljoonaa euroa. Ympäristölle haitallisia tukia pyritään kohdentamaan uudelleen niin, että samalla talouskasvu lisääntyisi ja ympäristöhaitat vähenisivät. Esimerkiksi maatalouden energiaveropalautusta muutettiin vuonna 2014 koskemaan ainoastaan energiasisältöveroa ja hiilidioksidiveron palautus poistettiin. Maatalouden energiaveronpalautuksen määrä oli noin 33 miljoonaa euroa vuonna 2016.

Lisätietoa nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (Verohallinto)

Lisätietoa sähkön ja eräiden polttoaineiden verosta (Verohallinto)

Vuoden 2011 ympäristöperusteisen energiaverouudistuksen taustaselvitykset

Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämiseksi, VTT:n esitys 10.9.2010
Taustaselvitys lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittämisestä, VTT:n muistio 9.9.2010
Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen, VTT:n luonnos 24.6.2010
Pienkonebensiinin laatuporrastus, VTT:n muistio 20.5.2010
Liikennepolttoaineiden laatuporrastus lähipäästöjen perusteella, VTT:n muistio 7.5.2010

Tausta ja jatkoselvitykset

Liikennepolttoaineiden laatuporrastus lähipäästöjen perusteella, VTT:n muistio 7.4.2017

Liikennepolttoaineiden laatuporrastus - arvio ajantasaisuudesta, VTT:n muistio 2.10.2019

 

Jos sinulla on kysyttävää yksittäisestä veroasiasta, pyydämme ottamaan yhteyttä Verohallintoon.