FI SV EN

Sisäisen valvonnan arviointi

Sisäinen valvonta on osa viraston johtamisjärjestelmää ja asioiden valmistelua. Sen tarkoituksena on tukea organisaatioiden tavoitteiden saavuttamista. Sisäinen valvonta on olennainen osa hyvää hallintoa (good governance) ja se kattaa sekä oman toiminnan että toiminnan, josta organisaatio vastaa lainsäädännön, sopimusten tai muiden velvoitteiden nojalla. Viraston ylin johto vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä hyväksyy valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 65 §:n mukaisen sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman osana toimintakertomusta.

Sisäisen valvonnan arviointikehikko

Sisäisen valvonnan arvioinnin tueksi on valmisteltu arviointikehikko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan sisäisen tarkastuksen jaostossa. Se korvaa neuvottelukunnan vuonna 2005 antaman suosituksen valtion virastojen ja laitosten sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan peruslähestymistavoista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnista (laaja ja suppea arviointikehikko). Valmistelussa on huomioitu virastojen palaute ja pilotointikokemukset arviointikehikosta ja ohjeesta.

Arviointikehikon tarkoitus on toimia viitekehyksenä, johon organisaatio voi verrata omaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmäänsä ja tunnistaa olennaisia kehittämistarpeita. Kehikko perustuu COSO 2013 -malliin. Kehikkoa on muokattu siten, että se ottaa huomioon valtionhallinnon ohjaus- ja johtamisjärjestelmän. Sisäisen valvonnan kuvaus on jaettu viitekehyksen mukaisesti viiteen osa-alueeseen: 1. Ohjausympäristö, 2. Riskien arviointi, 3. Valvontatoimenpiteet, 4. Tieto ja viestintä, 5. Seurantatoimenpiteet. Osa-alueet on vielä jaettu periaatteisiin ja näitä kuvaaviin tavoitetiloihin. Tavoitetilojen muotoilussa on tukeuduttu valtionhallinnon yleisiin, mm. talousarviolaissa ja -asetuksessa, hallintolaissa sekä virkamieslaissa esitettyihin vaatimuksiin.

Kehikko on suositus, jota voidaan soveltaa kehikkoa käyttävän toimintayksikön toimintaan ja sen käyttämään terminologiaan sopivaksi. Arviointikehikon käyttötapa riippuu mm. organisaation johtamisjärjestelmästä, toimintatavoista, koosta sekä sisäisen valvonnan järjestelyistä. Kehikkoa tulee käyttää soveltaen ja organisaation toiminnan perusteella tarvittaessa lisätä tai poistaa arviointikohteita tai täsmentää tavoitetilojen muotoilua viraston omaan ohjeistukseen ja tavoiteasetantaan perustuen.

Valtiovarain controller -toiminnon suositus sisäisen valvonnan arviointikehikosta 14.5.2018

Sisäisen valvonnan arviointikehikko (Excel-tiedosto)

Sisäisen valvonnan arviointikehikon ohje

Yhteystiedot

Valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen
Puh. 02955 30345
[email protected]

Neuvotteleva virkamies Heli Iirola
Puh. 02955 30241
[email protected]