Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen

Valtiovarainministeriö jatkaa valtioneuvoston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistä. Ministeriö selvittää hankkeessaan, miten voitaisiin tukea sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittymistä strategiseksi osaksi valtionhallinnon prosesseja. Toteutuksessa on kumppanina Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), ja hanketta rahoittaa EU.

Ministeriö selvittää yhdessä sidosryhmien kanssa, onko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sääntelyä tai organisointia tarvetta muuttaa. Lisäksi on tarkoitus parantaa valmiuksia suunnitella, kehittää ja ylläpitää tehokkaita sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosesseja valtioneuvostotasolla.

Tuotokset

Hanke tuottaa

  • analyysin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan nykytilasta
  • suosituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan strategisen tason ohjauksesta ja sen toimeenpanosta
  • suosituksen sisäisen valvonnan säädösperustasta ja sen kehittämisestä
  • systemaattisen riskienarvioinnin menetelmäkuvauksen
  • seurannan ja arvioinnin viitekehyksen.

Toteutus

Valtioneuvostotasoinen kehittämishanke kestää puolitoista vuotta. Työn on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2025. 

Hankkeesta vastaa VM:n valtionvarain controller -toiminto. Työhön osallistuvat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta ja sen yhteydessä toimivat riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen jaostot. Hankkeessa kuullaan muita valtionhallinnon toimijoita muun muassa järjestämällä haastatteluja, työpajoja, kuulemisia ja sidosryhmätapaamisia.

Euroopan unioni rahoittaa hanketta teknisen tuen välineen (TSI) kautta. TSI:n tarkoituksena on tukea EU:n jäsenvaltioita uudistusten suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Tausta

Tarve valtioneuvostotasoisen riskienhallinnan kehittämiselle on noussut esiin useissa yhteyksissä. Muun muassa eduskunta on edellyttänyt, että valtion riskienhallintaa parannetaan luomalla yhteensopivia menettelytapoja sekä määrittelemällä valtioneuvostotasoisen riskienhallinnan vastuusuhteet.

Valtiovarainministeriön työryhmä määritteli vuonna 2021 tavoitetilan, jossa riskienhallinta tukee valtioneuvoston päätöksentekoa osana ohjaus- ja johtamisjärjestelmää. Työryhmä teki ehdotuksia muun muassa valtioneuvostotasoisen riskienhallinnan organisointiin, ohjaukseen ja vastuisiin sekä hallinnonalatasoisen ja virastotasoisen riskienhallinnan yhteensovittamiseen.

Työryhmä ehdotti muun muassa riskienhallinnan säädösten, ohjeiden ja suositusten arviointia. Säädöksiä sisältyy talousarviolainsäädäntöön ja muuhun lainsäädäntöön. Työryhmä katsoi, että arvioinnin yhteydessä olisi tunnistettava mahdolliset tarkistustarpeet.

Valtioneuvostotasoisen riskienhallinnan kehittäminen: työryhmän loppuraportti (julkaisuarkisto Valto)

EU:n teknisen tuen väline (Euroopan komissio)

Yhteystiedot

Jaana Kuusisto, valtioneuvoston controller 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC 0295530051