Sisäisen valvonnan arviointi

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 65 pykälän mukaan kirjanpitoyksikön tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen tulee sisältää arviointi sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä sen perusteella laadittu lausuma sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista.

Sisäisen valvonnan arvioinnin tueksi on valmisteltu arviointikehikko. Arviointikehikko on työkalu, jonka avulla voidaan arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa kussakin valtion virastossa ja laitoksessa. Arviointikehikossa on kuusi arviointialuetta, jotka perustuvat pitkälti yleisesti hyväksyttyyn viitekehykseen (COSO). Arviointialueet ovat:

  • ohjausympäristö
  • riskien arviointi
  • valvontatoimenpiteet
  • tieto ja viestintä
  • seurantatoimenpiteet

Valtiovarain controller -toiminnon suositus sisäisen valvonnan arviointikehikosta 14.5.2018

Sisäisen valvonnan arviointikehikko

Sisäisen valvonnan arviointikehikon ohje

Yhteystiedot

Esko Mustonen, valtioneuvoston apulaiscontroller 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC 0295530345  


Heli Iirola, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC 0295530241