Valtion budjetti

Budjetin valmistelu

Valtion budjetin eli talousarvioesityksen laadinta alkaa tammikuussa, kun ministeriöiden kehysehdotukset saapuvat valtiovarainministeriöön. Kehysehdotukset ovat osa ministeriöiden ja virastojen monivuotista talouden ja toiminnan suunnittelua. Valtiovarainministeriössä kootaan seuraavia vuosia koskevat valtiontalouden kehykset, jotka hallitus hyväksyy maalis-huhtikuussa osana julkisen talouden suunnitelmaa.

Talousarvion valmistelua jatketaan ministeriöissä julkisen talouden suunnitelman ja valtiovarainministeriön ohjeiden pohjalta. Ministeriöt kokoavat toimialansa virastojen ja laitosten suunnitelmista oman hallinnonalansa talousarvioehdotuksen, joka toimitetaan valtiovarainministeriölle toukokuussa.

Hallinnonalojen talousarvioehdotukset käsitellään valtiovarainministeriössä kevään ja kesän kuluessa. Valtiovarainministeri päättää valtiovarainministeriön ehdotuksesta valtion talousarvioesitykseksi heinä-elokuussa ja toimittaa ehdotuksen ministeriöille. Ehdotus julkaistaan myös valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

Kehys- ja budjettivalmistelun aikataulut

Hallituksen budjettiriihi

Valtiovarainministeriön kannanoton pohjalta valtiovarainministeri käy asianomaisten ministereiden kanssa ministeriöittäin neuvottelukierroksen, jossa pyritään ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet määrärahojen mitoituksessa. Neuvottelukierroksen jälkeen hallitus käsittelee valtiovarainministeriön laatimaa talousarvioehdotusta budjettiriihessään, joka nykyisin kestää pari päivää. Budjettiriihessä hallitus hyväksyy talousarvioesityksensä sisällön.

Eduskunta hyväksyy talousarvion joulukuussa

Valtiovarainministeriö viimeistelee hallituksen talousarvioesityksen, jonka jälkeen se esitellään valtioneuvoston yleisistunnolle. Se annetaan eduskunnan käsiteltäväksi heti eduskunnan syysistuntokauden alkaessa. Valtion talousarvio hyväksytään eduskunnan täysistunnossa joulukuussa, kun valtiovarainvaliokunta on antanut mietintönsä esityksestä.

Lisätalousarvio annetaan tarvittaessa

Jos hyväksyttyyn talousarvioon tarvitaan välttämättömiä muutoksia, hallitus voi tehdä lisätalousarvioesityksen. Lisätalousarvioesitykset laaditaan ja käsitellään pääosin samoin kuin varsinaiset talousarviot.

Budjettitalouden menot hallinnonaloittain

Katso taulukko Budjettitalouden menot hallinnonaloittain vuonna 2020

 Budjettitalouden tulot ja menot

Katso taulukko Budjettitalouden menot ja tulot vuonna 2020
 

Budjettitalouden tulot, menot ja tasapaino

Katso taulukko Budjettitalouden tulot, menot ja tasapaino

Lisätietoja

Valtion talousarvioesitykset
Tutkibudjettia.fi
Budjettikatsaus 2020, tammikuu 2020
Budjettikatsaus 2020
Budjettikatsaus 2019
Budjettikatsaus 2018
Budjettikatsaus 2017
Budjettikatsaus 2017, tammikuu 2017
Budjettikatsaus 2016, kevät
Budjettikatsaus 2016
Budjettikatsaus 2015, kevät 
Budjettikatsaus 2015
Yhteenvedot eduskunnan hyväksymistä talousarvioista vuodesta 2002 alkaen
Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt

Johdatus valtion taloushallintoon
Valtiovarainvaliokunta
 

Yhteystiedot

Budjettineuvos
Annika Klimenko
Puh. 02955 30180
[email protected]

Uusimmat asiakirjat