FI SV EN

Kuntalainsäädäntö

Poika pelaa shakkia. Kuva: Kristiina Kontoniemi / Gorilla.

Perustuslaissa säädetään kunnallisen itsehallinnon ja kuntajaon perusteista. Kuntien toimintaa ohjaavat yleinen kuntalainsäädäntö ja eri hallinnonaloja koskevat lait.

Uusi kuntalaki

Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015. Esimerkiksi kunnan taloutta koskevia säännöksiä sovelletaan jo tänä vuonna. Suurta osaa lain säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta seuraavan valtuustokauden alusta 1.6.2017 lukien.

Uusi kuntalaki edistää kunnan asukkaiden itsehallinnon ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista sekä kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä.

Laissa otetaan huomioon kunnan toiminta laajasti. Kunnan toimintaa tulee ohjata kokonaisuutena riippumatta siitä, hoidetaanko tehtäviä kunnan omassa organisaatiossa, kuntayhtymässä, kunnan omistamissa yhtiöissä tai ostopalveluina.

Kuntalaki mahdollistaa edelleen kunnan hallinnon ja taloudenhoidon järjestämisen paikallisten olosuhteiden mukaan. Osaksi säännökset ovat kuitenkin nykyistä velvoittavampia.

Kuntien uusia lakisääteisiä velvoitteita ovat kuntastrategian laatiminen, johtajasopimuksen tekeminen kunnan ja kunnanjohtajan välillä, nuorisovaltuuston ja vammaisneuvoston asettaminen, konserniohjeiden sisältövaatimukset, kuntayhtymän alijäämän kattaminen, takausten rajoittaminen, kiinteistön myyntiä koskevat säännökset, mahdollisuus antaa palveluvelvoite sekä kunnan toiminnan kannalta keskeisten asiakirjojen, päätöspöytäkirjojen sekä sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten julkaiseminen yleisessä tietoverkossa.

Uusi kuntalaki löytyy Finlexistä numerolla 410/2015
 

Esitysmateriaalia uudesta kuntalaista:

Yleisesittely uudesta kuntalaista

Uuden kuntalain kehykset johtamiselle

Uusi kuntalaki ja demokratian vahvistaminen

Kuntastrategia (infograafi)

Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet (infograafi)

Säädökset

Kuntajakoa koskevia säädöksiä

Kuntarakennelaki (1698/2009), aiemmalta nimikkeeltään kuntajakolaki

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007)
Pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen annettu laki (1197/1997)

Kuntien henkilöstöä koskevia säädöksiä

Kunnallisesta viranhaltijasta annettu laki (304/2003)
Kunnallinen eläkelaki (549/2003) ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaki (550/2003)
Kunnallinen virkaehtosopimuslaki (669/1970)
Kunnallisista työehtosopimuksista annettu laki (670/1970)
Kunnan viranhaltijan neuvotteluoikeudesta annettu laki (389/1944)
Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annettu laki (254/1993) 
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007)

Kuntien taloutta koskevia säädöksiä

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009)
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1732/2009)
Kuntien takauskeskuksesta annettu laki (487/1996)
Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista (205/2011)

Muita säädöksiä

Kainuun hallintokokeilusta annettu laki (343/2003)
Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta (829/2009)

Yhteystiedot:

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, puh. 02955 30079

Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955 30266