FI SV EN

Julkinen talous

Julkisen talouden muodostavat julkisyhteisöt, joihin kuuluvat valtio, kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakunta sekä lakisääteiset työeläkeyhtiöt ja -laitokset ja muut sosiaaliturvarahastot.

Valtiontalouteen kuuluvat valtion talousarvion alainen talous ja sen ulkopuoliset valtion rahastot. Valtion eläkerahasto luetaan kuitenkin sosiaaliturvarahastoihin. Kansantalouden tilinpidossa valtion sektoriin luetaan myös mm. yliopistot, valtion sijoitusyhtiö Solidium sekä Yleisradio Oy.

Valtion raha-asioiden hoito on valtionvarainministeriön tehtävä. Valtionvarainministeriö valmistelee vuosittain ehdotuksen seuraavan vuoden valtion talousarvioksi. Jos valtion tuloissa ja menoissa tapahtuu talousarviovuoden aikana merkittäviä muutoksia, laaditaan lisätalousarvio tai useampia.

Valtiovarainministeriö vastaa myös valtiontalouden kehysten valmistelusta tuleville vuosille. Valtiontalouden kehys asettaa rajoitteen valtion talousarviomenoille ja tuo myös ennakoitavuutta talouspolitiikkaan. Valtiontalouden kehykset sisältyvät vuosittain laadittavaan julkisen talouden suunnitelmaan.

Kuntatalous kattaa kuntien ja kuntayhtymien talouden. Perustuslaki takaa kunnille laajan itsehallinnon. Sen keskeiseen sisältöön kuuluu verotusoikeus sekä kuntien oikeus päättää omasta varainkäytöstään. Kunnat päättävät kunnallisveron verokannasta itsenäisesti sekä kiinteistöverokannasta eduskunnan säätämän vaihteluvälin sisällä. Kuntien välisiä taloudellisia eroja tasoitetaan valtionosuusjärjestelmällä. Lisäksi kunnat saavat eduskunnan päättämän osuuden yhteisöveron tuotosta.

Sosiaaliturva- ja työeläkerahastoista rahoitetaan keskeinen osa kansalaisten sosiaaliturvaa. Etuudet rahoitetaan ansiotuloihin perustuvilla sosiaaliturva- ja sosiaalivakuutusmaksuilla sekä yleisin verovaroin. Valtio takaa kansaneläke-, sairausvakuutus- ja yrittäjäeläkejärjestelmien rahoituksen riittävyyden. Sosiaaliturvamaksujen sekä työnantajan ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun suuruudesta päätetään lailla. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa maksujen suuruuden vuosittain. Työttömyysturva- ja eläkejärjestelmään on rakennettu suhdannepuskureita, jotka hillitsevät vakuutusmaksujen kasvua, jos talouskehitys heikkenee.

 

Yhteystiedot

Budjettineuvos
Johanna von Knorring
Puh. 02955 30232
johanna.vonknorring@vm.fi