Luontoisedut

Luontoiseduilla tarkoitetaan Verohallinnon päätöksen mukaisia etuja, joita työntekijä saa työsuhteen perusteella työnantajalta muuna kuin rahana. 

Virka- tai työsuhteen perusteella saatu luontoisetu on verotuksessa veronalaista palkkaa. Verohallinto antaa vuosittain päätöksen luontoisetujen arvosta ja laskentaperusteista. Työ-suhdematkalipun verotusarvo määräytyy tuloverolain 64 §:n mukaisesti. Tuloverolain 69 §:n mukaiset tavanomaiset ja kohtuulliset henkilökuntaetuudet eivät ole veronalaista tuloa.

Henkilöstöruokailu

Henkilöstöruokailusta ei ole olemassa virastoille erityisiä ohjeita, vaan virastot voivat päättää henkilöstöruokailun järjestämisestä osana omaa henkilöstöpolitiikkaansa.  

Valtion virastojen tulee pyrkiä järjestämään henkilöstölleen mahdollisuus edulliseen ateriointiin työvuoron aikana. Mahdollisuus henkilöstöruokailuun voidaan järjestää omassa tai useamman organisaation yhteisessä käytössä olevassa henkilöstöravintolassa, sopimusruokailuna yksityisessä ravitsemisliikkeessä tai laitosruokailuna oppilas- tai asiakasruokailun yhteydessä. Työpaikan sijainnilla ja työaikamuodolla on vaikutusta sopivimman vaihtoehdon valinnassa. Virasto voi tukea henkilöstöruokailua esimerkiksi osallistumalla henkilöstöravintolan tilakustannusten maksamiseen tai sopimalla ateriatuesta suoraan henkilöstöravintolan kanssa. 

Kaksinkertainen tuki henkilöstöruokailuun ei ole tarkoituksenmukaista, joten ravintoedun käyttöönottoa palkansaajalle verotettavana luontoisetuna eli lounasseteleinä ei pidetä suositeltavana. Jos virasto kuitenkin päätyy niiden käyttöönottoon, siihen tulisi aina olla esim. työpaikan sijainnista tai poikkeuksellisista työajoista johtuva perusteltu syy

Matkapuhelimet

Matkapuhelin voidaan myöntää virkamiehelle tai työntekijälle myös luontoisetuna, mikäli työtehtävät niin edellyttävät. Tällöin työn luonne on sellainen, että virkamiehen tai työntekijän edellytetään olevan tavoitettavissa normaalia enemmän virkapaikan ja virka-ajan ulkopuolella. Puhelimen hankinnasta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa asianomainen virasto.

Autoetu

Autoedun myöntämiseen tulee suhtautua pidättyväisesti. Mahdollisen autoedun myöntämisen pitää perustua ensisijaisesti työtehtävien hoitamisesta aiheutuvaan tarpeeseen.

Valtion virka-autot on tarkoitettu virkakäyttöön eli virka-ajoa varten. Valtion ylimmän virkamiesjohdon osalta valtiovarainministeriö on tehnyt erillisen päätöksen virka-auton käytöstä luontoisetuna.

Valtiovarainministeriön päätös, 29.5.2001 nro VM 12/329/2001

Palvelussuhdeasunnot

Joillakin valtion virastoilla (esim. puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos) on käytettävissä asuntoja, joita ne voivat vuokrata palveluksessaan olevalle henkilökunnalle. Valtion palvelussuhdeasunnoista ei ole olemassa erityisiä säädöksiä eikä ohjeita, vaan niiden vuokraamisessa noudatetaan soveltuvin osin asuinhuoneiston vuokrauksesta annettua lakia sekä virastojen omia sisäisiä ohjeita. 

Jos palvelussuhdeasunnon vuokra on käypää tasoa alhaisempi, katsotaan vuokralaisen saavan asuntoetua. Asuntoetu lisätään palkkaan ja siitä maksetaan veroa. Ellei asuntoetua ole sovittu osaksi palkkausta, valtion palvelussuhdeasunnoissa pyritään yleensä noudattamaan paikallista vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen hintatasoa, jotta verotuksellista asuntoetua ei syntyisi.

Lisätietoja

Valtion virka-autojen käyttöä koskevista käytännöistä, suositus 15.12.2017

Virkamiesten luontoisedut, ohje 1.3.2017

Vero.fi

Yhteystiedot

Juha Madetoja, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530572