Digi arkeen -neuvottelukunnan toimintakertomus (2019)

Digi arkeen -neuvottelukunta asetettiin ensimmäisen kerran toimikaudeksi 2017-2019.  Tämän toimikauden päätteeksi neuvottelukunta kokosi yhteen käsittelemänsä huomiot ja ehdotukset. Ne julkaistiin vuonna 2019 toimintakertomuksena ja raporttina: Digitaalinen Suomi – yhdenvertainen kaikille.

Tutustu toimintakertomukseen

 

2017-2019 toimikauden huomiot ja ehdotukset

Digi arkeen -toimintakertomuksessa esitetyt huomiot koskevat digitalisaation mahdollisuuksia ja uhkia. Yhdenvertaisuutta on mahdollista edistää ja löytää yhdessä ratkaisuja uhkien torjumiseksi.

Tärkeimmät neuvottelukunnan tekemät huomiot on esitelty alla. Näihin huomioihin neuvottelukunta esitti 12 ratkaisuehdotusta.

1. Digitalisaatio ei saa syrjäyttää

Digitalisaatio voi lisätä monien mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja muuhun toimintaan, kunhan kynnys laitteiden hankintaan, käyttöön ja uusien taitojen opetteluun ei muodostu liian korkeaksi.

Samalla, kun digitaidot ja -laitteet voivat tuoda elämään uusia mahdollisuuksia, on mahdollista, että ihmisiä niin sanotusti putoaa digikelkasta. Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi terveys, ikä, kieli ja talous.

Digi arkeen -neuvottelukunta pitää tärkeänä, että ihmisten erilaisuus ja tarpeiden moninaisuus huomioidaan julkisten hallinnon palvelujen kehittämisessä, jotta digitalisaatio ei lisäisi syrjäytymistä ja eriarvoistumista.

Digi arkeen -neuvottelukunnan ehdotukset:

 • Ehdotus 1: Perinteiset asiointitavat on turvattava 
 • Ehdotus 2: Selkokieleen ja selkeään kieleen tulee satsata 
 • Ehdotus 3: Käyttäjät otettava mukaan palvelujen suunnitteluun

2. Digitaidot uusia kansalaistaitoja

On tärkeää, että suomalaisten digitaitoja kehitetään, jotta kukaan ei vastoin omaa tahtoaan jäisi digitaalisten palvelujen hyötyjen ulkopuolelle. Kaikilla ei ole vielä tarvittavia digitietoja ja -taitoja. Digituki (myös digiopastus tai digineuvonta) on hyvä ratkaisu sellaisten ihmisten avuksi, jotka ovat kiinnostuneita harjoittelemaan netissä liikkumista, tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien käyttöä sekä digipalveluiden hyödyntämistä.

Digi arkeen -neuvottelukunnan ehdotukset:

 • Ehdotus 4: Riittävästi resursoitu ja alueellisesti tasapuolinen digituki ulotettava kaikille 
 • Ehdotus 5: Verkkopalveluiden harjoittelualustat on saatava käyttöön 
 • Ehdotus 6: Kotouttamisessa on huomioitava maahanmuuttajien digitaidot 
 • Ehdotus 7: Kirjastojen ja järjestöjen yhteistyötä digiopastamisessa on vahvistettava

3. Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki

Verkkosivustojen saavutettavuus pitää sisällään sekä teknistä että kognitiivista saavutettavuutta. Teknisellä saavutettavuudella tarkoitetaan hyvää teknistä tasoa ja tämä takaa sivustojen toimivuuden myös apuvälineillä ja -ohjelmistoilla. Kognitiivisella saavutettavuudella tarkoitetaan puolestaan sivustojen ja palveluiden helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä.

Etenkin viranomaisten digipalveluiden tulisi olla helppokäyttöisiä ja niiden sisältöjen helposti ymmärrettäviä. Tästä hyötyisivät kaikki, mutta erityisesti sellaiset käyttäjät, joilla on haasteita esimerkiksi muistitoiminnoissa, oman toiminnan ohjauksessa, oppimisessa ja ymmärtämisessä, tarkkaavuuden suuntaamisessa, kielellisissä kyvyissä ja lukutaidossa sekä itse havaitsemisessa tai kohteen tulkinnassa. Sisällön tulisi olla myös helposti ymmärrettävää. Joissain tapauksissa verkkosivustoilla on järkevää käyttää selkokieltä.

Suotavaa olisi, että nekin toimijat, jotka eivät kuulu saavutettavuuslain piiriin, huomaavat saavutettavuuden merkityksen. Saavutettavuuden parantamista voi ajatella myös myyntivalttina.

Digi arkeen -neuvottelukunnan ehdotukset:

 • Ehdotus 8: Digipalveluiden kognitiivinen saavutettavuus on varmistettava 
 • Ehdotus 9: Tarvitaan kansallista yhteistyötä saavutettavuuden turvaamiseksi

4. Tunnistautumisessa on ongelmia

Digipalveluissa, joissa käsitellään henkilö- tai muita luottamuksellisia tietoja, vaaditaan usein henkilöltä vahva tunnistautuminen. Tunnistautumisen voi tehdä ainakin pankin verkkopankkitunnuksilla tai teleoperaattoreilta saatavan mobiilivarmenteen avulla. Tunnistautuminen voi olla ongelma esimerkiksi monelle nuorelle, maahanmuuttajalle ja näkövammaiselle henkilölle, sillä jos henkilö ei voi tunnistautua hän ei voi käyttää määriteltyjä digipalveluja.

Digi arkeen -neuvottelukunnan ehdotus:

 • Ehdotus 10: Saavutettava vahva tunnistautuminen on taattava kaikille

5. Miten digitaalisuus vaikuttaa arkeen?

Tulevaisuudessa digitaidoista on tulossa yhä enemmän kansalaistaito, jota on vaadittava jokaiselta Tutkijat ovat verranneet digitaitojen opettelua uuden kielen opetteluun, jossa pyritään digitaaliseen lukutaitoon. Digitaalisiin kuiluihin liittyvä kansainvälinen tutkimus on keskittynyt paljon siihen, kenellä on tai ei ole pääsyä tietokoneisiin ja mobiililaitteisin. Tämä on ollut pääpaino myös julkisessa keskustelussa.

Julkisten palveluiden kehittyessä kohti digipalvelujen ensisijaisuutta meidän on kysyttävä monia kysymyksiä, kuten miten yhteiskunta pitää huolta kansalaisten osallisuudesta ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä?

 • Ehdotus 11: Tarvitaan tutkimusta teknologian hyödyistä ja haitoista eri ihmisryhmille 
 • Ehdotus 12: Tarvitaan tutkimusta digiosallisuuden kehittämiskokeiluiden vaikutuksista

Tutustu ehdotuksiin tarkemmin raportista.