Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Henkilöstön tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on työnantajan lakisääteinen velvollisuus ja osa hyvää johtamista ja työelämää. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työssä parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja tukee organisaation tuloksellisuutta ja työnantajakuvaa.

Valtio hyvänä työnantajana huolehtii henkilöstönsä tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta. Henkilöstön tasapuolinen kohtelu liittyy kaikkeen työnantajatoimintaan mutta korostuu henkilöstöä rekrytoitaessa ja palvelussuhteen ehtoja määriteltäessä. Esimerkiksi valtion palkkausjärjestelmät perustuvat tehtävän vaativuuteen ja niissä suoriutumiseen. Valtiolla samasta tai samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka sukupuolesta riippumatta.

Valtion työmarkkinalaitos edustaa valtiotyönantajaa erilaisissa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevissä hankkeissa, työryhmissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Se myös tiedottaa ja neuvoo valtion toimintayksiköitä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevissa asioissa. Valtion toimintayksiköt toimivat itsenäisinä työnantajina ja huolehtivat tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain säännösten toteutumisesta.

Sukupuolivaikutusten arviointi. Työmarkkinakeskusjärjestöjen suositus

Suositus sukupuolten tasa-arvon edistämisestä valtion virastoissa

Tasa-arvosuunnitelman tekemisen ja päivittämisen ABC

Työ- ja perhe-elämän tasapainoa edistäviä käytäntöjä työpaikkojen arkeen. Työmarkkinakeskusjärjestöjen suositus

Suositus työpaikan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvän palkkakartoituksen analyysin julkistamisesta

Naisten urakehityksen edistämisen työryhmän loppuraportti

"Tietoja naisten ja miesten aloista ja ammateista sekä samapalkkaisuudesta valtiolla" (Valtion henkilöstökertomus 2019, luvut 1.2 ja 3.2.3)

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Yhteystiedot

Mika Happonen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö Puhelin:0295530272   Sähköpostiosoite: