Hyvinvointialueiden ohjaus

Hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen valtion ohjauksen tavoitteena on varmistaa asukkaiden perusoikeuksien toteutuminen. 

Tavoitteena on turvata turvallisten, vaikuttavien ja oikea-aikaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertainen toteutuminen sekä pelastustoimen palvelujen toteutuminen riskejä vastaavasti. Valtion ohjauksella varmistetaan myös julkisen talouden kestävyyttä ja rajallisten voimavarojen tehokasta käyttöä. 

Hyvinvointialueiden ohjauksesta on säädetty lailla, ja valtioneuvosto luo yhdessä hyvinvointialueiden kanssa ohjausmallin. Ohjauksen keskeinen väline on aiempaa tiiviimpi ja vaikuttavampi vuorovaikutus valtioneuvoston ja hyvinvointialueiden välillä. 

Valtion ohjaus on strategista

Valtion ohjaus on strategista: hyvinvointialueiden toimintaa ja taloutta ohjataan kokonaisuutena. Ohjaus lähtee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen valtakunnallisista tavoitteista, jotka tukevat julkisen talouden kestävyyttä. Ohjaus perustuu yhdenmukaiseen ja vertailtavaan tietopohjaan ja kohdistuu hyvinvointialueen järjestämistehtäviin.

Ohjauskeinoina ovat säädös-, resurssi- ja informaatio-ohjaus sekä näiden yhdistäminen uusilla tavoilla (niin kutsuttu hybridiohjaus). 

Hyvinvointialueiden ohjaus on suunniteltu prosessiksi, joka sisältää toistuvan vuosikierron. Valtion ohjauksesta vastaavat ministeriöt ja kukin hyvinvointialue käyvät vuosittain ohjausneuvottelut, joissa tarkastellaan alueen toimintaa ja taloutta kokonaisuutena. 

Vuoropuhelua ministeriöiden ja alueiden välillä tapahtuu myös uusissa neuvottelukunnissa. 

  • Valtiovarainministeriön yhteydessä toimiva hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunta tarkastelee julkista taloutta ja hyvinvointialuetaloutta kokonaisuutena. 
  • Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukuntaa, joka seuraa ja arvioi sosiaali- ja terveydenhuollon toteutumista.
  • Vastaavasti sisäministeriön johtama pelastustoimen neuvottelukunta seuraa ja arvioi pelastustoimen toteutumista.

Yhteystiedot

Antto Korhonen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Hyvinvointialueiden ohjausosasto / HVA Puhelin:0295530547   Sähköpostiosoite: