Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 2020-luvulla 

  Valtion käyntiasiointia kootaan julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin ja virastoissa ja laitoksissa siirrytään yhteiskäyttöisiin toimistotiloihin 2020-luvulla.  

Palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen tavoitteena on luoda yksi yhteinen valtionhallinnon ja Kelan asiakaspalveluverkko vuoteen 2030 mennessä ja tiivistää toimitilojen määrää joulukuussa 2021 hyväksytyn valtion toimitilastrategian mukaisesti. Uudistuksen tavoitteena on, että toimijoiden yhteisellä käyntiasioinnin palveluverkolla mahdollistetaan nykyistä asiakaslähtöisempi, kustannustehokkaampi ja suunnitelmallisempi toiminta asiakkaan eteen.

Hankkeessa ovat mukana aluehallintovirastot, Digi- ja väestötietovirasto, ELY-keskukset, Maahanmuuttovirasto, Maanmittauslaitos, oikeusapu- ja edunvalvontapiirit, poliisin lupahallinto, Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistot, työ- ja elinkeinotoimistot, Ulosottolaitos, Verohallinto ja erityisesti asiakaspalvelun osalta Kela. Lisäksi yhteisissä asiakaspalvelupisteissä on tavoitteena tarjota mahdollisimman laajasti kuntien palveluita ja hyvinvointialueiden palveluista niitä, jotka tarjottavaksi soveltuvat.

Valtionhallinnon palvelujen lähtökohtana on kattavat sähköiset asiointipalvelut, joita käyntiasiointi täydentää. Tulevaisuuden käyntiasioinnissa painottuu monialainen palvelu, digituki ja etäpalvelu. Rakentamalla yhteisiä asiakaspalvelupisteitä kuntien kanssa ja hyvinvointialueiden sekä tarkastelemalla palveluverkkoa kokonaisuutena voidaan turvata käyntiasioinnin kattava saatavuus ja kehittää nykyistä palvelutasoa, mutta samalla myös saavuttaa kustannussäästöjä.

Toimitilastrategian tavoitteena on, että neljännes valtion henkilöstöstä työskentelisi virastojen ja laitosten yhteiskäyttötiloissa vuoteen 2030 mennessä. Yhteiskäyttötilassa usean viraston työntekijät työskentelevät samoissa tiloissa. Huomioon otetaan kuitenkin toiminnan tarpeet ja erityispiirteet, esimerkiksi tietosuoja, sekä nykyinen etä- ja läsnätyötä yhdistävä työnteon tapa. Toimistotilojen tilatehokkuutta pyritään parantamaan nykyisestä noin 18 neliömetristä kymmeneen neliömetriin henkilötyövuotta kohti. Näin säästetään kustannuksissa ja energian käytössä.

Sähköisten palvelujen tarjonnan ja käytön lisääntyminen, siitä johtuva käyntiasiointimäärien merkittävä vähentyminen, monipaikkaisen työn lisääntyminen, väestömuutokset ja kaupungistuminen, sekä niukkenevat taloudelliset resurssit vaikuttavat tarpeeseen uudistaa valtion palvelu- ja toimitilaverkkoa 2020-luvulla. Monipaikkaisen työskentelyn ja etätyön lisääntyminen merkittävästi vaikuttaa erityisesti toimistoihin ja toimistotilan määrään. Valtion virastojen yhteiset tilat sekä tilojen yhteiskäyttö esim. kuntien kanssa luovat uusia mahdollisuuksia tilojen käyttöön. 

Mikä muuttuu palvelu- ja toimitilaverkkohankkeen myötä?

  • Valtion virastojen käyntiasiointi kootaan vaiheittain julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin, joista saa laajasti myös kuntien, Kelan sekä asiakaspalvelupisteissä annettavaksi soveltuvia hyvinvointialueiden palveluita.
  • Jokainen kansalainen saa palvelua korkeintaan tunnin ajomatkan päästä.
  • Asiakaspalvelupisteiden palveluvalikoima laajenee ja yhtenäistyy ja sähköisten palveluiden käyttöön saa tukea. 
  • Neljännes valtion virastojen ja laitosten henkilöstöstä siirtyy työskentelemään yhteiskäyttöisiin työympäristöihin, jotka ovat monitiloja.

Hankkeen eteneminen

2021: Palvelu- ja toimitilaverkkohankkeen asettaminen, toimeenpanosuunnitelma ja alueellisten projektiryhmien asettaminen Etelä-Karjalaan, Pohjois-Karjalaan ja Päijät-Hämeeseen. Työ on käynnistynyt sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.
2022: Alueelliset suunnitelmat valmistuvat, valtakunnalliset asiakaspalvelu- ja toimistotilakonseptit valmistuvat, selvitykset valtion yhteisen asiakaspalvelutoiminnan järjestämisestä ja etäpalveluratkaisusta, etäpalvelun pilotoinnin valmistelu
2023: Etäpalvelun kilpailutuksen valmistelu, ensimmäisten toimeenpanoalueiden tilahankkeita valmistuu
2024: Hankkeen I väliraportti, alueellinen työ käynnistyy Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Lapissa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Uudellamaalla, etä- ja -tulkkauspalvelun kilpailutus ja pilotointi
2025: Yhteisen asiakaspalvelutoiminnan tehtävien valmistelu, etä- ja -palvelun valtakunnallinen käyttöönotto
2026: Hankkeen II väliraportti
2030: Koko Suomen laajuinen yhteinen asiakaspalveluverkko ja toimitilastrategian linjauksia toteutettu; loppuraportti

Hanketta ohjaavat strategiat

Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 2020-luvulla –hanke toimeenpanee osaltaan seuraavia strategioita:

Julkisen hallinnon strategia 
Alueellistamisesta alueelliseen läsnäoloon -strategia 
Monipaikkaisen työn strategia 
Valtion toimitilastrategia 

Hankkeen keskeiset aineistot

Hankkeen I väliraportti
​​​​​
Yhteisten työympäristöjen konseptikokonaisuus​​
Selvitys: Kohti julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalveluverkostoa 2030
Asettamispäätös
​​​​​Hankkeen yleisesittely

Muihin hankkeen aineistoihin voit tutustua Hankeikkunassa:

Palvelu ja toimitilaverkkouudistus (II vaihe) Hankeikkunassa
​​​​​​​Palvelu- ja toimitilaverkkouudistus (I vaihe) Hankeikkunassa​​​​​​​

Yhteystiedot

Marko Puttonen, kehittämisjohtaja 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Rakennepolitiikkayksikkö Puhelin:0295530271   Sähköpostiosoite:


Jaana Salmi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Rakennepolitiikkayksikkö Puhelin:0295530286   Sähköpostiosoite: