Tiedonhallinnan yhteistyöryhmät

Valtiovarainministeriön tehtävänä on tiedonhallintalain (906/2019) 7 §:n mukaan huolehtia julkisen hallinnon tiedonhallintaa sekä tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottamista koskevan yhteistyön järjestämisestä.

Tiedonhallintalaissa yhteistyölle on asetettu tavoitteeksi edistää tiedonhallintalain tarkoitusten toteuttamista sekä julkisen hallinnon toimintatapojen ja palvelujen tuotantotapojen kehittämistä tietovarantoja sekä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä. Vuorovaikutteisen yhteistyön keskeinen tavoite on koota ja suunnata eri puolilla tapahtuvaa kehittämistä ja toimenpiteitä samansuuntaiseksi ja näin vähentää muun muassa päällekkäistä tekemistä ja kustannuksia sekä lisätä ymmärrystä esimerkiksi uudistusten vaikutuksista.

Tavoitteiden toteuttamiseksi yhteistyöryhmät seuraavat toiminnassaan julkisen hallinnon digitalisaation, tiedonhallinnan ja tieto- ja viestintäteknisten palvelujen kehittymistä ja muutoksia. Yhteistyöryhmät arvioivat näiden muutosten vaikutuksia julkisen hallinnon tehtäviin sekä palvelu- ja hallintorakenteisiin. Työssä myös muodostetaan yhteisiä tavoitteita, linjauksia ja toimintatapaehdotuksia toiminnan ja yhteentoimivuuden edistämiseksi sekä kootaan ja ylläpidetään päätöksenteossa tarvittavaa tietopohjaa.

Julkisen hallinnon tiedonhallinnan ja digitalisaation strateginen yhteistyöryhmä

Julkisen hallinnon tiedonhallinnan ja digitalisaation strategisen yhteistyöryhmän (VN\13391\2020) tavoitteena on vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä julkisesti rahoitetun palvelutuotannon tuottavuutta parantamalla. Tavoitteena on edistää julkisen hallinnon digitalisaatiokehitystä ja hyvää tiedonhallintaa julkisten palvelujen parantamiseksi ja tehostamiseksi sekä tietopoliittisten tavoitteiden muodostamista.

Yhteistyöryhmän painopisteenä on tukea viranomaisten toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa muodostamalla yhteisiä tavoitteita julkisen hallinnon palvelujen ja toiminnan kehittämiselle ja sen edellyttämällä tiedonhallinnalle sekä tehokkaalle palvelutuotannolle. Yhteistyössä käsitellään keskeisiä palvelutuotantoa ja tiedonhallintaa koskevia säädösmuutosehdotuksia. Yhteisten tietovarantojen hyödyntämistä ja yhteentoimivuutta sekä palvelujen ohjausta edistetään tunnistamalla kehittämistarpeita ja linjaamalla yhteisistä tavoitteista ja niitä tukevista toimintatavoista.

Yhteistyöryhmä toimii strategisen tason yhteistyöryhmänä, jossa koordinoidaan ja arvioidaan tiedonhallinnan ja digitalisaation kehittämiskohteita.

Valtionhallinnon tiedonhallinnan yhteistyöryhmä

Valtionhallinnon tiedonhallinnan yhteistyöryhmä (VN\13408\2020) tukee viranomaisten toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa muodostamalla yhteisiä tavoitteita valtionhallinnon palvelujen ja toiminnan kehittämiselle, tiedonhallinnalle ja palvelutuotannolle. Tässä työssä onnistuakseen yhteistyöryhmä seuraa valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen kehittymistä sekä käsittelee ja yhteensovittaa valtion tiedonhallinnan yhteisiä kehittämishankkeita ja niihin liittyviä määrärahaesityksiä.

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä (VN\13409\2020) hallinnoi yhteistä kokonaiskuvaa julkisen hallinnon organisaatioiden, palvelujen, toiminnan, tietojen ja tietovarantojen sekä tietojärjestelmien muodostamasta kokonaisuudesta sekä edistää julkisen hallinnon tietovarantojen yhteentoimivuutta ylläpitämällä tietovarantojen kehittämistä ohjaavia linjauksia ja koordinoimalla yhteistyötä linjausten edelleen kehittämiseksi. Yhteistyössä lisäksi kootaan ja arvioidaan suosituksia ja hyviä käytäntöjä yhteentoimivuuden edistämiseksi julkisessa hallinnossa.

