Sisäisen valvonnan arviointi

Valtion organisaatioiden pitää sisällyttää toimintakertomukseensa arviointi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Arvioinnin täytyy sisältää myös lausuma sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista.

Sisäisen valvonnan arvioinnin tueksi on valmisteltu arviointikehikko. Arviointikehikko on työkalu, jonka avulla valtion virastot ja laitokset voivat arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa. 

Kehikko ei yksinään anna tietoa sisäisen valvonnan tilasta. Sisäisen valvonnan arvioinnissa tulee aina käyttää sekä määrällistä tietoa että asiantuntevaa laadullista harkintaa. Arviointikehikossa on viisi osa-aluetta, jotka perustuvat pitkälti yleisesti hyväksyttyyn viitekehykseen (COSO).

Arviointialueet ovat

  • ohjausympäristö
  • riskien arviointi
  • valvontatoimenpiteet
  • tieto ja viestintä
  • seurantatoimenpiteet.

Asetus valtion talousarviosta (Finlex)

Valtiovarain controller -toiminnon suositus sisäisen valvonnan arviointikehikosta 14.5.2018

Sisäisen valvonnan arviointikehikko

Sisäisen valvonnan arviointikehikon ohje

Yhteystiedot

Esko Mustonen, valtioneuvoston apulaiscontroller 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC 0295530345  


Heli Iirola, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC 0295530241