Eurooppalainen lompakkosovellus

EU kehittää yhteistä lainsäädäntöä eurooppalaisille lompakkosovelluksille, ja Suomi osallistuu aktiivisesti työhön. Eurooppalaisten lompakkosovellusten luomisen taustalla on tavoite kehittää turvallisia ja luotettavia henkilöiden tietojen hallintaan ja käyttöön liittyviä ratkaisuja EU:ssa. Mahdollisuus henkilöllisyyden sähköiseen osoittamiseen eri EU-maissa on edelleen tärkeä, mutta ei enää yksinään riittävä tavoite. Yhä useammin olisi tarve osoittaa sähköisesti myös muita henkilöön liittyviä tietoja, kuten tieto suoritetusta tutkinnosta, hankitusta ammattipätevyydestä tai voimassaolevasta ajo-oikeudesta.

Lompakkosovellus helpottaisi henkilötietojen näyttämistä

Tulevassa lainsäädännössä on käytännössä kyse puhelimessa toimivasta lompakkosovelluksesta (eurooppalainen digitaalisen identiteetin lompakkosovellus, EUDI-lompakkosovellus). Ajatuksena on, että sovellus muistuttaisi toiminnaltaan nykyisiä perinteisiä lompakoita erityisesti erilaisten todisteiden ja henkilötietojen näkökulmasta.

Nykyisin lompakoissa saattaa olla esimerkiksi henkilöllisyystodistus, ajokortti sekä erilaisia ammattiin liittyviä todistuksia, kuten hygieniapassi – siis erilaisia henkilötietoja lompakon omistajasta. Lompakkosovellus voisi sisältää näitä samoja vahvistettuja henkilötietoja ja todistuksia sähköisessä muodossa. Henkilö voisi osoittaa näitä tietoja lompakkosovelluksesta asiointitilanteissa, ja asiointipalvelut voisivat puolestaan luottaa lompakkosovelluksesta heille näytettyjen tietojen olevan oikeita ja ajantasaisia.
 

Taustaa: Suomi vaikuttaa EU-lainsäädännön valmisteluun

Eurooppalaisen lompakkosovelluksen lainsäädännön valmistelu EU:ssa on vielä kesken. EU:n lainsäädäntöprosessin päättävät toimielimet eli Euroopan neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat saavuttaneet alustavan sovun asetusehdotuksen keskeisestä sisällöstä. Asetuksen valmistelu kuitenkin jatkuu vielä ja sen yksityiskohtia vielä hiotaan teknisemmissä neuvotteluissa. Näiden neuvottelujen tuloksena syntyy lopullinen eurooppalaisia lompakkosovelluksia koskeva lainsäädäntö. 

Suomi on osallistunut ja osallistuu edelleen aktiivisesti lainsäädäntöehdotuksen valmisteluun EU:ssa. Kyseessä on laaja lainsäädäntöehdotus, jolla on vaikutusta niin yksityiseen kuin julkiseen sektoriin useilla eri hallinnonaloilla. Tästä syystä valtiovarainministeriö on asettanut eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kansallisen valmistelun koordinaatioryhmän, jossa kansallista valmistelua tehdään. Suomi suhtautuu eurooppalaisen lompakkosovelluksen lainsäädännön kehittämiseen positiivisesti: lainsäädäntöehdotus ja sen tavoitteet vastaavat monilta osin sitä, mitä Suomi tavoittelee kansallisella tasolla. 

Lompakkosovelluksen kehittäminen EU:ssa perustuu komission kesäkuussa 2021 antamaan lainsäädäntöehdotukseen (COM (2021) 281 final), jolla muutetaan EU:n niin kutsuttua eIDAS-asetusta ((EU) N:o 910/2014). eIDAS-asetuksessa säädetään nyt ja jatkossa henkilöiden rajat ylittävästä sähköisestä tunnistamisesta ja sähköiseen asiointiin liittyvistä luottamuspalveluista. Lainsäädäntömuutoksen myötä asetuksessa säädettäisiin jatkossa myös eurooppalaisista lompakkosovelluksista.

Eurooppalaista lompakkosovellusta koskevan lainsäädäntöehdotuksen kanssa samanaikaisesti valmistellaan lompakkosovelluksen teknisiä vaatimuksia (Eurooppalaisen digitaalisen identiteetin keinovalikoima, Toolbox). Valmistelu tapahtuu komission ja jäsenvaltioiden yhteistyönä. Tekniset vaatimukset sisältäisivät kattavasti vaatimukset lompakkosovelluksen teknisestä rakenteesta, yleisiä standardeja, teknistä referenssiaineistoa sekä hyviä käytänteitä. Digi- ja väestötietovirasto koordinoi teknisten vaatimusten valmisteluun liittyvää kansallista yhteistyötä.
 

Lisää aiheesta

Yhteystiedot

Laura Kolinen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö 0295530403