Pidennyksen hakeminen alijäämän kattamiskaudelle 

Kuntalain 1.12.2020 voimaan tulleen säännöksen (110 a §) mukaan kunnan ja kuntayhtymän on mahdollista hakea alijäämän kattamiskauteen pidennystä. Pidennystä voi hakea, jos kunta tai kuntayhtymä ei pysty koronaepidemiasta aiheutuvien poikkeuksellisten ja tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi kattamaan taseeseensa kertynyttä alijäämää säädetyssä neljässä vuodessa. 

Valtiovarainministeriö voi myöntää hakemuksesta kaksi vuotta lisäaikaa alijäämän kattamiselle. Toisin sanoen alijäämä on tällöin katettava säädetyn neljän vuoden sijaan kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lähtien.

Alijäämän kattamiskauden pidentämistä ei voi hakea, jos alijäämän kattaminen on vaikeutunut jostain muusta syystä kuin koronaepidemiasta.

Milloin hakemus on jätettävä?

Määräajan muuttamista koskevan hakemuksen voi muutoin tehdä aikaisintaan alijäämän kattamiskauden päättymistä edeltävän vuoden kesäkuussa, ja se on tehtävä viimeistään alijäämän kattamiskauden päättymisvuoden elokuun loppuun mennessä.

Vuonna 2023 päättyvän alijäämän kattamiskauden pidennystä on siis haettava vuoden 2023 elokuun loppuun mennessä.

Viimeisen kerran pidentämistä voi hakea vuonna 2025. Tällöin voi hakea vuosien 2025 ja 2026 päättyvien alijäämän kattamiskausien pidentämistä.

Hakemukseen on liitettävä selvitys 

Hakemukseen on liitettävä selvitys koronaepidemiasta kunnalle tai kuntayhtymälle aiheutuneista taloudellisista vaikutuksista ja suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä.

Taloudellisia vaikutuksia voi kuvata esimerkiksi vertaamalla toteumaennusteita tuotoista ja kuluista talousarviossa esitettyihin sekä aikaisempien vuosien taloutta koskeviin vastaaviin tietoihin.

Kunnan talousarvion ja suunnitelman laatiminen sekä raportointi

Jos kunnalle tai kuntayhtymälle on myönnetty pidennys alijäämän kattamiskauteen, sen on laadittava talousarvionsa ja -suunnitelmansa siten, että päätökset alijäämän kattamista koskevista toimenpiteistä toteutetaan.

Tilinpäätökseen kuuluvassa toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toimenpiteiden toteutumisesta ja riittävyydestä tilikaudella. Toimintakertomuksessa esitetty selvitys on saatettava valtiovarainministeriön tietoon tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen kesäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoja

Hakemus toimitetaan valtiovarainministeriön kirjaamoon [email protected]
•    Hakemuslomake
•    Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta HE 159/2020
•    Kuntalain väliaikainen muutos säädöskokoelmassa 883/2020
 

Yhteystiedot

Pasi Leppänen, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Talous ja Tieto 0295530564  


Ville Salonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Talous ja Tieto 0295530388