Valtion henkilöstö tilastoina

Valtion työmarkkinalaitos tuottaa yhteistyössä Palkeet-palvelukeskuksen kanssa tilastotietoja valtion henkilöstöstä ja henkilöstön palvelussuhteen ehdoista. Työmarkkinalaitos käyttää tilastoja keskustason neuvottelu- ja sopimustoiminnassa. Tietoja käytetään myös valtioneuvoston johdon henkilöstöhallintoa ja työmarkkinatoimintaa koskevaan palveluun valtiovarainministeriössä.

Lisäksi tilastotietoja valtion henkilöstöstä julkaistaan tutkihallintoa.fi-sivustolla. Yhteenveto VMbaro-työtyytyväisyyskyselyn tuloksista julkaistaan Palkeet.fi-sivustolla. Lisäksi Tilastokeskus julkaisee tietoja valtion kuukausipalkoista.

Tilastoja valtion henkilöstöstä tutkihallintoa.fi-sivustolla

VMbaro-työtyytyväisyyskyselyiden tuloksia

Tietoa valtion kuukausipalkoista Tilastokeskuksen verkkosivuilla

Valtion henkilöstökertomus 2021

Palkkatilasto-opas, 29/2016

Sopimuspalkankorotukset valtiolla vuosina 2000-2021

Kysely työnantajavirastojen henkilötyövuosista_kyselylomake

Valtion henkilöstö vuonna 2022

Valtion henkilöstöt tilastoina vuonna 2022. Aukeaa saavutettavan PDF-versiona.

Kuva aukeaa PDF-muodossa klikkaamalla.

Valtiolla työskenteli vuonna 2022 noin 80 000 henkilöä. Heistä 50,9 prosenttia oli naisia ja 49,1 prosenttia miehiä. Noin 40 prosenttia työskentelee turvallisuussektorilla eli Puolustusvoimissa, rajavalvontatehtävissä tai poliiseina. Turvallisuussektorin jälkeen suurimmat tehtäväalueet ovat elinkeinotoiminnan palvelut, kuten ELY-keskukset ja Maanmittauslaitos, sekä valtiovarainhoito ja vakuutus- ja rahoituspalvelut, kuten Verohallinto ja Tulli. Valtiolla on 104 tulossopimusvirastoa.

37,7 prosentilla valtion työntekijöistä on ylemmän korkeakouluasteen tai tutkijan koulutus, ja 35,9 prosentilla alemman korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto. Henkilöstöstä 91 prosenttia on virkasuhteessa ja 9 prosenttia työsopimussuhteisia. 

Työvoimakustannukset ovat noin 7,9 prosenttia koko valtion menoista ja 2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Valtion henkilöstö muodostaa noin 3,5 prosenttia kaikista palkansaajista. Kun tarkastellaan pelkästään julkista sektoria, valtion henkilöstöä on noin 12,6 prosenttia. 

Sairauspoissaoloja valtion henkilöstöllä oli vuonna 2022 9,7 työpäivää henkilötyövuotta kohti. Työhyvinvointi valtiolla on 3,69 (1=erittäin tyytymätön, 5=erittäin tyytyväinen).  

Yhteystiedot

Mika Happonen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530272  


Juho-Pekka Jortama, analyytikko 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Valtion työnantajatoiminto / VTML 0295530119