Kuntalainsäädäntö

Perustuslaissa säädetään kunnallisen itsehallinnon ja kuntajaon perusteista. Kuntien toimintaa ohjaavat yleinen kuntalainsäädäntö ja eri hallinnonaloja koskevat lait.

Kuntalaki

Nykyinen kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015. Kuntalaki edistää kunnan asukkaiden itsehallinnon ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista sekä kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä.

Laissa otetaan huomioon kunnan toiminta laajasti. Kunnan toimintaa tulee ohjata kokonaisuutena riippumatta siitä, hoidetaanko tehtäviä kunnan omassa organisaatiossa, kuntayhtymässä, kunnan omistamissa yhtiöissä tai ostopalveluina.

Kuntalaki mahdollistaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon järjestämisen paikallisten olosuhteiden mukaan.

Kuntien lakisääteisiä velvoitteita ovat mm. kuntastrategian laatiminen, johtajasopimuksen tekeminen kunnan ja kunnanjohtajan välillä, nuorisovaltuuston ja vammaisneuvoston asettaminen, konserniohjeiden sisältövaatimukset, kuntayhtymän alijäämän kattaminen, takausten rajoittaminen, kiinteistön myyntiä koskevat säännökset, mahdollisuus antaa palveluvelvoite sekä kunnan toiminnan kannalta keskeisten asiakirjojen, päätöspöytäkirjojen sekä sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten julkaiseminen yleisessä tietoverkossa.

Kuntalaki (410/2015) Finlexissä

Säädökset

Kuntajakoa koskevia säädöksiä

Kuntarakennelaki (1698/2009) (aiemmalta nimikkeeltään kuntajakolaki)
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007)
Pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen annettu laki (1197/1997)

Kuntien henkilöstöä koskevia säädöksiä

Kunnallisesta viranhaltijasta annettu laki (304/2003)
Laki Kevasta (66/2016) ja Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki (82/2016)
Kunnallinen virkaehtosopimuslaki (669/1970)
Kunnallisista työehtosopimuksista annettu laki (670/1970)
Kunnan viranhaltijan neuvotteluoikeudesta annettu laki (389/1944)
Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annettu laki (254/1993) 
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007)

Kuntien taloutta koskevia säädöksiä

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009)
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1732/2009)
Kuntien takauskeskuksesta annettu laki (487/1996)
Valtioneuvoston asetus kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2020)
Valtioneuvoston asetus kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (525/2020)
Valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2021 (694/2020)
Valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2022 (815/2021)

Muita säädöksiä

Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta (829/2009)

Yhteystiedot

Mervi Kuittinen, hallitusneuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka Puhelin:0295530445   Sähköpostiosoite: