FI SV

Tiedonhallintalain lausuntomenettely

Tiedonhallintalain mukaista lausuntomenettelyä on sovellettu vuoden 2020 alkaen, kun tiedonhallintalaki astui voimaan. Tiedonhallintalain 9 §:n mukaista lausuntomenettelyä on tarkennettu valtioneuvoston asetuksella. Menettely on korvannut aiemman tietohallintolakiin perustuneen hankearvioinnin.

Tiedonhallintalain lausuntomenettelyllä ohjataan tietovarantojen ja tietojärjestelmien hyödyntämistä, yhteentoimivuutta ja tietoturvallisuutta. Ohjaus kohdistuu toiminnan kehittämisen varhaiseen vaiheeseen. Tarkoituksena on, että menettely tukee taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittävien uudistusten suunnittelua ja johtamista varmistamalla vaikutusten asianmukaista arviointia ja yhtenäistämällä päätöksenteon tietopohjaa. Menettely tukee myös poikkihallinnollisten vaikutusten tunnistamista ja riippuvuuksien hallintaa jo uudistusten suunnitteluvaiheessa.

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (finlex.fi)
Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tiedonhallinnan muutosta koskevissa asioissa (finlex.fi)

Lausuntokohteet ja lausuntopyynnön ajankohta

Tiedonhallintalain 9 §:ssä säädetty lausuntomenettely ajoittuu ajankohtaan, jossa muutosta suunnitteleva valtion virasto tai laitos on arvioinut tiedonhallintalain 5 §:n 3 momentin ja 8 §:n 1 momentin mukaisesti muutos- tai kehityskohteensa vaikutukset tiedonhallintaan. Mikäli viraston tai laitoksen oma arviointi osoittaa muutoksen olevan toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävä valtioneuvoston lausuntomenettelystä antaman asetuksen (1301/2019) 2 §:ssä tarkoittamalla tavalla, tulee viraston ja laitoksen pyytää arvioinnistaan lausunto valtiovarainministeriöltä. Lausuntopyynnön yhteydessä viraston ja laitoksen on toimitettava myös tiedot omasta vaikutusten arvioinnista.

Valtion viraston tai laitoksen on pyydettävä valtiovarainministeriön lausunto tiedonhallinnan muutoksesta silloin, kun valtion viraston tai laitoksen arvion mukaan:

  • Julkisen hallinnon tai valtion yhteisen tieto- ja viestintäteknisen palvelun tai tietovarannon hankinnan, kehittämisen tai muutoksen kokonaiskustannus on vähintään 1 M€
  • Toimialojen tai toimialan yhteiseen käyttöön tarkoitetun tieto- ja viestintäteknisen palvelun tai tietovarannon hankinnan, kehittämisen tai muutoksen kokonaiskustannus on vähintään 5 M€
  • Viraston omaan käyttöön tarkoitettu tieto- ja viestintäteknisen palvelun tai tietovarannon hankinnan, kehittämisen tai muutoksen kokonaiskustannus on vähintään 5 M€ ja käyttöönotolla on vaikutuksia muiden viranomaisten tiedonsaantiin
  • Julkisen hallinnon tai valtion yhteisten tietovarantojen rajapintojen tietorakenteiden muutoksen kokonaiskustannus on vähintään 1 M€

Lausuntopyynnöt toimitetaan pääsääntöisesti toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä, kun valmistellaan kehys-, talousarvio- tai lisätalousarvioehdotuksia. Lausuntopyynnöt toimitetaan valtiovarainministeriölle alla olevan aikataulun mukaisesti. Mikäli aikatauluista on tarve poiketa, on asiasta neuvoteltava valtiovarainministeriön kanssa.

  • Kehysvalmistelun yhteydessä kehyspäätöstä edeltävän vuoden lokakuun loppuun mennessä
  • Talousarviovalmistelun yhteydessä varainhoitovuotta edeltävän vuoden helmikuun loppuun mennessä, jos lausuntoa ei ole annettu kehysvalmistelun yhteydessä
  • Lisätalousarviovalmistelun yhteydessä valtiovarainministeriön kanssa sovittavalla aikataululla
  • Kaksi kuukautta ennen määrärahan käyttöä koskevaa päätöstä, jos lausuntoa ei ole annettu toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä
  • Lisäksi, kun valtiovarainministeriön antaman lausunnon jälkeen lausunnon kohde on olennaisesti muuttunut.

Lausuntomenettelyn ohjeet (päivitetty 29.9.2022)

Taustaa

Ota yhteyttä

Tiedonhallintalaki.lausuntomenettely.vm(at)gov.fi

Lisätietoja:

Jenni Karpus, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530249