Kysymyksiä ja vastauksia digitalisaatiohankkeen suunnittelun tueksi

Avustusta voi hakea hankkeisiin, joiden tavoitteena on muuttaa kuntien toimintatapoja ja prosesseja. Kuvatkaa nämä hakemuksessa hyvin. Mikä muuttuu kunnassa, miten muutos johdetaan, miten jatkossa toimitaan eri tavoin? Pelkkä uusi tekninen ratkaisu ei riitä.

Ennen hakemista on selvitettävä, onko muissa kunnissa tehty jo vastaavaa. Valtiovarainministeriön verkkosivulla on kuvaukset käynnissä olevista muiden kuntien hankkeista. On hyvä pohtia, voisiko hankkeessa olla kyse jo muualla kehitetyn käyttöönotosta. 

Toimintaa jo kehittäviä kuntia voi pyytää mukaan omaan hankkeeseen. Näin voidaan hyödyntää muiden kokemuksia, eikä samaa asiaa tarvitse ratkaista omaa kuntaa varten erikseen. Kannattaa arvioida kriittisesti, onko oman kunnan toiminta ja tilanne niin erilainen, että olisi tarvetta räätälöidä erillisiä ratkaisuja omaan kuntaan. Kokemuksiin ja käytäntöihin tutustumisessa syntyy myös luontaisesti kuntien välisiä vertaisoppimisen verkostoja. 


Arvioikaa, mikä vaikuttavuus hankkeella on kunnissanne: Mitä vaikutuksia hankkeen tuotoksilla on kuntien toimintatapoihin ja prosesseihin sekä mitä laajempia hyötyjä tavoitteet edistävät? Miten sen toteutuminen varmistetaan, myös hankeajan jälkeen? Mikä yleinen merkitys tekemisellä kunnille ylipäätään? Millaisin toimenpitein hyvä leviäisi muihin kuntiin? Millaisia säästöjä ja kustannusten kasvun hillintää tekeminen saa aikaan? Mahdollistaako hanke resurssien vapautumista ja uudelleen suuntaamista.


Kuntien on hyvä tutustua yhteentoimiva.suomi.fi-alustalta löytyviin sanastoihin, koodistoihin ja tietomalleihin. Mahdolliset uudet sanastot, koodistot ja tietomallit on julkaistava samalla alustalla. Hankkeissa olisi mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä kansallisia yhteisiä palveluja, kuten sähköisen asioinnin tukipalveluja (Suomi.fi-palvelut).

Kuntien on varmistettava, että tekeminen täyttää digipalvelulain (306/2019) vaatimukset viranomaisille. 

Tekemisessä kannattaa pyrkiä pois riippuvuudesta tiettyyn järjestelmätoimittajaan. Tätä tukee avoimen lähdekoodin ja rajapintojen hyödyntäminen. Niihin liittyviä suosituksia kannattaa hyödyntää julkisissa hankinnoissa. 

Tukea julkisen hallinnon digitalisaation kehittämiseen löytyy myös Suomidigi-portaalista


Kunta voi arvioida digitalisaationsa nykytilaa ja astetta esimerkiksi kuntien digitalisaation kypsyysmallin pohjalta:


Avustusta voivat hakea kunnat yhdessä, ei yksittäinen kunta. Kuntayhtymä voi näin ollen hakea yhdessä kuntien kanssa tai niiden puolesta. Yritys tai järjestö ei voi olla hakijana, vaikka kunnilla voi toki olla niitä hankekumppaneinaan. Yrityksen omistuspohja ei vaikuta asiaan. 


Kannattaa arvioida, mihin kaikkeen tekemiseen ja kehittämiseen kunnan resurssit kerrallaan riittävät ja mitä kunta priorisoi. Eri sektoreiden digihankkeista on hyvä keskustella kunnassa sisäisesti ja pohtia mahdollisuuksia niiden yhdistämiseen suuremman vaikuttavuuden ja toiminnan muutoksen aikaan saamiseksi kunnassa. Hakuehdot eivät sinällään estä erillisiä hakemuksia. 


Avustusta voi saada enintään 85 prosenttia hankkeen valtioavustukseen oikeuttavista arvonlisäverottomista kustannuksista.


Hankkeiden laajuuteen ja merkittävyyteen vaikuttaa osaltaan mukana olevien kuntien määrä, mutta myös kehittämiskohteen merkitys kunnille ylipäätään sekä tulosten hyödynnettävyys.


Hyväksyttäviä kustannuksia ovat hankkeesta aiheutuvat arvonlisäverottomat

  1. henkilöstökustannukset
  2. matkakustannukset
  3. toimitilojen vuokrat
  4. ostetun tai käyttöluvalla hankitun tutkimuksen, tietämyksen sekä konsultoinnin ja vastaavien palveluiden kustannukset, kun niitä on käytetty yksinomaan hanketta varten
  5. muut toimintakustannukset, mukaan lukien suoraan hankkeesta aiheutuvat materiaalien, tarvikkeiden ja vastaavien tuotteiden kustannukset.

Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole aineellisista investoinneista tai laitteistojen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Hyväksyttäviä kustannuksia eivät myöskään ole ohjelmistolisenssit muutoin kuin kehittämishankkeen kannalta välttämättömiltä osin.

Kunnan tai kuntayhtymän omien toimintayksiköiden veloittamien kustannusten on oltava kirjanpidon toteutuneisiin menoihin perustuvia.


Riippuu siitä, millä taholla kunnalla on toimivalta päättää tällaisten hankkeiden käynnistämisestä. Tärkeää on, että kunnan johto, toteuttamisen avainhenkilöt ja päättäjät ovat sitoutuneita hankkeen läpivientiin ja sen edellyttämään toiminnan muutokseen.


Avustusaikataulu on kaikille kunnille sama. Ministeriön täytyy kohdella hallinnossa asioivia tasapuolisesti hallinnon yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan. Näin ollen yksittäisille kunnille ei voida myöntää lisäaikaa hakemuksen jättämiseen. Pyrimme siihen, että hakuaika olisi aina riittävän pitkä. Digitalisaation edistämistä ja hankkeiden suunnittelua voi tehdä hyvissä ajoin ennen hakuajan käynnistymistä.


Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti. Erilliset tapaamiset ja yksittäisten hankkeiden esittelyt voisivat asettaa tapaamaan tulleet hakijat muita parempaan asemaan. Puolueettomuuden vuoksi on tärkeää, että ministeriö muodostaa käsityksensä hakijoista ja tekee päätöksensä avustuksista kaikista hakemuksista saatavan saman tasoisen tiedon perusteella. Toisin sanoen emme käy hakijoiden kanssa erillisiä keskusteluja tai ota vastaan lisämateriaalia hakemuksista.