Yhteistyöryhmä toimii valtiovarainministeriön ja ministeriöiden tukena tiedonhallintalain (906/2019) 6 §:ssä tarkoitetun tiedonhallintakartan ylläpidossa ja edelleen kehittämisessä.
Yhteistyöryhmä käsittelee julkisen hallinnon digitaalisiin palveluihin ja tiedonhallintaan vaikuttavia sääntelyehdotuksia ja kehittämissuunnitelmia ja -toimenpiteitä ja arvioi niiden vaikutuksia toiminnan kehittämiseen ja tiedonhallinnan järjestämisen nykytilaan.

Digitaalisen turvallisuuden strateginen johtoryhmä

Digitaalisen turvallisuuden viitekehykseen sisältyy riskienhallintaan, toiminnan jatkuvuuteen ja varautumiseen sekä kyberturvallisuuteen, tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyviä asioita. Digitaalisen turvallisuuden tavoitteena on kokonaisturvallisuuden viitekehyksessä suojata kansalaisia, yhteisöjä ja yhteiskuntaa niiltä riskeiltä ja uhkilta, jotka voivat kohdistua henkilötietoihin ja kansalaisten palveluihin sekä yhteiskunnan ja viranomaisten prosesseihin, palveluihin ja tietoaineistoihin digitalisoituneessa toimintaympäristössä. Samalla digitaalinen turvallisuus mahdollistaa olemassa olevien ja myös uutta teknologiaa hyödyntävien palveluiden kehittämisen ja näiden turvallisuuden 2020-luvulla.

Digitaalisen turvallisuuden strateginen johtoryhmä (VN\13510\2019) vastaa digitaalisen turvallisuuden strategisesta ohjauksesta ja digitaalisen turvallisuuden ja digitalisoitumisen tasapainoisesta edistämisestä.

Sihteeristö

Valtiovarainministeriö on asettanut tiedonhallinnan yhteistyöryhmille yhteisen sihteeristön.
Sihteeristön tehtävänä on mahdollistaa valtiovarainministeriön asettamien yhteistyöryhmien tuottava ja vaikuttava työskentely niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Sihteeristön jäsenet:

  • tietohallintoneuvos Heikki Talkkari, pääsihteeri, Julkisen hallinnon tiedonhallinnan ja digitalisaation strateginen yhteistyöryhmä, puh. 0295 530 096, heikki.talkkari(at)gov.fi
  • erityisasiantuntija Anna-Mari Rusanen, pääsihteeri, Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä, puh. 0295 530 360, anna-mari.rusanen(at)gov.fi
  • neuvotteleva virkamies Niko Mäkilä, pääsihteeri, Digitaalisen turvallisuuden strateginen johtoryhmä, puh. 0295 530 188, niko.makila(at)gov.fi
  • suunnittelija Nico Käräjäoja, pääsihteeri, Valtionhallinnon tiedonhallinnan yhteistyöryhmä, puh. 0295 530 516 , nico.karajaoja(at)gov.fi
  • erityisasiantuntija Petri Tuominen, valtiovarainministeriö
  • finanssineuvos Markus Siltanen, valtiovarainministeriö
  • asiantuntija Heidi Torro, valtiovarainministeriö
  • erityisasiantuntija Jaana Jormanainen, Suomen Kuntaliitto ry
  • erityisasiantuntija Heli Hänninen, Suomen Kuntaliitto ry

Miten saan tietoa yhteistyöryhmien toiminnasta ja voin osallistua siihen?

Yhteistyöryhmien toiminnasta tavoitellaan avointa, läpinäkyvää, vuorovaikutteista ja osallistavaa.
Valtiovarainministeriön vm.fi-sivusto on keskeisin kanava seurata toimintaa ja käsittelyyn tulevia asioita. Asialistat julkistaan etukäteen valtioneuvoston yhteisessä Hankeikkunassa, jossa julkaistaan myös. kokousmateriaalit kokousten jälkeen., Linkit Hankeikkunaan on yllä kunkin ryhmän kohdalla.

Seuraa myös sosiaalisen median kanavaa @VMuutiset ja tilaa ICT-uutiskirje, sillä näissä kanavissa viestitään yhteistyöryhmien keskeisimmistä kannanotoista ja työn tuloksista.

Yhteistyöryhmät voivat tehtäviensä toteuttamiseksi käynnistää selvityksiä ja tutkimuksia, työryhmävalmistelua tai muilla tavoin osallistuttaa toimintaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Tarkasta ryhmien jäsenet ja ole yhteydessä heihin vaikuttaaksesi asioiden käsittelyyn ja toimintatapaan.
Sihteeristö valmistelee käsiteltävät asiat yhdessä eri toimijoiden kanssa. Pääsihteerien yhteystiedot yhteydenottoja varten ovat yllä.